Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, kehitystä, koostumusta ja rakennetta. Tavoitteena on ymmärtää maapallon muinaisia ja nykyisiä prosesseja sekä ihmisen ympäristöön ja hyvinvointiin vaikuttavia geologisia tekijöitä. Paitsi että geologia on luonnontiede, joka soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luontoon, se on myös historiallinen tiede, jossa menneisyyden luonnonilmiöitä selvitetään ja ajoitetaan historiallisiksi tapahtumaketjuiksi, jopa miljardien vuosien päähän. Geofysiikka luonnontieteenä perustuu vahvaan matemaattis-fysikaaliseen taustaan tutkiessaan maankamaran fysikaalisten ominaisuuksien paikallisia ja ajallisia muutoksia. Tieteellisen perustutkimuksen ohella geotieteillä on aina ollut voimakas yhteiskunnan toimintoja palveleva aspekti. Tämä koskee erityisesti mineraalivarojen hyödyntämistä ja kaivostoimintaa. On havahduttu huomaamaan, kuinka paljon nykyaikaisen yhteiskunnan toiminta ja kulttuuri ovat riippuvaista geologisista luonnonvaroista; koneet, elektroniset laitteet ja kulutustavarat vaativat mineraaleja ja metalleja, rakennustoiminta hiekkaa, soraa ja savea, energiantuotanto turvetta ja vesihuolto hyvälaatuista pohjavettä. Raaka-aineiden luotettava ja häiriötön saatavuus on noussut tärkeäksi tekijäksi EU:n kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Toisaalta luonnonvarojen hyödyntämisessä painotetaan yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteita.

Geotieteiden koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä geoalan asiantuntijoina julkisen ja yksityisen sektorin moninaisissa työtehtävissä. Opiskelijat oppivat soveltamaan oppimiaan asioita maankamaran luonnonvarojen etsinnässä ja kartoituksessa sekä hyödyntämisessä sekä erilaisten ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Koulutuksessa teoreettisten opintojen ohella hyvin tärkeä merkitys on laboratorio- ja kenttäkursseilla. Lisäksi kesäaikaan tapahtuva käytännön harjoittelu alan työnantajien palveluksessa auttaa luomaan kuvaa mahdollisista työtehtävistä ja antaa usein mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö käytännön geologisiin tutkimusongelmiin liittyen. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta, sillä geologisten muodostumien rajat eivät noudata valtioiden rajoja.

Geotieteiden koulutusohjelmassa opetusta annetaan neljässä eri oppiaineesta: 1) geologia ja mineralogia, 2) maaperägeologia, 3) geokemia ja 4) geofysiikka. Lisätietoa geotieteistä ja alan opiskelusta löytyy kaivannaisalan tiedekunnan verkkosivuilta.

Opiskelu on valintakokeessa valituille opiskelijoille ilmaista (yliopistolaki 2009/558 8§).

Perustiedot

Sisäänotto: 
30
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Geologi
Tutkija
Projektipäällikkö
Suunnittelija
+358 (0)294 481461
eero.hanski (at) oulu.fi
+358 (0)294 481461
eero.hanski (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
17.3.2015 - 9.4.2015 klo 15.00 (UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut