Yliopistopedagogiikan historia ja nykytila Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on järjestetty pedagogista lyhytkoulutusta 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulta lähtien on tehty systemaattista ja pitkäjänteistä kaikki tiedekunnat kattavaa opetuksen ja oppimisen kehittämistyötä. Yliopistoon luotiin tuolloin hallinnollisin toimin ja aktiivisen kehittämistyön tuloksena opetustehtävän hoitamisen tukirakenne, jonka ytimenä on opiskelijakeskeinen jatkuva opetuksen arviointi- ja palautejärjestelmä, laitosten opetuksen kehittämistyöryhmät sekä opetuksen meritointijärjestelmä. 1990-luvulla pedagoginen koulutustarjonta monipuolistui, tuolloin perustettiin opetuksen kehittämisyksikkö, joka vastasi pedagogisen koulutuksen järjestämisestä koko yliopiston henkilökunnalle.  Koulutukset olivat laajuudeltaan pääasiassa 1 – 15 opintoviikkoa ja -pistettä. Koulutukset pohjautuivat kokemusperäiseen ja toiminnalliseen oppimiseen sekä niihin kytkeytyviin teoreettisiin osa-alueisiin ja tutkivaan työotteeseen. Koulutuksista kerättiin systemaattisesti palautetta. 2000-luvun puolivälissä havaittiin tarve pitkäkestoisemmalle pedagogiselle koulutukselle, joka antaisi ajallisesti riittävän pitkän syklin opettajana kehittymiselle.

Nykytila

Syksyllä 2010 yliopistopedagogiikan koulutus siirrettiin kasvatustieteiden tiedekuntaan. Vuosina 2010 – 2012 toteutettiin Huippuopettajat ESR –hankerahoituksella. 2013 alusta kasvatustieteiden tiedekunta vastaa yliopistopedagogiikan opinnoista. Oulun yliopistossa voi opiskella yliopistopedagogiikan opinnot (25 op) ja opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille (60 op (sisältää YPE 25 op:n opinnot)

Viimeksi päivitetty: 27.9.2013