University of Oulu, 2019

Pathways to Business

Projektin kuvaus

Pathways to Business -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa olevien varhaisten yrittäjyysvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Kehittämistyötä hankkeessa tehdään laajasti yhteistyössä korkeakoulujen, työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kehitetään kokeilujen kautta sitä, miten Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, BusinessOulun BusinessAsema, alueen mikroyrittäjät, yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät voisivat olla mielekkäällä tavalla tukemassa jo valmistuneiden ja työelämään siirtymässä olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymävaihetta yrittäjyyteen ja työelämään.

Hankkeen kohderyhminä ovat 1) nuoret (alle 30-vuotiaat), vastavalmistuneet korkeakoulutetut työttömät, 2) korkeakoulusta valmistumassa olevat opiskelijat, 3) heikossa työmarkkina-asemassa olevat korkeakoulutetut (välitön työttömyysuhka), 4) yli 55-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat korkeakoulutetut henkilöt, sekä 5) koulutuksellisten siirtymävaiheiden opiskelijat, jotka hakevat uutta suuntaa opiskelupolulleen, esim. ammattikorkeakoulusta yliopistoon, ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen, mutta ovat kiinnostuneet myös yrittäjyydestä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä varhaisen vaiheen yrittäjyyden tukimuotoja koulutuksellisin keinoin sekä lisätä kohderyhmälle tarjottavaa räätälöityä lähipalvelua yrittäjyyteen liittyen. Koulutuksissa painottuvat yhteisöllisyys (ryhmän potentiaalin hyödyntäminen yrittäjyyden varhaisvaiheessa) ja monitieteisyys. Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään valmistumassa olevien korkeakoulutettujen ja työttömien sekä muiden kohderyhmien yrittäjämyönteisyyttä, yrittäjyysvalmiuksia, oman yrittäjyyspotentiaalin tunnistamista sekä yrittäjäksi ryhtymistä koulutuksellisten toimenpiteiden avulla.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat 1) Rakentaa ja pilotoida uudentyyppisiä sekä pitkä- että lyhytkestoisia valmennuksia yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseksi keskeisille kohderyhmille. 2) Luoda uusi toimintamalli yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen hankkeessa saatujen kokemusten sekä tutkimusnäytön perusteella. 3) Kehittää uusia varhaisen vaiheen yrittäjyyden yhteistyömuotoja ja palveluiden tuottamisen tapoja korkeakoulujen, Oulun kaupungin työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien yhteistyönä. 4) Vahvistaa ja luoda rakenteita varhaisen vaiheen yrittäjyyden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Hanke toteutetaan ESR-rahoitteisena yhteishankkeena Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kesken 1.1.2021 – 30.4.2023 välisenä aikana. Yhteishankkeen toteuttajina Oulun yliopistossa ovat Kasvatustieteiden tiedekunta / Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) sekä Kerttu Saalasti Instituutti.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun ammattikorkeakoulu