Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, syksy 2013

“It was a wonderful experience! It was the first time I felt that every task I had to do made sense and was useful!”
- Opiskelijapalaute, syksy 2012

Koodi 418020P
Opintopisteet 7
Opetuskieli Englanti/Suomi
Ajoitus Syyslukukausi
LET-maisteriohjelmassa 1. lukuvuosi
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • Nimetä keskeisimmät teoreettiset periaatteet teknologiatuetun oppimisen taustalla
 • Määritellä itsesäätöisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja asiantuntijaksi oppimisen käsitteet
 • Kuvata teknologian käyttöä oppimisen tukemisessa
 • Perustella teknologian opetuskäyttöä uuden oppimisen tutkimukseen perustuvan tiedon avulla
Sisältö
 • Itsesäätöinen oppiminen
 • Yhteisöllinen oppiminen ja tietokonetuettu yhteisöllinen oppiminen (CSCL)
 • Asiantuntijaksi oppiminen
 • Teknologian mahdollisuudet oppimisen tukena
Toteutustapa

Kontaktiopetus 30h
Yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely 157h

Kurssi sisältää kolme teoreettista näkökulmaa oppimiseen: itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Kurssin tavoitteena on ymmärtää nämä teoreettiset lähtökohdat ja tunnistaa teknologian mahdollisuudet oppimisen tukemisessa. Opiskelijat reflektoivat teoreettista tietoa ja omaan oppimisprosessiaan kurssin aikana digitaalisessa portfoliossa.

Kohderyhmä

Koulutusteknologian sivuaineopiskelijat
LET-maisteriohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
Muut opiskelijat osana valinnaisia opintojaan

Kurssilukemisto
 • How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. (2000). Washington, DC: The National Academies Press.
 • Boekaerts, M. Pintrich, P.R. & M. Zeidner, M. (Eds.), (2000). Handbook of Self-Regulation. San Diego, CA: Academic Press.
 • Spada E. & Reiman, P. (Eds) (1996). Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Oxford: Elsevier.
 • Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An Inquiry Into the Nature and Implications of Expertise. Open Court Publishing Company.
 • ja/tai muuta ajankohtaista lukemistoa oppimisen ja koulutusteknologian alalta. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Muut oppimateriaalit Julkaistaan kurssin alussa
Suoritustapa Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.  Kaikkien harjoitustehtävien ja opintotuotosten menestyksellinen suorittaminen.
Arviointiasteikko 0-5
Person responsible Essi Vuopala

 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2013