EDUTOOL-maisteriohjelma

Oppimisen ja koulutusteknologian EDUTOOL -maisteriohjelmassa koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka hyödyntävät luontevasti teknologiaa erilaisissa oppimisen ympäristöissä. Oppimisen asiantuntijuus on ensisijaisesti tiedon yhteisöllistä tuottamista, jakamista ja verkostoitumista. Lisäksi se on tapa toimia ja ratkaista ongelmia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Kummassakin edellytetään yksilön vahvoja oppimisen taitoja, joiden ymmärtäminen ja kehittäminen ovat maisteriohjelmassa keskeisiä. Koulutuksessa perehdytään uusimpaan tutkimustietoon oppimisen prosesseista sekä siihen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää oppilaitosten ja työelämän oppimisympäristöissä.

EDUTOOL-maisteriohjelmassa perehdytään myös erilaisten teknologisten sovellusten tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen oppimisen ja koulutuksen eri konteksteissa. Teknologian keskeisenä roolina on tukea oppimista ja rikastaa vuorovaikutusta. Maisteriohjelman tavoitteet, sisällöt ja toteutustavat perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon sekä työelämän ja yhteiskunnan asettamiin odotuksiin. Koulutus antaa valmiuksia julkisen ja yksityisen sektorin opetus- ja koulutustehtävissä toimiville sekä henkilöstön kehittämistehtävissä työskenteleville asiantuntijoille.

Viimeisin EDUTOOL-maisteriohjelma päättyi keväällä 2013.  EDUTOOL-maisteriohjelmaan ei ole toistaiseksi hakua käynnissä, mutta myös suomenkieliset hakijat (mikäli täyttävät ohjelman asettamat vaatimukset) ovat tervetulleita hakemaan LET-maisteriohjelmaan.

EDUTOOL-maisteriohjelman opetussuunnitelma 2011-2013 (pdf)

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa oppimisteoreettista tietoa ja taitoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja elinikäisen oppimisen tukemisessa.
  • Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista.
  • Opiskelija osaa analysoida asiantuntijaksi oppimisen prosessia ja asiantuntijan toiminnan piirteitä. Hän osaa myös arvioida omaa asiantuntijuuttaan sekä oppimisen ja teknologian merkitystä osana asiantuntijuutta.
  • Opiskelija osaa työskennellä yhteisöllisesti erilaisissa oppijayhteisöissä.
  • Opiskelija osaa vertailla ja soveltaa oppimisen ja koulutusteknologian alan tutkimuksia ja tutkimusmenetelmiä sekä tuottaa oppimista ja teknologiaa yhdistävää tieteellistä tutkimusta.
  • Opiskelija osaa tulkita ja päätellä koulutusteknologian roolia korkeakoulun, työelämän ja yhteiskunnan rakenteissa ja osaa ottaa sen huomioon omassa opiskelussaan.

Sisällöt

Koulutuksen sisällöt perustuvat ajankohtaiseen oppimistutkimukseen, johon liittyy keskeisenä sisältönä erilaisten teknologisten sovellusten hyödyntäminen oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. Koulutuksen ytimen muodostavat kolme oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvää teoreettista näkökulmaa, joita ovat itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Oppimistutkimus sisältää muun muassa taitavaksi oppijaksi ja asiantuntijaksi (itsesäätely, motivaatio, kognitio, emootiot, yhteisöllisyys) kehittymisen analyyttista tarkastelua. Oppimisen ja teknologian lisäksi maisteriohjelman sisällöissä tarkastellaan koulutusteknologian merkitystä työelämässä ja yhteiskunnassa niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Toteutus

Maisteriohjelman toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti teknologisia sovelluksia sekä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työtapoja. Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja opetuskumppaneiden kanssa. Lisäksi opintojen toteutuksessa on keskeistä työelämäyhteistyö. Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Opetussuunnitelmassa erikseen mainituissa opintokokonaisuuksissa opetus toteutetaan joko kokonaan tai osittain englanniksi. Opinnot toteutetaan kahden vuoden aikana lähi- ja verkko-opetuksena. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena. Lähiopetuksen aikataulutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijaryhmän toiveet.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja oman oppimisen reflektointi

Opiskelija laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä niiden suoritusaikataulu. Lisäksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä arvioidaan opiskelijan aikaisemmassa tutkinnossa suoritettujen kieliopintojen taso ja tehdään tarvittaessa suunnitelma täydentävien kieliopintojen suorittamisesta. Opintosuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti opintojen aikana. Lisäksi opiskelija pohtii oppimistaan koko opintojen ajan kirjoittamalla säännöllisesti henkilökohtaista asiantuntijaprofiilia.

Tutkinnon rakenne

EDUTOOL -maisteriohjelmassa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op), joka antaa jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Opinnot koostuvat viestintä- ja orientoivista opinnoista, perusopinnoista, syventävistä opinnoista sekä monitieteisistä opinnoista ja muista valinnaisista opinnoista.

Opintojen vastuuhenkilöt ovat professori Sanna Järvelä ja tutkijatohtori Pirkko Hyvönen.

Lisätietoja koulutusohjelmasta: koulutussuunnittelija Niina Impiö (niina.impio (at) oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 27.8.2015