Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Oulun yliopiston AHOT-linjaukset 1.1.2019 alkaen.
Kasvatustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston yhtenäisiä AHOT-ohjeita. AHOT-prosessi käynnistyy HOPS-keskustelussa omaopettajan kanssa tai opintoneuvojan ohjauksessa. AHOT-prosessin välineenä on sähköinen asiointijärjestelmä OSAT https://osat.oulu.fi/.

Tietyissä tiedekunnan opinnoissa on kuitenkin valmiiksi mietitty toimivat käytännöt aikaisempien opintojen korvaavuuksiin ja opintojen sisällyttämiseksi tutkintoon. Tiedekunnassa on tehty myös tiettyjä päätöksiä hvyäksilukukäytänteisiin, joista opiskelija voi helposti nähdä, mihin opintoihin voi yleensäkin korvaavuuksia/hyväksilukuja hakea. Alla olevia ohjeita on syytä noudattaa asioiden joustavan etenemisen vuoksi.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on päätetty seuraavista hyväksilukukäytänteistä:

1.      Suorat korvaavuudet ja niiden ohjeet lukuvuonna 2019-2020 löytyvät alla olevista linkeistä

Aiemmin suoritettujen kasvatustieteen opintojen korvavuudet lukuvuonna 2019-2020

Aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuudet luokanopettajakoulutuksissa 2019-2020

Aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuudet erityispedagogiikan koulutuksissa lukuvuonna 2019-2020

2.    Muut kuin pääaineen yliopistotasoiset opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot tai aineopinnot), jotka eivät sisälly aiempaan tutkintoosi,  sisällytetään/korvataan suoraan opintorekisteritietojen tai todistusten perusteella tutkintoon. OSAT-asiointia/hakemusta ei tarvita, toimita todistukset tiedekunnan palvelupisteeseen.

3.     Olet saanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa arvosanan L tai E englannin kielessä (laaja oppimäärä); tällöin sinulle hyväksiluetaan kandidaatintutkintoon kuuluva opintojakso 902130Y vieras kieli 1,5 op tai jos olet suorittanut IB-/EB-tutkinnon (tai suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon); tällöin sinulle hyväksiluetaan opintojakso 902130Y 3 Vieras kieli 3 op. OSAT-asiointia/hakemusta ei tarvita, toimita todistukset tiedekunnan palvelupisteeseen.

4.     Toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tutkintoa varten suoritetut pakolliset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon opinnot hyväksytään kasvatustieteiden tiedekunnan suorituksiksi. Mikäli muualla suoritetut opinnot ovat laajuudeltaan kasvatustieteiden tiedekunnan opintoja suppeammat, voi tiedekunta edellyttää opintojen täydentämistä, keskustele asiasta vastuuhenkilön tai koulutussuunnittelijan kanssa. Hyväksiluku tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta. Puoltoa pyydetään oman koulutuksen koulutussuunnittelijalta.

 

5.    Pääosin harjoitteluja ei voida hyväksilukea, sillä ne ovat pedagogisesti ja didaktisesti ohjattuja opintosuorituksia. Harjoitteluista AHOT-menettelyllä voidaan kuitenkin hyväksilukea seuraavia opintojaksoja, joiden osaaminen on todennettava näytöllä esim. raportoimalla, portfoliolla, haastattelulla, seminaariesityksellä. Keskustele mahdollisestaa hyväksiluvusta opintojakson/harjoittelun vastuuhenkilön kanssa aina ennen ahotointia.

411015A Projektiharjoittelu 4 op

443187S Varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 8 op

413019S Työelämäopinnot (harjoittelun osuus 8op)

404022A Vapaavalintainen harjoittelu 1-10op

6. Nonformaalilla tai informaalilla näytöllä ei hyväksilueta perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin eikä erityispedagogiikan ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja.

7. Ammattikorkeakouluissa tai yliopiston muissa koulutusohjelmissa tehdyt opinnäytetyöt eivät sovellu suoraan opinnäytetyöksi. Mikäli tällaista opinnäytettä halutaan käyttää hyödyksi koulutuksessa tehtävässä opinnäytetyössä, siitä tulee sopia erikseen opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

8. Vaihdossa tai ulkomailla suoritetut opinnot haetaan hyväksiluettavaksi OSAT-järjestelmässä. Katso ohjeet kohdasta ”Miten toimin muissa tapauksissa? -OPISKELIJAN OHJE” (alla). Muista myös suunnitella ja keskustella vaihdossa suoritettavista opinnoista opettajien kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

Miten toimin muissa tapauksissa? -OPISKELIJAN OHJE

  1. Käy keskustelua omaopettajan, vastuuhenkilön tai koulutussuunnittelijan kanssa. Tutustu huolella AHOT ja hyväksilukukäytänteisiin sekä OSAT-järjestelmään.
  2. Ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön/opettajaan.  Neuvottele hänen kanssaan mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Pyydä kirjallinen vahvistus hyväksiluvusta tai sen hylkäämisestä. Opettaja voi hyödyntää AHOT-lausuntolomaketta.
  3. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.
  • Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Oodiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitoksen opintosuoritusotteista: korvattavien kurssien nimet tarvitaan englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Oodiin sekä suomeksi että englanniksi, tai vähintään jälkimmäisellä kielellä. On opiskelijan vastuulla huolehtia kunnollisista käännöksistä.
  • Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). Liitä myös opintojakson vastuuhenkilön vahvistus liitteeksi.

    Lisätietoa ja apua sihteereiltä, koulutussuunnittelijoilta ja koulutusalanasiantuntijalta tai osoitteesta study.education@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 19.9.2019