Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Musiikkikasvatus, kasvatustieteen maisteri, 120 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Musiikkikasvatuksen koulutuksen opiskelijana pääaineesi on musiikkikasvatus. Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin eri osa-alueilla, perehdyt muusikkouteen ja kasvattajuuteen liittyviin monenlaisiin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Syventävissä opinnoissa on tarjolla vuosittain vaihtuva paletti syventäviä opintojaksoja.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Maisterintutkinto, Musiikkikasvatus (120 op) koostuu seuraavista opinnoista (opintokokonaisuus ja laajuus):

1. opintovuosi 
Musiikkikasvatuksen pakolliset syventävät opinnot 20 op
Musiikkikasvatuksen valinnaiset syventävät opinnot 0-10 op
Valinnaiset opinnot 0-10 op
Opettajan pedagogiset opinnot 30 op
 

2. opintovuosi
Musiikkikasvatuksen pakolliset syventävät opinnot 30 op
Musiikkikasvatuksen valinnaiset syventävät opinnot 10-30 op
Valinnaiset opinnot 0-10 op
 

Lisätietoja opinnoista löytyy opintojen rakennekaaviosta. 

Osaamistavoitteet: 

Maisterintutkinnon suorittanut osaa

 1. luoda itsenäisesti asiansa ajavan itsearviointijärjestelmän
 2. suorittaa onnistuneesti pro gradu -työhönsä liittyvät tehtävät
 3. keskustella kriittisesti erilaisista musiikkikasvatukseen liittyvistä ilmiöistä
 4. luoda itselleen yksilöllisen ammattimaisen musiikkiprofiilin
 5. käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä
 6. vastata erilaisista musiikkiprojekteista
 7. tehdä tasavertaista yhteistyötä erilaisten taiteen ammattilaisten kanssa
 8. analysoida erilaisiin tutkimusasetelmiin liittyvää tutkimusmateriaalia
 9. arvioida asiatietoa suhteessa opetuskontekstiin
 10. ottaa huomioon musiikinopetuksen haasteet erilaisissa koulutusyhteyksissä erilaisten ja eri-ikäisten oppilaiden opetuksessa
 11. osoittaa myötätuntoa ja arvioida omaa toimintaansa eri tilanteissa
 12. hahmottaa musiikkikasvatuksen tutkimusta aina tohtoriopintoihin asti.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (120 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi harjoittelujaksoja.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa suomen kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: Opiskelija opiskelee kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot ja syventävät opinnot sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein opintojakson luento- tai kirjatenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten aktiivista osallistumista opetustapahtumiin, kirjallisia tai muita tehtäviä. Opintojaksojen suorittamisesta on kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään pro gradu -tutkielma. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Arviointiasteikko: Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. (Koulutuksen johtosääntö § 17)

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.  Pro gradu -tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto tarjoaa mahdollisuuden toimia kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijatehtävissä alan organisaatioissa. Kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena musiikkikasvatus antaa musiikinopettajan kelpoisuuden.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Maisteriksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 120 opintopisteen laajuiset opinnot. Maisterintutkinnon tutkielmaopintoihin sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Maisteriksi valmistuvan on myös osoitettava saavuttaneensa riittävän suomen ja ruotsin kielen taidon kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa, ellei niitä ole osoitettu kandidaatintutkinnossa.  Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Musiikkikasvatuksen koulutuksen opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen maistereiksi (KM) pääaineenaan musiikkikasvatus ja saavat aineenopettajan pätevyyden opettaa musiikkia mm. lukiossa ja yläasteella. Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti:

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Musiikinopettaja
+358 (0)294 484582
juha.ojala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.

Oikopolut