Valinnaiskurssi: Laaja-alainen aineenopettajuus

Kurssin ideana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikan, jossa hän tutustuu aineenopettajan (tai vastaavan) työhön jossakin muussa ja muunlaisessa pedagogisessa instituutiossa kuin koulutuksen normaalina harjoitteluympäristönä toimivat peruskoulun vuosiluokat 7-9 ja lukio. Mahdollisia harjoittelupaikkoja ovat esim. peruskoulun vuosiluokat 1-6, ammatilliset oppilaitokset, erityisoppilaitokset.
[Kurssin OPS OpasOODIssa]

Kurssin oppimistavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla valitsemansa tutustumiskohteen pedagogisia ja organisatorisia erityispiirteitä
- soveltaa tutustumiskohteensa hyviä käytänteitä opettajana toimiessaan ja toimia opettajana kohteen kaltaisissa organisaatioissa.

Opiskelijan tehtävät kurssissa

  • Kurssille ilmoittaudutaan s-postiste kurssin vastuuhenkilölle (eetu.pikkarainen at oulu.fi)
  • Opiskelijan tulee omatoimisesti etsiä sopiva harjoittelupaikka ja sopia siellä jonkun opettajan kanssa harjoittelun ohjauksesta (ks. ohjaus).
  • Opiskelijan tulee tutustua kyseisen harjoittelupaikan hallinnolliseen ja pedagogiseen rakenteeseen ja toimintaan, mielellään myös haastatella oppilaitoksen johtajaa ja muita työntekijöitä. (ks. raportointi)
  • Opiskelija perehtyy oman ohjaavan opettajansa työhön haastattelemalla tätä, tutustumalla opetussuunnitelmiin yms., seuraamalla opetusta ja opettamalla itse (ks. ajankäyttö)
  • Opiskelijan täytyy tehdä muistiinpanoja kokemuksistaan ja raportoida kurssilla oppimansa.

Ohjaus ja kurssin sisällöt

Ohjaavan opettajan tehtävänä on tutustuttaa harjoittelija omiin työtapoihinsa ja riittävästi oppilasryhmään ja tarjota tälle mahdollisuus riittävästi seurata opetusta ja pitää oppitunteja (ks. opiskelijan ajankäyttö). Opettajalla EI ole velvollisuutta ohjata tai arvioida opiskelijan opetustyöskentelyä opetustaidon näkökulmasta. Sen sijaan hänen toivotaan kollegiaalisesti keskustelevan mm. opetuksen ja oppituntien suunnittelulta, työskentelyn haasteista ja ongelmista sekä opettajan työn eri puolista ja omista kokemuksistaan työssään ja sen eri puolista. Opiskelijan olisi hyvä päästä tutustumaan erilaisiin opettajan tehtäviin kuten opetussuunnitelmatyöskentely, koulun arviointityöskentely, oppilasarviointi, luokanvalvojan tehtävät, oppilashuolto, päivänavaukset, koulun yhteiset tilaisuudet, opettajainkokoukset ja työryhmät, yhteistyö vanhempien kanssa, tukiopetus, oppilaskerhot, opetusvälineiden huolto, valvontatehtävät jne.. Opettajan tulisi myös tukea opiskelijan tutustumista oppilaitoksen tehtäviin, hallintoon, rahoitukseen jne.

Harjoittelun lopuksi ohjaava opettaja antaa opiskelijalle vapaamuotoisen todistuksen hänen työskentelystään kurssin tavoitteiden mukaisesti. (Todistuksen voi lähettää suoraan kurssin vastuuhenkilölle eetu.pikkarainen (at) oulu.fi)

Ohjauksesta maksetaan korvausta seuraavasti: 1,5 op harjoittelu = 32,50 €, 3 op harjoittelu = 65,00 €. 

Opiskelijan ajankäyttö kurssilla

Harjoiteltavan opetuksen tulee liittyä sisällöllisesti opiskelijan omaan ainevalikoimaan. Oppitunnit voivat olla myös oppilaitoksen kerhon pitoa tms. Alla olevassa taulukossa on kuvattu opiskelijalta kurssiin vaadittava ajankäyttö, mm. oppituntimäärät. (oppitunti = n 45 min.)

  1,5 op 3 op
1a normaali oppituntityö    
opettaminen: 4-6 h 8-12 h
opetuksen seuraaminen: n. 3-5 h n. 5-7 h
1b kerhonpito tms.    
opettaminen 8-12 h 20-24
2 opetuksen muu suunnittelu 4-6 h 8 – 12 h
3 perehtyminen ja tutustuminen 14–20 h 24 – 40 h
4 raportointi 10 h 20 h
     
Yhteensä n. 40 80

HUOM:
1a normaali oppituntityö ja 1b kerhonpito tms. ovat vaihtoehtoisia keskenään, valitse jompikumpi kohta. 1b kerhonpito tms. tarkoittaa kerhon pitoa tai muuta opetustyötä, jossa ei ole mahdollista havainnoida kehystunteja.
3 perehtyminen ja tutustuminen = perehtyminen koulun hallinnolliseen organisaatioluonteeseen ja tutustuminen opettajan arkipäivään työyhteisössä.

Raportointi

Opiskelijan tulee raportoida kirjallisesti kokemuksensa ja oppimisensa kurssilla. Raportin laajuus on kurssin laajuudesta riippuen väh. 5-10 sivua (1000–2000 sanaa).
Raportissa tulee ilmoittaa suoritettavan kurssin laajuus ja pidettyjen ja seurattujen tuntien määrä sekä kuvailla, mitä opiskelija on kurssilla oppinut erityisesti oppimistavoitteiden suunnassa.

Oppilaitosta tulee kuvailla mm. siinä suhteessa, miten se poikkeaa opiskelijan normaalista harjoitteluympäristöstä. Tässä voi kiinnittää huomiota seuraavanlaisiin seikkoihin: oppilaitoksen hallinnollinen ja juridinen asema, kanslian toiminta, kokoukset, kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö, ohjattu vapaa-ajantoiminta jne.
Laajemmassa suorituksessa täytyy lisäksi selvittää mm., kuinka oppilaitos sijoittuu suomalaiseen koulutusjärjestelmään, millaisia kvalifikaatioita se vaatii opiskelijoiltaan ja pyrkii tuottamaan näille ja miten toiminnan rahoitus on järjestetty yms.

Raportoinnissa voi käyttää apuna [oppimateriaalia opintokirjoitelman laatimisesta].

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2019