Koulutusprojektit, kevät 2014

"The philosophy of the course was fantastic – creating projects based on real problems and real clients. The learning competencies are well in line with the skills required of workers in the 21st century"
- Opiskelijapalaute keväältä 2013
Koodi 418022P
Opintopisteet 6
Opetuskieli Englanti/Suomi
Ajoitus Kevätlukukausi
LET-maisteriohjelmassa 1. lukuvuosi
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • Suunnitella ja toteuttaa koulutusprojektin
  • Toimia vastuullisesti osana projektiryhmää, yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
  • Soveltaa teoreettista tietoa oppimisesta käytännönläheisten työelämästä nousseiden ongelmien ratkaisemiseen
  • Raportoida ja tiedottaa projektista erilaisille kohderyhmille
Sisältö
  • Projektityöskentelyn perusteet
  • Projektin suunnittelu, toteutus ja hallinta
  • Koulutusprojektit
  • Teknologia projektityöskentelyn tukena
Toteutustapa

Kontaktiopetus 40h
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely 120h

Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat koulutusprojektin toimeksiantona paikalliselle koululle, yritykselle tai muulle organisaatiolle. Opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat projektin projektiryhmässä opettajan tuella. Kurssilla opiskelijat oppivat projektityöskentelystä teoriassa ja käytännössä. Opiskelijat reflektoivat ja raportoivat projektityöskentelyn eri vaiheista digitaaliseen portfolioonsa.

Kohderyhmä Koulutusteknologian sivuaineopiskelijat
LET-maisteriohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
Muut opiskelijat (katso esitietovaatimukset alla)
Esitietovaatimukset Ennen tälle kurssille osallistumista opiskelijalla tulisi olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:
418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan
418020P Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö
Lukemisto Ajankohtaista lukemistoa oppimisen, koulutusteknologian ja projektityöskentelyn alueelta. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Muut kurssimateriaalit Julkaistaan kurssin kuluessa
Suoritustapa Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.  Kaikkien harjoitustehtävien ja opintotuotosten menestyksellinen suorittaminen.
Arviointiasteikko 0-5
Vastuuhenkilö Essi Vuopala

 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2013