Hyvään alkuun varhiksessa

Projektin kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan toteuttamassa Hyvään alkuun varhiksessa -hankkeessa on tavoitteena lasten kielellisten valmiuksien arvioinnin ja tukemisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa pilotoidaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattuja täydennyskoulutuskokonaisuuksia liittyen kielellisten valmiuksien arviointiin ja tukemiseen varhaiskasvatuksessa vuosien 2018-2019 aikana. Täydennyskoulutuksissa kiinnitetään huomiota myös kulttuuritietoiseen työotteeseen sekä verkostoyhteistyöhön, ohjaukseen ja konsultointiin.

Hankkeessa pilotoidaan kaksi täydennyskoulutuskokonaisuutta varhaiskasvatuksen henkilöstölle Pohjois-Suomessa. Toinen koulutuskokonaisuuksista suunnataan Oulun alueen varhaiskasvattajille vuosien 2018-2019 aikana ja suunnittelussa on tehty yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa. Toinen koulutuskokonaisuus toteutetaan vuonna 2019 ja suunnataan saamelaisalueen varhaiskasvatuksen henkilöstölle yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) kanssa. Koulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.

 

Hankkeen toteutus

Hyvään alkuun varhaiskasvatuksessa – Kielellisten valmiuksien arviointiin ja tukemiseen päiväkodeissa on Oulun alueen varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus. Koulutuksen laajuus on 15 op ja se toteutetaan ajalla 22.11.2018-14.6.2019 monimuoto-opiskeluna: verkko-opintoina, itsenäisinä oppimistehtävinä sekä lähiopetuspäivien ja seminaarien muodossa. Koulutus sisältää myös harjoittelujakson. Koulutukseen osallistuu 20 opiskelijaa ja yhteistyötä tehdään Oulun kaupungin kanssa. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutus järjestetään Oulun yliopistolla. Koulutus täydentää varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista osaamista ja asiantuntijuuden kehittymistä lasten kielellisten valmiuksien arvioinnissa ja tukemisessa sekä koulutuksen aikana syvennytään kulttuuritietoiseen työotteeseen omassa työyhteisössä.

Lähiopetuspäivät: to 22.11.2018, to 17.1.2019, to 21.2.2019, to 28.3.2019 ja to 6.6.2019 ja lisäksi harjoitteluun liittyviä pienryhmäohjauksia erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

1. Kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen (5 op)

2. Kielen moninaisuus ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa (5 op)

3. Mentorointi yhteisten käytänteiden jalkauttamisessa (5 op)

 

Koulutuksen tavoitteet

Yleisenä tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielen oppimisesta, kielellisten vaikeuksien tunnistamisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa työssään arvioida varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja tuntee varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioinnin perusteet kielellisten valmiuksien näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää työyhteisön toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä. Opiskelija tuntee kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja ja osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota verkostoyhteistyöhön sekä ohjaukseen ja konsultointiin.

Opintokokonaisuus vahvistaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016) erityisesti laaja-alaisen osaamisen Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun osa-alueeseen sekä Kielten rikas maailma ja Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueisiin liittyvää osaamista. Lisäksi opintokokonaisuudessa painottuvat varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet: osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.

 

Koulutuksen sisältö ja opintojaksot

Hyvään alkuun varhaiskasvatuksessa (15 op).pdf

 

Hyvään alkuun varhaiskasvatuksessa - Kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen päiväkodeissa on saamelaisalueen varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus. Koulutuksen laajuus on 5 op ja se toteutetaan ajalla 23.2.-8.6.2019 lähiopetuksena Inarissa ja itsenäisen oppimistehtävän muodossa. Koulutus toteutetaan Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutus täydentää varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista osaamista ja asiantuntijuuden kehittymistä lasten kielellisten valmiuksien arvioinnissa ja tukemisessa.

Lähiopetuspäivät: la 23.2.2019, la 25.5.2019 ja la 8.6.2019. Viimeiseen lähiopetuspäivään la 8.6.2019 sisältyy myös Inarissa järjestettävä, kaikille avoin seminaari pienten lasten kielen kehityksen tukemisesta, joka on osa Inarissa 7.–8.6.2019 järjestettävää saamelaisen varhaiskasvatuksen kaksipäiväistä seminaaria, joka on yksi alkuperäiskansojen kielten teemavuoden tapahtumista. Kaksipäiväisen seminaarin ohjelma ilmoittautumislinkkeineen löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/ktk/node/58990

 

Koulutuksen tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielen oppimisesta, kielellisten vaikeuksien tunnistamisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti saamenkielisten lasten kielellisten valmiuksien tukemiseen. Koulutuksen sisällöillä tuetaan toimintamallia pienten lasten kielellisten valmiuksien tukemiseen saamelaisalueella.

 

Koulutuksen sisältö

Hyvään alkuun varhaiskasvatuksessa (5 op).pdf

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Materiaalipankki

Puheenvuoroja kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta -julkaisu on osa Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarjaa. Julkaisu rakentuu Oulussa järjestetyn 15 op:n täydennyskoulutuksen luentoteemojen pohjalle. Julkaisun löydät yliopiston verkkosivuilta: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2659-0

Materiaalipankissa on ideoita kielellisten valmiuksien tukemiseen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Materiaalit on toteutettu osana 15 op:n täydennyskoulutusta.
Materiaalipankin tiedostot: