Designing technology-enhanced learning, kevät 2014

“The whole course was very useful and incredibly interesting! The whole implementation of the course support the the best assimilation of the material and getting a lot of theoretical and practical experience! I am going to be a teacher! That is why pedagogy plus technology make the full package of knowledge for me :)”
- Opiskelijapalautetta keväältä 2013

Koodi 418021P
Opintopisteet 7
Opetuskieli Englanti/Suomi
Ajoitus Kevätlukukausi
LET-maisteriohjelmassa 1. lukuvuosi
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • Kuvailla teknologiatuetun oppimisen teoreettiset tausta-ajatukset sekä suunnittelun keskeisimmät vaiheet
  • Suunnitella teknologiatuetun oppimisen kurssin
  • Perustella ja arvioida pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja teknologiatuetun oppimisen suunnittelussa
Sisältö
  • Teknologiatuettu oppiminen (Technology-Enhanced Learning, TEL) käsitteenä
  • Teknologiatuetun oppimisen suunnittelu: pedagoginen ja teknologinen suunnittelu
  • Yksilöllisten ja yhteisöllisen oppimistilanteiden strukturointi
  • Teknologiatuetun oppimisen toteutus ja arviointi
Toteutustapa

Kontaktiopetus 32 h,
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely 150h

Opiskelijat tutustuvat teknologiatuetun oppimisen keskeisimpiin käsitteisiin, näkökulmiin ja teorioihin, ja hyödyntävät tätä tietoa suunnittelemalla oman kurssitoteutuksen pienryhmissä. Opiskelijat reflektoivat ja raportoivat suunnitteluprosessin eri vaiheita digitaalisessa portfoliossaan.

Kohderyhmä Koulutusteknologian sivuaineopiskelijat
LET-maisteriohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
Muut opiskelijat (osana valinnaisia opintojaan)
EdGlo-maisteriohjelman opiskelijat osana omaa 5 op:n laajuista kurssiaan
Kurssilukemisto Ajankohtaista lukemistoa teknologiatuetun oppimisen alueelta. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Muu oppimateriaali Julkaistaan kurssin kuluessa
Suoritustapa Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.  Kaikkien harjoitustehtävien ja opintotuotosten menestyksellinen suorittaminen.
Arviointiasteikko 0-5
Vastuuhenkilö Essi Vuopala (sijainen 30.6.2013 saakka Venla Vuorjoki)
Lisätietoja Opiskelijat koulutusohjelmasta Master’s Degree Programme in Education and Globalization (EdGlo) osallistuvat samoihin lähiopetukseiin osana omaa opintopistemäärältään suppeampaa kurssiaan.

 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2013