MONIKATSOMUKSELLISET OPPIMISEN TILAT VARHAISKASVATUKSESSA

Creating Spaces for Diversity of Worldviews in Early Childhood Education

Projektin kuvaus

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hankkeessa vastataan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) herättämään epätietoisuuteen siitä, miten katsomuskasvatusta tulisi toteuttaa. Katsomukset varhaiskasvatuksessa on jäänyt teoreettisesti ja pedagogisesti alueeksi, jota on kehitetty Suomessa vähän. Suuri haaste on se, että päiväkodin henkilöstö ei miellä katsomuskasvatusta tehtäväkseen, vaikka VASU normiasiakirjana tämän määrittää. Katsomuskasvatus liittyy lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oman identiteetin tukemiseen. Katsomuskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen on tärkeä osa moni- ja tasa-arvoista kasvatuksen toteutumista. Hankkeella on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä, sillä uskontojen ja katsomusten huomioiminen kasvatuksessa on yhteydessä yhteiskuntarauhan ja dialogivalmiuksien ylläpitämiseen.

Hankkeen alaisuudessa toteutuu kolme keskenään eri tyyppistä tutkimustapausta, jotka yhdessä selvittävät monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen pedagogiikan rakentumisen keskeisiä osatekijöitä.

Oulun osahankkeessa etsimme toimintatutkimuksellisesti keinoja tukea varhaiskasvatuksen opettajien ammatillista kehittymistä katsomuskasvatuksen toteuttajina huomioiden Pohjois-Suomen erityispiirteet: pitkät välimatkat sekä päiväkotien katsomuksellisen moninaisuuden vaihtelevuus. Hankkeessa vahvistamme varhaiskasvattajien ammatillisuutta katsomuskasvattajina kehittämällä monikatsomuksellisia pedagogisen dokumentoinnin menetelmiä. Etsimme keinoja, joilla varhaiskasvattajien olisi helpompi tunnistaa ja tukea lasten uteliaisuutta erilaisiin katsomuksiin. Oulun hankkeessa laaditaan tutkimusperustaista katsomuskasvatuksen arviointimallia, jonka avulla varhaiskasvattajat voivat tarkastella ja kehittää oman päiväkotinsa käytäntöjä monikatsomukselliseen suuntaan.

Helsingin ja Itä-Suomen osahankeisiin voit tutustua hankesivuillamme
 

 

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Projektin tulokset

Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen koulutukseen ja tutkimukseen. Hankkeen tuloksia voi hyödyntää erityisesti paikallisen moninaisuuden huomioivan varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa opettajankoulutuksen uudistumiseen ja laajemminkin varhaiskasvatuskulttuurin muuttumiseen katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

  • Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksellista osaamista.
  • Hankkeen tavoitteena on mallintaa varhaiskasvatuksen opiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisuuden kehittymistä.
  • Hanke selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen pedagogiikan toteutumista.
  • Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pedagogisia sovelluksia katsomuskasvatuksen sisältöjen toteuttamisessa päiväkodeissa.
  • Ajattelullisia ja käytännöllisiä malleja tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

 

* * * * * *
The current National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (VASU 2016; 2018) has raised a lot of anxiety among educators as to how one implements the dimension of religions and worldviews in education in practice. Worldviews in early-childhood education is an area of study that has been under-developed both theoretically and pedagogically in Finland. The greatest challenge is that the staff in many early-childhood units do not recognize this as being a part of their professional remit as teachers. Worldview education connects to holistic education and identity construction. Thus, to develop worldview education relates to an acknowledgement of education as an open-ended exercise of ‘becoming into the world’ rather than ‘becoming into something’ (Gert Biesta) and thus, connects to the well-being of a child.

The project will have a direct impact on the development of training and research of early-childhood education both nationally and internationally. The results of the project should benefit the local implementation of curricular guidelines and help teachers to internalize religions and worldviews as an inherent part of diverse learning encounters.

The project is an umbrella for three unique case-studies which all explore the critical elements of making diverse worldview education pedagogy.

The research vision in the study carried out in the University of Oulu is anchored in a phenomenological action research design. In the project we develop tools for pedagogical documentation suitable for the Northern daycares: long distances and seemingly homogeneous daycare groups. The essential part of a teacher’s professional sensitivity towards worldviews is to develop the awareness of her own position of values or beliefs, whether they are secular or religious.

A brief presentation of the research contributions of University of Helsinki and University of Eastern Finland can be found from the project website. 

This is a three-year funded project which was launched in August 2018 and will finish in September 2021.

  • The aim of the project is to develop a teacher’s competence on worldview education in Finnish early childhood education.
  • The goal of the project is to identify the elements that bring quality to worldview education both from the perspective of teacher education and local day care units. 
  • Different pedagogical models are developed and studied in co-operation with student teachers and teachers working in the field. These are both mental and pedagogical models of how to create space for the exploration of worldviews as a part of culturally sensitive early-childhood education that is based on the recognition of diversity.

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori

Helsingin yliopisto

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyötahot ovat profiililtaan ja osaamiseltaan toisiaan täydentäviä ja edustavat maantieteellisesti erilaisia katsomusympäristöjä.

Hallinnoivana yhteisönä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, sen Kasvatustieteiden osasto, hankkeen johtaja dos. Saila Poulter, saila.poulter@helsinki.fi
Hankesuunnittelija ja tohtorikoulutettava: Silja Lamminmäki-Vartia, silja.lamminmaki-vartia@helsinki.fi

Yhteistyötahoina

TARKEMMAN TOIMIJAT ESITTELYN LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Olemme Twitterissä tunnuksella @OppimisenTilat

Tutkimusryhmä