Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Koulutusohjelma on uusi. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015. Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksessa ja opetuksessa tulevat esille inkluusio (=täysi osallistuminen ja tasa-arvo), elinikäinen oppiminen sekä pohjoinen ulottuvuus. Koulutuksen pedagogisena ideana on yhteistoiminta, yhteisöllisyys ja moniammatillisuus.   

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon erityispedagogiikan koulutuksessa vaadittavat opinnot ovat

  • Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot
  • Pääaineopinnot: erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot
  • Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot
  • Sivuaineopinnot
  • Valinnaiset opinnot

Tutkinnon rakenne lukukausittain sekä tutkintoon vaadittavat opinnot yksityiskohtaisemmin löytyvät opintojen rakennekaavioista.

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija

  • osaa pohtia yleisen pedagogiikan ja erityispedagogiikan luonnetta sekä oppimisen elinikäistä prosessia
  • osaa tarkastella erityispedagogisia ilmiöitä ja tunnistaa lasten yksilöllisiä oppimisvalmiuksia  -vaikeuksia ja vahvuuksia.
  • kykenee osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja arviointiin myös erityispedagogiikan näkökulmasta.
  • osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta  tasa-arvon ja tasa-arvoisten oikeuksien ja välittämisen näkökulmista.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena, mutta osan opintojaksoista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa suomen kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: Opiskelija opiskelee kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot sekä perus- ja aineopinnot sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein opintojakson luento- tai kirjatenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten aktiivista osallistumista opetustapahtumiin, kirjallisia tai muita tehtäviä. Opintojaksojen suorittamisesta on kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatintutkielma. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Arviointiasteikko: Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. (Koulutuksen johtosääntö § 17)

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät. Maisterin tutkinto antaa myös valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa.

 

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatiksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatintutkielmaan sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Kandidaatiksi valmistuvan on myös saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellainen taito, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa. Suomen ja ruotsin kielitaitovaatimus ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 48 4644
marjatta.takala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut