Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma

 

Musiikkikasvatuksen opinnot tähtäävät ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan tehtäviin. Koulutuksen opetussuunnitelmassa on lähtökohtana opetuksen integroituminen koulutodellisuuteen. Opetussuunnitelma korostaa joustavuutta, valinnaisuutta, projekti- ja produktiokeskeistä työskentelyä sekä opiskelijan vastuuta ja omatoimisuutta opintojen suunnittelussa.

Musiikkikasvatuksen koulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Tutkimus

Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen tutkimus on muotoutunut hallinnollisten ratkaisujen ja henkilörekrytointien kautta. Opetussuunnitelman painotukset antavat valmistuneelle musiikinopettajalle kosketuspintaa tiettyihin tutkimusorientaatioihin myös jatko-opinnoissa. Kasvatustiede on erityisesti Oulussa tärkeä musiikkikasvatuksen lähitiede. Tämän vuoksi musiikin oppimisen ja opetuksen tutkimus on luonteva tutkimuksen osa-alue. Aihepiiri profiloituu musiikkikasvatuksessa muun muassa rytmimusiikin pedagogiikan, musiikkiliikunnan pedagogiikan, musiikin uusien oppimisympäristöjen ja musiikki-kasvatusteknologian alueiden tutkimukseen sekä musiikin-opettajuuden tutkimuksiin.

Musiikkikasvatuksen jatko-opiskelijat integroituvat kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintoihin soveltuvilta osin. Tiedekunnassa on viime vuosina luotu oma tohtorikoulutus-ohjelma, jossa jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään vähintään kahden hengen ohjausryhmä. Näin musiikkikasvatuksen jatko-opiskelija liittyy osaksi tiedeyhteisöä ja saa myös vertaistukea muilta jatko-opiskelijoilta. Säännöllisesti toteutettavissa tutkija-seminaareissa opitaan tieteen säännöt. Tiedekunnassa toteutuva taide- ja taitoaineiden jatkoseminaari mahdollistaa myös eri taiteita yhdistävän lähestymistavan.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä ja tutkintojen rakenteista löydät täältä

 

 

Mukava ry

Opiskelijoiden ainejärjestö

Musiikkikasvatuksen valinneet

www.mukava.org

Viimeksi päivitetty: 10.6.2019