Kulttuuritietoiset materiaalit osaksi koulun arkea ja käytänteitä

KuTiMat

Projektin kuvaus

KuTiMat-hankkeen päätavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa analysoidaan olemassa olevaa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia ja kootaan teoreettisesti perusteltu, selkeä, ajanmukainen ja tiivistetty opettajan opas. Opas sisältää teoreettisia jaksoja, joissa tutkimukseen (monikulttuurisuustutkimus, oppimisteoriat) ja nykyiseen opetussuunnitelmaan pohjautuen selvennetään alan käsitteitä ja tehtäväkenttää. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka testaa, pilotoi ja levittää hankkeen aikana tuotettua opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukemaan.

Eri osahankkeissa kehitetään

  • kulttuurien välistä dialogia Suomessa eri ryhmien ja valtakulttuurin välillä, keskiössä Suomen saamelaiset (koltat, inarinsaamelaiset ja pohjoissaamelaiset)
  • katsomustietoista opettajuutta, koulukulttuuria ja opettajankoulutusta, vahvistetaan katsomustietoisuuden merkitystä osana opettajan monikulttuurista osaamista
  • sukupuolitietoista, seksuaalista moninaisuutta kunnioittavaa ja tasa-arvoista opettajuutta, koulukulttuuria ja opettajankoulutusta
  • kielitietoisuutta
  • kasvatusalan ammattilaisten osaamista kulttuurisesta moninaisuudesta kumpuavien kysymysten käsittelyssä pedagogisen filosofian periaatteilla

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Tampereen yliopisto

Yliopistojen harjoittelukoulut