Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kasvatustieteet, kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden käytännön toimintaan.  Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin eri tyyppisissä kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kasvatustieteiden koulutuksessa vaadittavat opinnot:

Pääaineopinnot 70 op (kasvatustiede tai kasvatuspsykologia)
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 15 op
Sivuaine- ja muut opinnot 95 op

Katso tarkempi kuvaus opintojen rakennekaaviosta. 

Osaamistavoitteet: 

Kasvatustieteiden koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kasvatusalan tehtävien hoitamisen edellyttämät yleiset tieteelliset ja ammatilliset valmiudet. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

  1. osaa nimetä ja kuvata kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, erityisesti kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian tieteenperinteitä. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää tieteenalansa peruskäsitteistöä ja ymmärtää tieteenalansa tutkimuskohteen.
  2. osaa erotella eri tieteenteoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä kasvatustieteellisiä tutkimusmenetelmiä.
  3. osaa nimetä tieteenalansa keskeisimpiä tutkimustuloksia ja arvioida niitä. Hän pystyy osallistumaan niistä käytävään keskusteluun äidinkielellään sekä yhdellä vieraalla kielellä.
  4. osaa laatia tutkimussuunnitelman ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen sekä arvioida tutkimuksen onnistumista.
  5. osaa määritellä ja paikantaa kasvatusalan eri tehtäväalueita sekä arvioida omaa sijoittumistaan ja kiinnostustaan eri työelämän sektoreille.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi harjoittelujakso.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa suomen kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 

Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Kasvatustieteen kandidaatintutkinto kasvatustieteiden koulutuksessa ei profiloi opiskelijoita vielä ammatillisesti. Ammatilliset sektorit, joista kandidaatin koulutuksen aikana saadaan alustava kuva, ovat kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävät sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävät. Tyypillisiä kasvatustieteen maisterin ammattinimikkeitä ovat koulutussuunnittelija, kouluttaja, suunnittelija, tutkija, projektipäällikkö ja henkilöstöasiantuntija.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kandidaatintutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa maisteriopintoihin.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatiksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatintutkielmaan sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Kandidaatiksi valmistuvan on myös saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellainen taito, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa. Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 48 3607
pauli.siljander (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.

Oikopolut