Oppimista liikkumalla

Oppimista liikkumalla

Projektin kuvaus

OPPIMISTA LIIKKUMALLA – Aineenopettajien täydennyskoulutuksella lisää terveyttä ja hyvinvointia yläkoululaisten koulupäivään

OPPIMISTA LIIKKUMALLA on Oulun yliopiston aineenopettajien täydennyskoulutuksen kehittämis- ja tutkimushanke. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään ja toteutetaan pedagoginen toimintamalli, joka perustuu uusimpaan tutkimustietoon fyysisen aktiivisuuden hyödyistä oppimiseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Tavoitteena on aineenopettajien vahvistunut osaaminen lisätä opetukseen integroitua liikuntaa ja istumisen tauottamista oppituntien aikana. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja opettajiksi opiskelevien halua ja osaamista lisätä nuoren liikkumista tukevia toimintoja koulupäivän aikana.

Hankkeessa muodostetaan korkeakoulussa toimivien opettajankouluttajien sekä yhteistyökuntien koulu- ja opetustoimenjohdon, aineenopettajien sekä korkeakoulun ja kunnan yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkosto. Kolmen vuoden aikana kehitetään koulujohdolle sekä yläkoulujen kaikille aineenopettajille kohdennettu koulutuskokonaisuus.

Koulutuksen ensimmäinen osa kohdentuu koulujohtoon. Toisessa osassa kohderyhmänä ovat koulun kaikki aineenopettajat, joille järjestetään 3-vaiheinen koulutus. Ensimmäiseksi toteutetaan koulukohtainenkoulutus koulun kaikille aineenopettajille. Toisen vaiheen koulutus toteutetaan oppiaineryhmäkohtaisesti (äidinkieli ja vieraat kielet, reaaliaineet, matemaattiset aineet sekä taito- ja taideaineet) kunkin oppiaineen erityispiirteet huomioiden. Kolmannen vaiheen painopiste on oppiainekohtaisessa työskentelyssä, jonka jälkeen koulun kaikilla aineenopettajilla on käytössään työtapoja toteuttaa opetuksessaan oppiaineiden sisältöihin integroitua liikuntaa.

Osana koulutusta kehitetään toimintatapoja, joilla oppilaat osallistetaan lisäämään koulupäivän aikaista oppituntien ulkopuolisen omatoimisen liikunnan määrää. Lisäksi luokan- ja aineenopettajakoulutukseen sisällytetään saman sisältöinen opintokokonaisuus. Hanke antaa hyvät lähtökohdat suunnitella ja myöhemmin toteuttaa vastaavan sisältöinen täydennyskoulutuskokonaisuus toisella asteella ja korkeakoulussa linjassa Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden kanssa.

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto