Kasvatus muuttuvassa maailmassa

Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan  tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston tutkimuksen fokusalueisiin Ihmiset muuttuvassa maailmassa ja Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen pääteema on kasvatus muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnan tutkimus hakee ratkaisuja siihen, miten ihminen voi aktiivisesti vaikuttaa muutoksiin eikä vain reagoida niihin.

Tutkimuksesta vastaavat kolme tutkimusyksikköä, 1) Oppiminen ja oppimisprosessit, 2) Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt sekä 3) Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit.

<Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-19 kokonaisuudessaan>

Tiedekunnan tehtävä ja päämäärät

  • Vahvistaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää osaamista erityisesti Pohjois-Suomessa ja Arktisella alueella tuottamalla uutta tietoa kasvatusalan asiantuntijoiden käyttöön
  • Tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista, omaleimaista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta
  • Tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta tulee merkittävä osa koko yliopiston tutkimusprofiilia ja yksi sen vahvuuksista
  • Opettajankoulutus ja muu tiedekunnan koulutus, erityisesti monitieteiset maisteriohjelmat ovat vahvasti tutkimusperustaisia
  • Tiedekunnalla on keskeinen rooli Eudaimoniassa ja tutkimusperustaisen tohtorikoulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa Oulun yliopistossa
Tutkimusyksiköt
3.3.2017

Oppiminen ja oppimisprosessit

Tällä alueella tutkitaan yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja monitieteisessä tutkimusyhteistyössä. Tutkimusalueeseen liittyvässä soveltavassa tutkimuksessa kehitetään oppimisen ja vuorovaikutuksen muotoja ja ympäristöjä sekä tarkastellaan niiden edellyttämien taitojen oppimista.
3.3.2017

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tutkimusyksikössä ”Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” tavoitteena on opettajankoulutuksen ja kasvatusyhteisöjen ja -ympäristöjen ymmärtäminen ja tutkimusperustainen kehittäminen ennakoimaan muuttuvan maailman haasteita. Tutkimus kohdentuu opettajan identiteetin kehittymiseen, kasvuun erilaisissa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöissä, suhteissa olemiseen sekä osallisuuden, tunteiden ja kokemusten rakentumiseen.
3.3.2017

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tällä alueella tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.