Tohtorikoulutus


Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelma on monitieteinen käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma, joka antaa tohtorintutkintoon johtavaa tutkijankoulutusta. Kasvatustieteiden tohtori kykenee toimimaan akateemisena tutkijana ja vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä. Kasvatustieteiden tohtorintutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat käyttäytymistieteellistä erityisosaamista ja asiantuntijuutta edellyttäviin vaativiin tutkimus-, kehittämis-, opetus- ja johtotehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

Kasvatustieteen tohtori / Filosofian tohtori:

 • osaa luoda uutta tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen
 • kykenee itsenäiseen tieteelliseen ja ammatilliseen tutkimustyöhön
 • on perehtynyt hyvin oman alansa kehitykseen ja perusongelmiin
 • hallitsee alansa keskeiset tiedon tuottamisen menetelmät, ja osaa soveltaa ja kehittää niitä itsenäisesti ja kriittisesti
 • kykenee uusien ideoiden, teorioiden ja lähestymistapojen soveltamiseen ja kehittämiseen vaativissa toimintaympäristöissä
 • kykenee tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnan sekä tietojen ja/tai ammattikäytäntöjen laajentamisen/uudelleen määrittelyn edellyttämään synteesien tekemiseen ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen
 • pystyy osallistumaan oman tieteenalansa ja ammatillisten tehtäväalueiden tutkimusperustaiseen kehittämiseen
 • valmius jatkuvaan oppimiseen
 • osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä tiedeyhteisölle että yleisölle oman tutkimusalan ja tieteenalan ja/tai ammattialan kysymyksistä
 • kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen
 • osaa toimia osana tutkimusryhmää ja kansallisia ja kansainvälisiä tutkijaverkostoja
 • osaa toimia kasvatuksen / koulutuksen / opetuksen / oppimisen / kasvun ja kehityksen erityisasiantuntijatehtävissä (esim. tutkimus, johtaminen, konsultointi-, koulutus- ja kehittämistehtävät), ja soveltaa tieteenalansa tuottamaa tietoa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa

Tiedekunnan tohtorikoulutus on osa yliopiston tutkijakoulua University of Oulu Graduate School. Jatko-opinto-oikeutta haetaan UniOGSilta.

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta

Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) koordinaattorit, ihmistieteet
Elina Pernu ja Niina Timosaari

Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtoriohjelman (HS-DP) koordinaattori
Janne Kurtakko

Kasvatustieteiden tohtorintutkinto-ohjelman vastaava
Professori Elina Lehtomäki

Kasvatustieteiden tohtorintutkinto-ohjelman koordinaattori
Tutkijatohtori Sonja Lutovac

 

 

Lisensiaatin tutkinto kasvatustieteiden tiedekunnassa
Lisensiaatintutkimus voi olla yhtenäinen julkaisematon käsikirjoitus. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös vähintään kaksi samaan aihepiiriin kuuluvaa tieteellistä artikkelia, joista molemmat on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi sekä niistä laadittu tiivistelmä, johon tulee kuulua johdanto, artikkelit ja päätelmät. Artikkelitutkimuksen tulee tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan vastata yhtenäistä lisensiaatintutkimusta (monografiaa). Artikkelitutkimus ei voi sisältää aikaisemman oman lisensiaatintutkielman osia. Julkaisuihin voi myös kuulua yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus niissä voidaan osoittaa. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yhtenäinen painettu ja julkaistu teos, johon sovelletaan artikkelitutkielmasta annettuja yleisiä ohjeita.

Lisensiaatintutkimus toimitetaan opintoasioiden palvelupisteeseen kahtena sidottuna kappaleena ja yhtenä irtolehtikappaleena.

Lisätietoja lisensiaatin tutkinnosta
Helena Seppälä, Johtava koulutusasiantuntija