LUKIHANKE POHJOINEN - LITERACY PROJECT FOR NORTHERN FINLAND

LUKIHANKE POHJOINEN

Projektin kuvaus

Tausta
Lukemisen ja kirjoittamisen taito on merkittävä taito. Luku- ja kirjoitustaito vaikuttaa ratkaisevalla tavalla perusopetuksessa menestymiseen, toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen, opiskelun etenemiseen ja myöhemmin työllistymiseen. Tutkimustulosten perusteella on yleisesti havaittu suomalaisnuorten lukemisen taidoissa valitettavaa laskua. Sama ilmenee myös kirjoitustaidon osalta. Pohjoissuomalaisittain hyvin huolestuttavaa on julkisuudessakin esille noussut suunta, jonka mukaan erityisesti pohjoissuomalaisten poikien lukemisen taidot ovat heikentyneet.

Tavoitteet
Tilanteeseen puuttuminen on tärkeää, koska koulutuksellisesti epätasa-arvoisessa asemassa ovat sellaiset perusopetuksen nuoret ja toiselle asteelle siirtyvät opiskelijat, joilla on puutteelliset perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa ja muutoinkin heikot opiskelutaidot. Hankkeella tarkennetaan valtakunnallisten arviointien antamaa kuvaa pilottikoulujen nuorten, erityisesti poikien, luku- ja kirjoitustaidosta ja sen taustalla olevista tekijöistä. Hankkeen keskeisin tavoite on kehittää lukitaidoiltaan heikkojen nuorten osaamista tehostetulla pedagogiikalla ja toimintatavoilla sekä kehittää koulukohtaisia malleja lukitaitojen parantamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hyviä pedagogisia ja ohjauksellisia toimia nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamiseksi koulu-, luokka-, ryhmä- ja yksilötasolla. 

lukemismotivaation herättäminen, lukemiseen innostaminen | itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitojen kehittäminen | sujuvan luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen | tekstin ymmärtäminen, ymmärtämis- strategioiden oppiminen | sana- ja käsitevaraston kartuttaminen | nettilukutaidon kehittäminen

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Toimenpiteet ja tulokset
Hanke sisältää pohjoissuomalaisten pilottikoulujen yhdeksäsluokkalaisten lukiarvioinnit ja muut arvioinnit (mm. motivaatio ja jaksaminen). Oppilaita, opettajia ja vanhempia haastatellaan tilanteen hahmottamiseksi ja taustatietojen saamiseksi. Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan niiden nuorten osalta, jotka saadun tiedon perusteella ovat heikoimmassa asemassa opiskelun etenemisessä ja ammatin hankkimisessa.
Pilottikouluilla kokeillaan lukemisen ja kirjoittamisen parantamiseksi erilaisia pedagogisia keinoja ja perusteltuja käytänteitä. Saadun kokemuksen ja tietämyksen pohjalta kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen kohentamisen pedagogisia toimintamalleja, joita kokeillaan Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta valituilla pilottikouluilla. Tuen tehokkuutta seurataan niiltä osin kuin se tässä hankkeessa on mahdollista. Pilottikouluja ovat Muurolan ja Ounasjoen peruskoulu sekä Rajakylän ja Talvikankaan koulut. Mukana ovat lisäksi Lapin koulutuskeskus REDU ja Oulun seudun ammattiopisto. Mukana on muutamia asiasta kiinnostuneita kouluja, jotka nimetään myöhemmin. Hankkeen pohjalta suunnitellaan Pohjois-Suomen alueelle virtuaalisesti toimiva Lukituen keskus, josta lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvissä ongelmissa saavat asiantuntija-apua niin oppilaat, huoltajat kuin opettajatkin. Hankkeen tuloksena laaditaan myös opaskirja. Hankkeen tuloksista informoidaan yhteistyökouluja ja järjestetään kohderyhmille ja asiasta kiinnostuneille loppuseminaari. Aiheeseen liittyvä opettajien täydennys- ja peruskoulutuksen kehittäminen ja suositusten tarjoaminen on osa hankkeen tuloksia.

Varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pilottikoulujen 9. luokkien oppilaat ja toiselle asteelle siirtymässä olevat luku- ja kirjoitustaidoltaan heikot nuoret, erityisesti pojat.

Kohderyhmä kuuluu oppimis-, opiskelu- ja motivaatiovaikeuksiensa vuoksi siirtymävaiheessa koulutuksellisesti muita heikommassa asemassa oleviin nuoriin. Pilottikoulujen lopullinen valinta perustui koulujen sijaintiin (maaseutu/taajamakoulut), henkilökunnan motivaatio- ja yhteistyöhalukkuuteen ja koulujen tarpeeseen kehittää oppilaiden taitoja.

Varsinaisina pilottikouluina toimivat Muurolan ja Ounasjoen peruskoulut Rovaniemeltä sekä Rajakylän ja Talvikankaan koulut Oulusta. Mukana ovat lisäksi Lapin koulutuskeskus REDU ja Oulun seudun ammattiopisto.

Kohderyhmänä on henkilöstö, jonka toimintatavat vaikuttavat nuorten oppimisen edistämiseen niin perusopetuksessa kuin ammatillisessakin koulutuksessakin. Kohderyhmä koostuu siten perusopetuksen ja ammatillisten oppilaitosten opettajista, erityisopettajista, opinto-ohjaajista ja muusta henkilökunnasta.

Välilliset kohderyhmät
Välillisinä kohderyhminä ovat nuorten vanhemmat/huoltajat. Välillisesti ovat mukana myös Oulun ja Lapin opettajainkoulutuslaitokset.