Vapaavalintaiset opinnot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA TARJOTTAVIA VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA LUKUVUONNA 2018-2019


•    Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat vapaasti valittavat kurssit on tarkoitettu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNNAN OPISKELIJOILLE.
•    Mikäli valinnaiselle opintojaksolle ei ole ilmoittautunut weboodissa vähintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisajan puitteissa, opintojaksoa ei järjestetä.  
•    Vapaavalintaisten opintojaksojen ilmoittautuminen on sitova. Katso kurssin mahdolliset päällekkäisyydet ennen kuin ilmoittaudut kurssille!
•    Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän kuin siihen mahtuu, ylijäävät opiskelijat sijoitetaan varasijoille ja ilmoittautumisajan loppuun mennessä peruuttaneiden opiskelijoiden tilalle voidaan siirtää varasijalta opiskelija varsinaiseksi kurssin osallistujaksi.  
•    HUOM! Kursivoidut kurssit ovat Teknologiapainotteisen/Taide- ja taitopainotteisen luokanopettajakoulutuksen painotuksen mukaisia opintoja ja näiden koulutusten opiskelijat ovat etusijalla ko.
kursseille. Muiden koulutusten opiskelijoille kurssit ovat vapaasti valittavia  
•    HUOM! Varsinaisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi tarjonnassa on eri koulutusten opintojaksoja, joita toisten koulutusten opiskelijat tiedekunnan sisällä, voivat suorittaa vapaavalintaisina opintoina. Näihin opintojaksoihin otetaan lähtökohtaisesti maksimissaan 15 opiskelijaa suorittamaan ko. kurssia valinnaisena opintojaksona. Kurssit on merkitty tähän listaan keltaisella pohjavärillä.


 
Listasta löydät tiedekunnassamme tarjottavia opintoja, joita voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkemmat tiedot opintojaksojen aikatauluista, kohderyhmästä, sisällöistä sekä ryhmään koosta löydät weboodista kurssin koodilla. Lisätietoja voit kysyä opintojaksojen vastuuhenkilöiltä (tiedon löydät weboodin kurssikuvauksesta).


Koko vuoden kestävät kurssit tai suoritusajankohdaltaan vapaat kurssit:
•    407061A Avoin workshop 5 op, (Kurssin voi suorittaa pitkin lukuvuotta, lisätietoja Jari Larulta, tapaamiset noin kuukauden välein)
•    407069A Volunteer field work with asylum seekers 5op
•    417138P Local/Global agency and gender 5op
•    413060S Kasvatussemiotiikka 5op (verkkokurssi)
•    413067S Koulutussosiologia 5op (kirjapaketti)
•    404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op (opintopisteitä aktiivisesta osallistumisesta ainejärjestön, OYY:n tms. toimintaan, lisätietoa koulutussuunnittelijat)
•    404022A Vapaavalintainen harjoittelu 1-10op, lisätietoa Sari Harmoiselta (sari.harmoinen(a)oulu.fi)
     → HUOMAA että vapaavalintainen harjoittelu on mahtava mahdollisuus nähdä mitä työelämän kentällä tapahtuu tai vaikka ujuttaa jalkaa ovenrakoon valmistumisen lähestyessä!
 
SYYSLUKUKAUSI 2018
1.    Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:

•    415042S Kasvatuspsykologian erityiskurssi 5op
•    415048S Oppimisen psykologia 5op
•    418023P Foundations of learning 5op
•    418025P Learning environments and technologies 5op
•    407530A Defining Education in the Globalized World 5op
•    407532A Economics of Education 5op
•    407519A Education and Change 5op
•    407540P Language, Education, Society 5op
 
•    406021A Draamakasvatus/ Drama education 2op
•    402531P Dramaturginen ajattelu-draamakasvatus koulussa 5op
•    402106P Erityispedagogiikan peruskussi 5op    
•    407074A Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa 5op

•    405048S Kirjallisuuspiiri 3op

* 402758P Lasten mediakulttuuri 5op

 
2.    Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:
•    407082A Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 5op
•    408036S Koulu yhteiskunnassa – yhteiskunta koulussa 5op
•    413058S Ajankohtaiset koulutuskysymykset 5op
•    415041S Organisaatiopsykologia 5op
•    418024P Self-regulated learning 5op
•    413312S Collaborative learning 5op

•    423272S Varhaisiän musiikkikasvatus 5op
•    405052 Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot 4 5op
 
KEVÄTLUKUKAUSI 2019
3.    Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:  
•    407062A Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op,
•    407078A Kokeileva ja keksivä käsityö 5op
•    407084A Ilmiöiden monilukutaito erilaisissa oppimisympäristöissä 5op
•    407079A Liikunta hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 5op
•    407051A Suomi toisena kielenä 5op
•    407081A Yhteisöllinen musiikkikasvatus 5op
•    413066S Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5op
•    407073A Research on Gender and Sexuality 5op
•    408502S Development and Education 5op
•    413322S Enterpreneurship in education 5op

•    406045A-02 Kuvataideopetuksen perusteet 2/ Basics of Art Teaching 2 3op
•    406045A-01 Kuvataideopetuksen perusteet 1/ Basics of Art Teaching 1 3op
•    408057S CAD/CAM perusopetuksessa 5op
•    408056S Robotiikka perusopetuksessa 5op
•    405044A Taide, kasvatus ja filosofia 2op
•    405047A Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 1 5op

* 402759P Lapset kulttuurin tekijöinä ja kokijoina 5op
 
4.    Periodin vapaasti valittavat kurssit:
•    402533P Soveltava ja digitaalinen draamapedagogiikka
 
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUONNA 2018- 2019
•    410051Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (Suositellaan pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteyteen), 1 op
•    Musiikkikasvatuksen opiskelijat tarjoavat seuraavat valinnaiset opintojaksot muiden koulutusten opiskelijoille osana omia opintojaan:
404024A Pianon vapaan säestyksen pedagogiaopetus 5 op
404025A Bändisoiton pedagogiaopetus 5 op  
                         Pidätämme oikeudet muutoksiin

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaasti suoritettavat sivuaineet (voi opiskella myös yksittäisiä kursseja, huomioi kuitenkin esitietovaatimukset weboodin kurssikuvauksista!) Muihin kuin alla esitettyihin KTK:n sivuaineisiin opintooikeuden voi saada vain sivuainevalintojen kautta.
Lisätietoja weboodista→opinto-oppaat→kasvatustieteiden tiedekunta→sivuaineet  
•    A250505 Kasvatustieteen koulutuksen kasvatustieteen aineopinnot 45 op   
•    A250506 Kasvatustieteen koulutuksen kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
•    A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
•    A250604 Psykologian aineopinnot 35 op
•    A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op
•    A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op
•    A212901 Sukupuolentutkimus, perusopinnot 25 op
•    A212902 Sukupuolentutkimuksen aineopinnot 35 op

 
Esimerkkejä muiden tiedekuntien tarjoamista vapaasti valittavista opinnoista:
Humanistisen tiedekunnan sivuaineita, lisätietoja Lisätietoja weboodista→opinto-oppaat→Humanistinen tiedekunta
•    Elokuvatutkimus (vapaa sivuaine) Opettajiksi aikoville on perusopintoihin koottu 15 opintopisteen mediakasvatuksen opintokokonaisuus, joka koostuu seuraavista opintojaksoista (voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)     
  o     687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen, 5 op
  o     687517P Mediakasvatuksen perusteet, 5 op
  o     687521P Mediakasvatuksen harjoituskurssi, 5 op
•    Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
•    Filosofian perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
•    Pohjoissaame kieli vieraana kielenä, perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine) •     Japani-opinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
•    Taidehistorian perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine) •     Kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine)
 
 
Kieli- ja viestintäkoulutuksen vapaasti valittavat opinnot, Lisätietoa osoitteesta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opinto-opas ja weboodista→opinto-oppaat→kieli- ja viestintäkoulutus •     900071Y Tieteellinen viestintä II, 2 op
    •     Kieliopintoja mm. englanti, japani, ranska, saksa ja venäjä  
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kielitarjonnasta http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnotlukuvuonna-2018-... arabia, kiina, espanja, italia, japani ja venäjä: HUOM! Kurssin perässä tulee olla OY-tunnus.  
 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
    •     A633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op
Kaikille avoin, ei hakua (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita), ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.
 
Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla PohjoisPohjanmaan kesäyliopistoon. Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja. Oulun yliopiston tutkintoopiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.
 
        724103P Strateginen johtaminen, 5 op (periodi 2)
        724105P Johdon laskentatoimi, 5 op (periodi 4)
        724106P Markkinoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)
        724109P Investointipäätökset, 5 op (periodi 3)
        724110P Taloustieteen perusteet, 5 op (periodi 3)


    •     Yrittäjyys (Entrepreneurship) 25 op

Yrittäjyyden sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa suoraan yksittäiselle opintojaksolle.

724811P Entrepreneuring for Tomorrow
724812P Building Change Through Entrepreneurship
724813P Entrepreneurship in Action
724814P Introduction to Business Development
724815P Entrepreneurial Assignment
724816P Building Business Through Creativity and Collaboration
 
Luonnontieteellisen tiedekunnan sivuaineita (voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, varmista kurssille mukaanpääsy ko. sivuaineen laitokselta) Lisätietoa weboodista→opinto-oppaat→luonnontieteiden tiedekunta
•    Biologian perus- ja aineopinnot
•    Fysiikan perus- ja aineopinnot
•    Kemian perus- ja aineopinnot
•    Maantieteen perus- ja aineopinnot
•    Matematiikan perus- ja aineopinnot

 
Seuraa myös sähköpostiasi, tiedotamme lukuvuoden aikana tulevista vapaasti valittavien opintojen suorittamismahdollisuuksista.  
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2018