Korkeakoulut työstävät malleja sukupuolen ja muiden erojen käsittelyyn opettajankoulutuksissa

Suomen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksissa on käynnistynyt sukupuolen ja muut erot huomioiva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden SetSTOP-kehittämishanke.

Hankkeessa tuotetaan oppisisältöjä ja -materiaaleja sekä kehitetään toiminnallisia malleja, jotta sukupuolten tasa-arvoon, moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät haasteet voitaisiin tunnistaa paremmin ja jotta niihin pystyttäisiin vastaamaan nopeammin ja tehokkaammin.

Hankkeessa kehitetään myös uutta opinnäytteiden ohjauskäytäntöä rakentamalla valtakunnallinen digitaalinen ympäristö, jossa edistetään verkostoyhteistyönä hankkeen aihealueelta tehtäviä opinnäytetöitä. Tämä mahdollistaa eri yliopistoista olevien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneiden opiskelijoiden monialaisen vuorovaikutuksen.

Työskentely projektissa on tutkimusperustaista, ilmiölähtöistä ja opiskelijoiden sekä oppilaiden sitoutumista tukevaa. Vaikka kyse on opettajakoulutuksen kehittämisprojektista, opiskelijoiden avulla kehittämistyötä tehdään myös kouluissa.

Hankkeessa ovat mukana luokan-, aineen- ja ammatillinen sekä varhais- ja erityiskasvatuksen opettajankoulutus. Lisäksi mukana ovat opinto-ohjaajan koulutus, perusopetukseen valmentavat opinnot ja oppilaitosten johtajaopinnot.

Hanke on valtakunnallinen ja sitä toteutetaan viiden korkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Oulun, Lapin, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Oulun yliopiston kautta hankkeessa on mukana myös Jyväskylän yliopistossa toteutettava osaprojekti. Oulun yliopisto koordinoi hanketta.

Kullakin korkeakoululla on omaan erityisosaamiseensa liittyvä osaprojekti hankkeessa. Sen lisäksi hankkeessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä koulutusalarajoja ylittävissä tiimeissä ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.  

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke ja sisältyy ministeriön avustamaan opettajakoulutuksen kehittämisohjelmaan. Hallituksen tasa-arvopoliittinen ohjelma (2016) velvoittaa, että sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden sekä yhdenvertaisuuden teemat sisällytetään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin ja että tulevat opettajat saavat käytännön välineitä toiminnallisen tasa-arvon edistämiseen opetustyössä. Myös Suomen opettajaksi opiskelevien liitto (SOOL) on vaatinut tätä. Haaste on valtakunnallinen ja eri opettajankoulutuksia velvoittava.

Viimeksi päivitetty: 1.2.2018