Opiskelu

Kulttuuriantropologian opintojen tavoitteena on opastaa opiskelija hahmottamaan kulttuuri ympäristöönsä sidoksissa olevana ilmiönä, joka on muotoutunut historiallisesti ja muuttuu jatkuvasti. Samalla kulttuuriantropologian tehtävänä on kehittää opiskelijan kykyä analysoida yksilön ja kulttuurin suhdetta. 

Opiskelijat suorittavat ensin humanististen tieteiden kandidaatin ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon. Koulutus antaa edellytykset myös tieteellisiin jatko-opintoihin. 

Kulttuuriantropologian aine- ja syventävät opinnot suoritetaan kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisten perusopintojen jälkeen. 

Sivuaineena kulttuuriantropologia täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin terveystieteellisiäkin aineita. 

Tohtorikoulutuksesta vastaa Oulun yliopiston tutkijakoulu (UNIOGS) (ks. tarkempia ohjeita alta).

 

Opiskeluun liittyvät ohjeet on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.

 

Tohtoriopinnot kulttuuriantropologiassa

Kulttuuriantropologian tohtoriopinnot rakentuvat joustavasti kunkin opiskelijan erityiskiinnostuksenkohteiden ympärille ohjaajien ja seurantaryhmän tuella. Päätoimisten jatko-opiskelijoiden tulisi pyrkiä valmistumaan neljässä vuodessa, vaikka toisinaan tohtorintutkinto viekin enemmän aikaa.

Tohtoriohjelmaan hakeminen ja vaatimukset

Oulun yliopiston tohtoriopiskelijoiksi pyrkivien hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Hakemista koordinoi Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS), joka hallinnoi kaikkia tohtoriopiskelijoita. Ennen kuin hakija voi virallisesti hakea yliopiston tohtoriopiskelijaksi tulee hänen saada hyväksyntä hakemukselleen siitä oppiaineesta, jossa hän haluaa väitöskirjansa tehdä. Niinpä hakijan täytyy osoittaa ensimmäinen hakemuksensa (sähköpostitse) kulttuuriantropologian ohjelmaan. Jos hänen hakemuksensa hyväksytään ohjelmassa, voi hän seuraavaksi lähettää hakemuksen (sekä tulevan pääohjaajan ehdollisen suosittelukirjeen) UniOGSille yliopistotason hyväksyntää varten. Jälkimmäisestä, yliopistotason hakemuksesta ja sen määräpäivistä löydät tietoa UniOGSin nettisivulta: https://www.oulu.fi/tutkijakoulu/hakeminen.

Ensimmäisen hakuvaiheen eli kulttuuriantropologian oppiaineen sisäisen haun määräpäivät ovat joka vuosi 15.8. ja 31.1.

Tähän hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat englanninkieliset dokumentit PDF-muodossa:
1. Motivaatiokirje (max. 1 sivu)
2. CV (max. 2 sivua)
3. Tutkimussuunnitelma (max. 4 sivua). Tutkimussuunnitelman tulee sisältää: tutkimusaiheen tausta ja konteksti, tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, alustava teoreettinen ja metodologinen lähestymistapa sekä suunnitelma väitöskirjan rakenteesta (monografia vai artikkelikokoelma). Tutkimussuunnitelmasta täytyy ilmetä lyhyesti myös työaikataulu, rahoitussuunnitelma ja (listana) olennaisin tutkimuskirjallisuus.

Dokumentit tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona professori Hannu Heikkiselle (hannu.i.heikkinen[at]oulu.fi). Otsikoi sähköpostiviestisi: ”Hakemus kulttuuriantropologian tohtoriopintoihin”. Jos sähköpostihakemuksen kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä professori Heikkiseen ja sovi toisenlaisesta järjestelystä hakemuksesi lähettämiseksi.

Tohtoriohjelman hakuprosessi

Kulttuuriantropologian oppiaineessa pyritään tekemään päätökset uusista tohtoriopiskelijoista kuukauden kuluessa kyseessä olevan hakuajan päättymisestä. Jokainen hakemus arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Huomiota kiinnitetään mm. hakijan aiempiin akateemisiin saavutuksiin ja kykyihin, motivaatiokirjeeseen, hakemuksen tieteelliseen tasoon ja kiinnostavuuteen sekä sopivan pääohjaajan löytymiseen.

Tohtorintutkinnon rahoitus

Tohtoriopiskelijat joutuvat yleensä järjestämään itse rahoituksen tutkimukselleen. Kulttuuriantropologian ohjelma suosittelee tohtoriopiskelijoita hakemaan apurahoja erilaisilta säätiöiltä ja muita rahoitusorganisaatioilta. Tämän lisäksi Oulun yliopisto tarjoaa vuosittain, yleensä loppukesästä, haettavaksi pienen joukon palkallisia tohtorinkoulutuspaikkoja. Voit alkaa kartoittaa lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista UniOGSin nettisivuilta: https://www.oulu.fi/tutkijakoulu/rahoitus.
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.5.2020