Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, syksy 2013

“The course was very well planned and designed. The lectures were interesting and the activities done in pairs/groups helped and increased learning and, at the same time, kept the lectures interesting and not too long and boring.”

“It was a chain of logical components connected to each other that caused my clear vision of the subject. I have already possessed the theory of learning but this course helped me to arrange everything in its places and to construct all the theory in the right way. And now I know how to use it in practice.

“I have learned that it quite possible to cope with some learning obstacles using appropriate technological tools. Not that I didn't have such an idea before, but this course showed me some exact strategies”

“I also enjoyed our ICT workshops a lot since they were practically-oriented. I think all the workshops were useful.”

- Student feedbacks, autumn 2012

Koodi 418019P
Opintopisteet 5
Opetuskieli Englanti/Suomi
Ajoitus Syyslukukausi
LET-maisteriohjelman opiskelijoilla 1. lukuvuosi
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • Kuvailla oppimisen tutkimuksen ja koulutusteknologian keskeisimmät käsitteet
  • Nimetä joitain oppimisen tutkimuksen ja teknologiatuetun oppimisen alueen keskeisimpiä tutkimuskohteita
  • Tunnistaa ja pohtia koulutusteknologian alan ajankohtaisia ilmiöitä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • Käyttää ajankohtaisia teknologisia välineitä ja arvioida niiden pedagogista käytettävyyttä
  • Luoda blogimuotoisen digitaalisen portfolion
Sisältö
  • Oppimisen, opetuksen ja koulutusteknologian alan keskeisimmät käsitteet
  • Johdatus oppimisen tutkimukseen ja teknologiatuettuun oppimiseen: tavoitteet, tutkimuskohteet ja teoreettinen viitekehys
  • Oman oppimisen ja asiantuntemuksen reflektointi
  • Ajankohtaisen teknologian pedagoginen käyttö
Toteutustapa

Kontaktiopetus 50h
Yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely 80h

Kurssilla opiskelijat tutustuvat oppimisen ja koulutusteknologian teoreettiseen taustaan, keskeisimpiin käsitteisiin ja ajankohtaisiin välineisiin. Kurssilla tutustutaan oppimisen tutkimuksen kenttään ja pohditaan oppimisen ja koulutusteknologian roolia globaalissa toimintaympäristössä. Yksi kurssin keskeisimmistä tavoitteista on oppia arvioimaan teknologian käyttöä pedagogiikan näkökulmasta. Tällä kurssilla opiskelijat aloittavat reflektoimaan oppimistaan ja asiantuntemustaan digitaalisessa portfoliossaan.

Kohderyhmä

Koulutusteknologian sivuaineopiskelijat
LET-maisteriohjelman opiskelijat
Muut opiskelijat (osana valinnaisia opintojaan)

Kurssilukemisto
Muu oppimateriaali Julkaistaan kurssin kuluessa
Suoritustapa Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.  Kaikkien harjoitustehtävien ja opintotuotosten menestyksellinen suorittaminen.
Arviointiasteikko 0-5
Vastuuhenkilö Essi Vuopala

 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2013