Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa

ULA

Projektin kuvaus

Jyväskylän, Oulun, Helsingin ja Tampereen yliopiston laaja kehittämishanke Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on sillata opettajien perus- ja täydennyskoulutusta sekä tukea opettajien, opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyötä monilla eri tavoilla. Hankkeessa pyritään myös verkkosivujen ja Openflix-verkkopalvelun kautta tiedottamaan ja tuomaan esille erilaisia koulu- ja yhteistyökokeiluja sekä toimimaan keskustelun herättäjänä opetusalan asiantuntijuutta koskevissa teemoissa. Ilmiölähtöinen ja elinikäinen oppiminen ovat ULA:n keskeisiä lähtökohtia. Hankkeessa oppimista ja opetusta läpileikkaavia teemoja ovat muun muassa monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden motivaatio, käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Kaikki hankkeen toiminta tähtää oppilaiden hyvinvoinnin ja motivaation tukemiseen.

Oulussa on aloiteltu kehittämisyhteistyötä isojen muutosten kohteena olevan yhtenäisperuskoulun kanssa. Lisäksi hankkeen työtä on vahvasti ohjannut ilmastonmuutos laaja-alaisena ja yhteiskunnallisesti tärkeänä teemana. ULA:n tiimoilta on suunniteltu Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ilmastokasvatuksen verkko-opintojaksoa. Kurssilla toteutetaan myös yhteistyöprojekti paikallisen kasvatusyhteisön kanssa ilmastokasvatuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi yhteisöllisen oppimisen kautta.

Projektin koordinaattori

Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto - https://www.jyu.fi/fi
Oulun yliopisto - https://www.oulu.fi/yliopisto/
Helsingin yliopisto - https://www.helsinki.fi/fi
Tampereen yliopisto - https://www.tuni.fi/fi
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - https://www.chydenius.fi/fi
Suomen vanhempainliitto - https://vanhempainliitto.fi/
SOOL - https://www.sool.fi/
Innokas! - https://www.innokas.fi/

Tutkimusryhmä