Yliopistopedagogiikan historia Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on järjestetty pedagogista lyhytkoulutusta 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulta lähtien on tehty systemaattista ja pitkäjänteistä kaikki tiedekunnat kattavaa opetuksen ja oppimisen kehittämistyötä. Yliopistoon luotiin tuolloin hallinnollisin toimin ja aktiivisen kehittämistyön tuloksena opetustehtävän hoitamisen tukirakenne, jonka ytimenä on opiskelijakeskeinen jatkuva opetuksen arviointi- ja palautejärjestelmä, laitosten opetuksen kehittämistyöryhmät sekä opetuksen meritointijärjestelmä.

1990-luvulla pedagoginen koulutustarjonta monipuolistui ja Oulun yliopistoon perustettiin opetuksen kehittämisyksikkö, joka vastasi pedagogisen koulutuksen järjestämisestä koko yliopiston henkilökunnalle.  Koulutukset olivat laajuudeltaan pääasiassa 1 – 15 opintoviikkoa ja -pistettä. Koulutukset pohjautuivat kokemusperäiseen ja toiminnalliseen oppimiseen sekä niihin kytkeytyviin teoreettisiin osa-alueisiin ja tutkivaan työotteeseen ja niistä kerättiin systemaattisesti palautetta. 2000-luvun puolivälissä havaittiin tarve pitkäkestoisemmalle pedagogiselle koulutukselle, joka tukisi koulutuksen vaikuttavuutta ja edistäisi ajallisesti opettajana kehittymistäSyksyllä 2010 yliopistopedagogiikan koulutus siirrettiin kasvatustieteiden tiedekuntaan ja vuosina 2010 – 2012 koulutusta toteutettiin Huippuopettajat ESR –hankkeen kautta. Vuodesta 2013 lähtien kasvatustieteiden tiedekunta on vastannut yliopistopedagogiikan opintojen järjestämisestä. 

 

Viimeksi päivitetty: 29.1.2020