Opettajaksi Suomeen

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden valmistava koulutus suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa työskentelyyn (15 op)

AJANKOHTA: Elokuu 2018 - toukokuu 2019

Ensimmäinen koulutukseen orientoiva lähiopetusjakso toteutetaan elokuussa 2018.

Muista lähiopetuspäivistä ja aikatauluista sovitaan erikseen koulutuksen aikana.
TOTEUTUS: Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy lähiopetusjaksoja, luentoja ja ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua ja verkkotehtäviä. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen mentorointi opintopolulla ja jatko-opintoihin ohjaaminen.

Koulutusyhteistyötä tehdään Turun yliopiston ja Suomen Diakoniaopiston kanssa. Koulutuksesta ei voi valita erillisiä kokonaisuuksia. Kaikki koulutukseen osallistujat suorittavat 15 opintopistettä. Koulutus toteutetaan suomen kielellä.
KOULUTUSPAIKKA: Oulun yliopisto, käyntiosoite: Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 20
HINTA: Koulutus on osallistujille maksuton. Opiskelijat maksavat itse mahdolliset matka-, majoitus- ja ateriakulut.
KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU? Koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat toimineet aiemmin opetustehtävissä tai joilla on opettajankoulutus omasta maastaan, tai henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään suomalaisessa koulussa tai päiväkodissa esim.avustajina, lastenhoitajina, oman kielen opettajina jne.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? Hakuaika alkaa 7.5.2018 ja päättyy 31.5.2018 klo 16:15, johon mennessä hakemusten liitteineen tulee olla perillä. Hakemus tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna, kirjallisena postitse ja siihen tulee liittää vapaamuotoinen motivaatiokirja sekä mahdollisuuksien mukaan kopiot hakuilmoituksessa mainituista todistuksista. Hakulomakkeen löydät täältä.
YHTEYSHENKILÖ: Kasvatustieteiden tiedekunta
Suunnittelija Johanna Stevenson 
johanna.stevenson[at]oulu.fi
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO
   
KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Koulutuskokonaisuus madaltaa maahanmuuttajien kynnystä hakeutua kasvatusalan koulutuksiin työelämään perehtymisen kautta. Koulutuksen eri osa-alueita tukevia tavoitteita ovat:
 
 • Perehdytys suomalaiseen koulu- ja päiväkoti työympäristöön, niitä ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
 • Kieli ja kulttuuritietoinen opintokokonaisuus: peruskäsitteistö, jolla voi toimia koulu- ja päiväkotiympäristöissä.
 • Suomalaiseen koulutusmalliin ja pedagogiseen johtajuuteen perehtyminen.
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja opintosuunnitelman koostaminen.
 • Jatko-opintojen räätälöinti ja ohjaus yliopisto-opintoihin tai ammatillisiin opintoihin.

 

Koulutus ei johda tutkintoon, vaan antaa valmiuksia hakeutua kasvatusalan opintoihin Suomessa. Koulutus antaa kielellisen opastuksen kasvatusalan toimintaympäristöön (sanastoon ja käsitteisiin) ja valmiudet suomalaisessa koulussa tai päiväkodissa toimimiseen. Koulutuksen aikana arvioidaan jokaisen opiskelijan edellytykset toimia kasvatusalan työtehtävissä ja työstetään kasvatusalan ammattiin suuntautuva jatkosuunnitelma joko yliopisto- tai ammatillisen koulutuksen opintoihin opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella, esim lastenohjaajan koulutus, opettajan pedagogiset opinnot tai mahdollisesti opettajan monialaiset opintokokonaisuudet.

Kasvatusalan opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy oman osaamisen tunnistamiseen ja tutustuu harjoittelun kautta suomalaiseen koulu-ja päiväkotiympäristöön. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä opiskelutaitoja tukevia sisältöjä.
Koulutus toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OPINTOJAKSOT


Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen kokonaisuudesta, jossa 1 opintopiste vastaa 27 tunnin viikkotyöpanosta.

Opintojaksojen sisällöt:

 1. Suomalainen koulujärjestelmä ja yhteiskunta 5 op
 2. Sosiaaliset suhteet ja pedagogiikka suomalaisessa koulujärjestelmässä 5 op
 3. Koulutus, oppiminen ja oma kouluttautuminen 5 op1) Suomalainen koulujärjestelmä ja yhteiskunta 5 op

Suomen koulujärjestelmän historiaa,organisaatiota, periaatteita ja arvoja

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee pääpiirteittäin Suomen koulujärjestelmän historian ja osaa kuvata Suomen koulutusorganisaation ja hallinnon
 • tunnistaa kouluissa ja päiväkodeissa toiminnan taustalla olevat arvot: kuten ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
 • on tutustunut kasvatustieteen peruskäsitteistöön
 • osaa kuvata suomalaista koulu- ja päiväkotiorganisaatiota ja keskustella suomalaiseen kouluun liittyvillä käsitteillä


Oppimistehtävä harjoittelujakson aikana:
Miten kurssin aikana käsitellyt sisällöt tulevat esille koulun ja päiväkodin arjessa?

Opiskelija kirjoittaa essee-tyyppisen kirjoitelman, jossa harjoittelee ammatissa tarvittavan suomen kielen sanastoa ja työssä vaadittavaa ammatillista kielitaitoa. Kirjoitelmassa tulee olla myös konkreettisia esimerkkejä harjoittelukokemuksista. Kirjoitelmassa tulee analysoida ja pohtia kurssin aikana käsiteltyjä teemoja ja niiden luonnetta oheismateriaaliin viitaten.

Arviointi            hyväksytty/hylätty/ täydennettävä

Hyväksytty suoritus edellyttää täysipainoista osallistumista opintoihin ja opintotehtävän tekemistä.

 

Oheismateriaali

 1. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/koulun-historiaa
 2. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto
 3. http://minedu.fi/koulutusjarjestelma
 4. Opetussuunnitelman perusteet http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus, luvut 1-3 ja/tai
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus, luvut 1-3
 • Valmistavan opetuksen perusteet 2014, Opetushallitus
 1. Siljander Pauli. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Vastapaino. (s. 8-105)
 2. Oppimispäiväkirja- ja esseeohje: http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/15042
 3. White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (318 s.)
 4. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana.


 

2) Sosiaaliset suhteet ja pedagogiikka suomalaisessa koulujärjestelmässä 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • osaa pohtia eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen ja kotimaansa koulutusratkaisuista ja pohtia erojen olemusta ja merkitystä.
 • tietää ja ymmärtää koulun/päiväkodin kulttuuristen käytänteiden taustoja ja tunnistaa lakien ja säädöksien kohdat, joita Suomen koulut ja päiväkodit noudattavat.
 • osaa pohtia erilaisten lasten/ nuorten kohtaamista koulun/ päiväkodin arjessa
 • osaa keskustella kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen periaatteista ja käytännöistä
 • on perehtynyt pedagogisen johtamisen käsitteeseen.
 • osaa tunnistaa, kuvata ja keskustella kasvatustyöstä, koulun/päiväkodin johtamisesta ja pedagogisista käytänteistä.


Opintotehtävä harjoittelujaksojen aikana:

Opiskelija kirjoittaa essee-tyyppisen kirjoitelman, jossa harjoittelee ammatissa tarvittavan suomen kielen sanastoa ja työssä vaadittavaa ammatillista kielitaitoa. Kirjoitelmassa tulee analysoida ja pohtia kurssin aikana käsiteltyjä teemoja ja niiden luonnetta koulun/päiväkodin arjessa esim. Keitä koulussa / päiväkodissa työskentelee? Millaisia vastuita ja velvollisuuksia eri työntekijöillä on koulussa tai päiväkodissa? Millaisia huomioita olet tehnyt koulutuksen ja käytänteiden osalta suomalaisen koulutuksen ja kotimaasi koulutuksen välillä?

Arviointi hyväksytty/hylätty/ täydennettävä

Hyväksytty suoritus edellyttää täysipainoista osallistumista opintoihin ja opintotehtävän tekemistä.

 

Oheismateriaali

 1. Cantell, H. 2013. Opettaja tarvitsee herkkyyttä ja kykyä kohdata moninaisuutta. Kasvatus 3/2013, s. 320–322. (3 s.)
 2. Immonen-Oikkonen, P. & Leino, A. (toim.) 2010. Monikulttuurinen kouluyhteisö.Opetushallitus. (222  s.) Verkkojulkaisu: www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf
 3. Jokikokko, K. & Järvelä, M-L. 20 13. Opettajan interkulttuurinen kompetenssi — produkti vaiprosessi? Kasvatus 44 (3), 245–257.
 4. Klemelä, Kirsi, Tuittu, Anne, Virta, Arja & Rinne, Risto 2011 (toim.). Vieraina koulussa, Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja A: 211.
 5. Pasi Sahlberg, 2015, Suomalaisen koulun menestystarina : ja mitä muut voivat siitä oppia, alkuteos Finnish Lessons 2.0., suomentanut Salla Korpela, (soveltuvin osin).
 6. Yhdessä pedagoginen johtajuus: http://yhdessa.edu.hel.fi/yhdessapedagoginen.html
 7. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana.


 

3) Koulutus, oppiminen ja oma kouluttautuminen 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata erilaisia oppimisteorioita ja oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja.
 • osaa käyttää suomalaisen koulun/päiväkodin pedagogista perussanastoa.
 • pystyy osallistumaan ohjatusti koulun/päiväkodin arjen suunnitteluun ja toteutuksiin.
 • osaa eritellä niitä taitoja, sisältöjä, täydentäviä koulutuksia, joita hän oman ammattipätevyyden vahvistamiseksi ja laillistamiseksi tarvitsee.


Opintotehtävä harjoittelujakson aikana
Opiskelija pitää opintojen ajan oppimispäiväkirjaa, jossa hän kuvaa ja analysoi

 • huomioitaan koulun / päiväkodin opettajan toiminnasta, oppimisympäristöistä ja työyhteisöstä.
 • kommunikointitilanteita lasten, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa
 • omaa opinpolkuaa; taitoja ja täydentäviä koulutuksia, joita hän koulussa/päiväkodissa toimimiseen ja alan opiskeluun tarvitsee.


Lisäksi opiskelija harjoittelee oman osaamisen jatkuvaa arviointia yhdessä ohjaajansa kanssa.

Arviointi hyväksytty/hylätty/ täydennettävä

Hyväksytty suoritus edellyttää täysipainoista osallistumista opintoihin ja opintotehtävän tekemistä.

 

Oheismateriaali

 1. Kotoutumiskompassi. 2015. Helsinki: OAJ. Verkkojulkaisu: www.oaj.fi/cs/oaj/Kotoutumiskompassi
 2. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset, loppuraportti. Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki:OKM.Verkkojulkaisu: http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-451-1
 3. Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. (200 s.) Verkkojulkaisu: www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf
 4. Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan: opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.
 5. Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
 6. Oppimispäiväkirja- ja esseeohje: http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/15042
 7. Takala, M. (toim.) 2016. Erityispedagogiikka ja kouluikä, Helsinki: Gaudeamus. (soveltuvin osin)
 8. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana.
 

 

Viimeksi päivitetty: 4.5.2018