Tutustu alaan


Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot; pääaine valitaan aineopintoihin mennessä. 

Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Haluamme oppia tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja tutkimme, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään.

Kulttuuriantropologiaa kiinnostavat kulttuurien ainutlaatuiset piirteet, mutta myös se, kuinka kulttuurit muistuttavat toisiaan. Alalle on ominaista vertaileva näkökulma ja yleistävä teorianmuodostus.

Perustutkimuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on sekä parantaa vieraiden kulttuureiden ymmärtämistä että tehdä läpinäkyviksi omia kulttuurisia käytänteitämme.

Kulttuuriantropologian erityisaloja ovat muun muassa uskonto- ja talousantropologia. Erityisaloille on tyypillistä yhteistyö lähitieteenalojen kanssa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Oulussa koulutusohjelma painottaa opetuksessa ja tutkimuksessa pohjoisia kulttuureita, kulttuurien nykyilmiöitä ja vuorovaikutusta sekä ympäristö-, terveys- ja soveltavaa antropologiaa.

Omakohtaisella kenttätyöllä on keskeinen sija opinnoissa ja tutkimuksessa. "Etnografinen kenttätyö" merkitsee usein läheistä kontaktia tutkittaviin ihmisiin; vietämme aikaa ja keskustelemme heidän kanssaan, osallistumme heidän elämäänsä ja dokumentoimme sitä muistiinpanojen, nauhureiden, valokuvauksen ja videoinnin avulla. Kenttätyön ohella kulttuuriantropologit tyypillisesti analysoivat erilaisia arkistomateriaaleja ja mediaa pyrkimyksessään ymmärtää niitä tapoja, arvostuksia, maailmankuvia ja politiikkoja, jotka muokkaavat ihmisten elämää erilaisissa yhteisöissä. 

Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin esimerkiksi kulttuurialalla, järjestötoiminnassa, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa. Lue lisää kulttuuriantropologien työelämään sijoittumisesta.

Kulttuuriantropologiaa on opetettu Oulun yliopistossa vuodesta 1985 lähtien. Oppiaineen ensimmäinen, vt. professori oli Outi Tuomi-Nikula, joka hoiti tehtävää vuoteen 1987 saakka. Tästä alkaen kulttuuriantropologian professorina toimi Jukka Pennanen, jonka virka vakinaistettiin vuonna 1989. Professori Jukka Pennanen jäi eläkkeelle 1.9.2009, jolloin Taina Kinnunen aloitti ma. professorina. 1.8.2011 alkaen professorina on toiminut filosofian tohtori, dosentti Hannu I. Heikkinen.

Täältä löydät antropologia-aiheisia linkkejä.

 

Viimeksi päivitetty: 9.10.2018