Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri, 120 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Koulutusohjelma on uusi. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015. Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.  Tutkimuksessa ja opetuksessa tulevat esille inkluusio (=täysi osallistuminen ja tasa-arvo), elinikäinen oppiminen ja pohjoinen ulottuvuus. Koulutuksen pedagogisena ideana on yhteistoiminta, yhteisöllisyys ja moniammatillisuus.   

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon erityispedagogiikan koulutuksessa vaadittavat opinnot ovat pääaineopinnot: erityispedagogiikan syventävät opinnot sekä sivuaineopinnot (Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot TAI muut sivuaineopinnot ja valinnaiset opinnot). Sivuaineopintoihin on erillinen valinta, josta saa lisätietoa opintojen alkaessa.

Tutkinnon rakenne lukukausittain sekä tutkintoon vaadittavat opinnot yksityiskohtaisemmin löytyvät opintojen rakennekaaviosta.

Osaamistavoitteet: 

Maisterin tutkinnon suorittanut

  • osaa käyttää ja soveltaa tutkimustietoa ja ratkaista ammatillisia ongelmia ja haasteita tieteeseen perustuen
  • osaa arvioida kriittisesti olemassa olevia ja uusia pedagogisia ratkaisuja 
  • reflektoi, analysoi ja kehittää yleistä ja erityistä pedagogista ajattelua ja toimintaa ihmisten erilaisiin tarpeisiin
  • pyrkii toimimaan tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten parhaaksi ja vahvistaa  osallisuutta  yhteiskunnassa
  • kehittää ja prosessoi ammatillisuuttaan ja sisäistää erityisopettajan identiteetin  elinikäisen oppimisen näkökulmasta
  • osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden kanssa

 

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena, mutta osan opintojaksoista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso.

Opetuskieli: 

suomi

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: Opiskelija opiskelee kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot sekä perus- ja aineopinnot sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein opintojakson luento- tai kirjatenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten aktiivista osallistumista opetustapahtumiin, kirjallisia tai muita tehtäviä. Opintojaksojen suorittamisesta on kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatintutkielma. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Arviointiasteikko: Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. (Koulutuksen johtosääntö § 17)

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät. Maisterin tutkinto antaa myös valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa.

 

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Maisteriksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 120 opintopisteen laajuiset opinnot. Maisterintutkinnon tutkielmaopintoihin sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Maisteriksi valmistuvan on myös osoitettava saavuttaneensa riittävän suomen ja ruotsin kielen taidon kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa, ellei niitä ole osoitettu kandidaatintutkinnossa. Suomen ja ruotsin kielitaitovaatimus ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Maisterintutkinto yhdessä erityispedagogiikan koulutuksessa suoritetun kandidaatintutkinnon kanssa antaa opiskelijalle erityisopettajan, erityisluokanopettajan tai varhaiserityisopettajan kelpoisuuden. Erityisluokanopettajan tutkintoon tulee sisältyä vähintään 60 opintopisteen laajuiset peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot tai ja alempaan sekä ylempään tutkintoon yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Varhaiserityisopettajan koulutukseen tulee sisältyä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Erityisopettajan kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986). Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
erityisopettaja
erityisluokanopettaja
varhaiserityisopettaja
erityiskasvatuksen asiantuntija
+358 (0)294 48 4644
marjatta.takala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut