Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yliopistossa opettavien opetusidentiteettiä ja lisätä heidän kiinnostustaan oman opetuksensa kehittämiseen ja tutkimuksellisen työotteen käyttämiseen opetustyössään. Koulutuksen avulla opettajat oppivat hyödyntämään erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä, oppimisympäristöjä ja teknologiatuetun oppimisen välineitä opiskelijalähtöisesti ja linjakkaan opetuksen periaatteet ja huomioiden. 
 

Yliopistopedagoginen koulutus

Oulun yliopistossa järjestetään yliopistopedagogiikan 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.  Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). 

Opetushenkilöstölle on lisäksi tarjottu vuodesta 2019 lähtien 5 opintopisteen laajuinen koulutus Johdatus yliopistopedagogiikkaan suomen ja englannin kielellä. 5 opintopisteen koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua laajempiin yliopistopedagogiikan opintoihin ja lukea hyväksi suoritetut 5 op opinnot.

Oulun yliopiston rekrytointia koskevien periaatteiden mukaisesti yliopistossa opetuspainotteisissa tehtävissä toimivien henkilöiden odotetaan suorittavan kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta vähintään 25 opintopisteen verran yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, ellei valitulla ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa. Tämä koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi rekrytoituja henkilöitä.  Suoritetut opinnot ilmoitetaan henkilöstöpalveluihin, joissa ne kirjataan tutkintotietoihin. 

Koulutuksiin hakeutuminen

Haku 25 opintopisteen opintoihin järjestetään vuosittain Opintopolun kautta.  Haku syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 14.4. –5.5.2020, koulutuksen tiedot ovat saatavilla maaliskuun aikana. Laajempiin opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku. 

Koulutuksen Johdatus yliopistopedagogiikkaan (5 op) osalta lisätiedot ja ilmoittautuminen  Oulun yliopiston henkilöstökoulutusportaalin kautta.  


Yliopistopedagoginen tutkimus

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Yliopistopedagogiikka hyödyntää erityisesti kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa, mutta myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Tieteenalakohtaisissa kysymyksissä yliopistopedagogiikka toimii kiinteässä yhteistyössä kaikkien yliopistossa opetettavien tieteenalojen kanssa.

Tiimi tekee alan tutkimusta Oulun yliopiston lisäksi kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön puitteissa.
 

Viimeksi päivitetty: 20.3.2020