Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Musiikkikasvatus, kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Musiikkikasvatuksen koulutuksen opiskelijana pääaineesi on musiikkikasvatus. Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin eri osa-alueilla, perehdyt muusikkouteen ja kasvattajuuteen liittyviin monenlaisiin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin. Opintojen alkupuolella on myös kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatintutkinto, Musiikkikasvatus (180 op) koostuu seuraavista opinnoista (opintokokonaisuus ja laajuus):     

1. opintovuosi   

Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot  15 op
Musiikkikasvatuksen perusopinnot  38 op
Musiikkikasvatuksen aineopinnot   8 op

2. opintovuosi

Musiikkikasvatuksen perusopinnot 12 op.
Musiikkikasvatuksen aineopinnot   41 op
Opettajan pedagogiset opinnot 8 op
 

3. opintovuosi

Musiikkikasvatuksen aineopinnot 36 op
Opettajan pedagogiset opinnot 22 op

Lisätietoja opinnoista löytyy opintojen rakennekaaviosta.

Osaamistavoitteet: 

Kandidaatintutkinnon suorittanut osaa

  1. koota relevanttia tietoa musiikin eri lajeista
  2. kuvailla musiikin kasvatuksellisia yhteyksiä
  3. hahmottaa käsitystään musiikkikasvatuksen sisältötietoudesta
  4. tutkia muusikkouden ja musikaalisen identiteetin ilmenemistä yksilön tasolla
  5. osoittaa kykyä yhdistää maailman musiikin, länsimaisen taidemusiikin ja muiden musiikkikulttuurien, musiikkiliikunnan, musiikkiteknologian, vapaan säestyksen, säveltapailun ja kuoronjohtamisen asiatietoutta käytännöllisiin asiayhteyksiin
  6. sovittaa muusikon ja musiikinopettajan (musiikkipedagogin) perusolemukset samaan henkilöön
  7. käyttää erilaisia tekniikoita musisoidessaan yksin ja ryhmässä
  8. ottaa henkilökohtaisesti vastuuta sisältöopinnoista
  9. arvioida yksilöllisesti muusikkouden ja kasvattajuuden merkitystä
  10. osoittaa muusikkoudessaan musiikin eri taitojen tuntemustaan.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi harjoittelujaksoja.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa suomen kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 

Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tarjoaa mahdollisuuden toimia kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijatehtävissä alan organisaatioissa. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto pääaineena musiikkikasvatus ei kuitenkaan anna musiikinopettajan kelpoisuutta. Koska opiskelija on valittu opettajan kelpoisuuteen johtavaan koulutukseen, hän jatkaa tutkinnon suorittamista maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kandidaatintutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa maisteriopintoihin.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatiksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatintutkielmaan sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Kandidaatiksi valmistuvan on myös saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellainen taito, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa. Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 484582
juha.ojala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.

Oikopolut