Tutkimusprojektit

Primary Industries and Transformational Change – PITCH

2014–2018

Monitieteisessä Norjan tiedeneuvoston rahoittamassa hankkeessa selvitetään reunaehtoja alkutuotannossa vaadittaviin muutoksiin, joilla vastataan ennustetun ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine vastaa poronhoitoon keskittyvästä osahankkeesta (WP5): Sopeutumisskenaarioiden osallistuva suunnittelu Ruotsin ja Suomen raja-alueella. Hankkeessa kehitellään edelleen Suomen Akatemian (FICCA-ohjelma, 2011 – 2014) rahoittaman Cliché –projektin tuloksia. Hankkeessa selvitetään poronhoidon hallinnon asettamia edellytyksiä paikallistasolla toteutettaviin sopeutumisstrategioihin - kontekstina mahdollinen tarve reagoida ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Lue lisää projektista: mm. raportti hankkeen työpajasta

Työryhmä: Hannu I. Heikkinen, Teresa Komu, Élise Lépy, Simo Sarkki, Karoliina Vanhanen.

 

Menneet tutkimusprojektit

 

Argumenta: Vastuullinen kaivostoiminta

2013-2014

Professori Hannu I. Heikkinen on mukana Itä-Suomen yliopiston hallinnoiman Argumenta-hankkeen, Vastuullinen kaivostoiminta, johtoryhmässä.

Hankkeen puitteissa järjestetään seminaarisarja ja julkaistaan seminaarien pohjalle perustuva kirja. Tapahtumia järjestetään kolmen alateeman kautta seuraavasti:

1. Globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet

2. Suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys

3. Kaivostoiminta ja kestävä kehitys

Lisätietoja hankkeesta löytyy Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Vastuutahot: Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen.
Työryhmä: YTT Tuija Mononen (tieteellinen koordinointi & julkaisun toimitustyön koordinointi) ja projektikoordinaattori Saija Miina (käytännön järjestelyt)

Johtoryhmä:

- prof. Hannu Kuopanportti (Oulu Mining School; Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan os.)
- projektipäällikkö Ilkka Hynynen (Oulu Mining School)
- erikoisasiantuntija, FT Saku Vuori (Geologian tutkimuskeskus, GTK)
- prof. Hannu I. Heikkinen (kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto)
- prof. Helka-Liisa Hentilä (yhdyskuntasuunnittelu, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto)
- prof. Kai Kokko (ympäristöoikeus, Lapin yliopisto)
- prof. Asko Suikkanen (sosiologia, Lapin yliopisto).

Rahoitus: Suomen kultuurirahasto/Argumenta-sarja

Lisätietoja: rauno.sairinen@uef.fi ; tuija.mononen@uef.fi ; saija.miina@uef.fi

 

CLICHÉ - Impacts of Climate Change on Arctic Environment, Ecosystem Services and Society 

2011-2014

Monitieteisessä Suomen akatemian FICCA ohjelman rahoittamassa hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen ympäristöön, luonnon tarjoamiin palveluihin ja yhteiskuntaan.

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine vastaa poronhoitajayhteisöihin keskittyvästä osahankkeesta (WP 8)perinteiset elinkeinot. Hankkeessa keskitytään saamelaiseen ja suomalaiseen poronhoitoon Suomen ja Ruotsin rajavyöhykkeellä Muonio-Könkämäenojokilaaksossa. Hankkeessa kartoitetaan paikallisyhteisöjen herkkyyttä ympäristömuutoksille ja pyritään edistämään sopeutumista tuleviin muutoksiin. Lue lisää projektista.

Tutkijat: Hannu I. Heikkinen, Élise Lépy, Mervi Kasanen

Projektin verkkosivut
 

DILACOMI - Kaivokset, maankäyttö ja paikallisyhteisöt 

2011-2013

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine vastaa yhdessä Thule Instituutin ja arkkitehtuurin osaston kanssa osahankkeesta (WP 1)Kaivostoimintaan liittyvät maankäytön suunnittelun prosessit ja käytännöt. Tässä TEKES EAKR rahotteisessa hankkeessa kulttuuriantropologia vastaa erityisesti kansainvälisten opetusten kokoamisesta kaivosten elinkaariin liittyen. Lue lisää projektista.

Tutkijat:Hannu I. Heikkinen, Élise Lépy

Projektin verkkosivut
 

MOPO - Kutsuntaikäisten hyvinvoinnin edistämishanke 

2009-2015

MOPO-hankkeen tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä. Hankekokonaisuus koostuu neljästä eri osahankkeesta. ViritäMopo-osahankkeen päärahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö, CallUp&Go- ja Nuorten hyvinvointivalmennus -osahankkeita rahoittaa EAKR-ohjelmasta Tekes ja MopoTuning on ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Kulttuuriantropologia keskittyy erityisesti nuorten miesten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kulttuurisidonnaisiin lähtökohtiin. Lue lisää projektista.

Tutkijat: Hannu I. Heikkinen, Tim Luoto

Projektin verkkosivut
 

Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi (at) oulu.fiLisäksi olemme toimineet yhteistyössä seuraavissa tutkimushankkeissa:


UBI Anthropos - Jokapaikan teknologian omaksuminen ja merkitykset pohjoisessa kaupunkiympäristössä 

2010-2012 (Suomen Akatemian Akatemiaprojekti)

UBI Anthropos -hanke on mukana luomassa käyttäjäystävällistä ubiikkia kaupunkia. Hankkeessa tutkitaan erilaisten ihmisten tapoja omaksua ja käyttää sekä jo vakiintunutta informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa, kuten matkapuhelimia ja Internetia, että uutta ubiikkia tietotekniikkaa, kuten Oulun keskustaan asennettuja UBI-näyttöjä. Hankkeessa selvitetään, millaisia asenteita kaupunkilaisilla on uutta teknologiaa kohtaan ja millaisia merkityksiä ja toiveita he siihen liittävät. Hankkeessa tutkitaan lisäksi sitä, miten käyttäjien ikä, sukupuoli, koulutus, työllistyminen ja asuinpaikka sekä julkisen tilan sosiaaliset järjestykset vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin ja tarpeisiin hyödyntää erilaista tietotekniikkaa. Hanke on osa Media Teamin koordinoimaa monitieteistä tutkimusverkostoa Oulun yliopistossa.

Tutkijat:
Tiina Suopajärvi, tiina.suopajarvi(at)oulu.fi
Johanna Ylipulli, johanna.ylipulli(at)oulu.fi 

Projektin verkkosivut  
 

The Working Body in the Post-Industrial Economy / Työn kehollisuus jälkiteollisessa taloudessa (WORKBOD)

2011-2014

WORKBOD-tutkimusprojektissa tutkitaan työn tekemisen uutta ruumiillisuutta. Hanke selvittää, miten eri alojen ammattilaiset ja johtajat rakentavat omaa kehoaan parantaakseen työmahdollisuuksiaan ja millaista kehollista tietoa ja kehollisia taitoja he kehittävät selvitäkseen tai menestyäkseen 2000-luvun suomalaisessa työelämässä. Monitieteistä  tutkimusryhmää johtaa FT Jaana Parviainen Tampereen yliopistosta (filosofia). Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkijat:
Taina Kinnunen, tkinnun(at)gmail.com
Johanna Aromaa, johanna.k.aromaa(at)gmail.com

Projektin verkkosivut
 


Työn uusi ruumiillisuus

2009-2011

Tampereen yliopisto, filosofia. 


Gender Dynamics and Subsistence Systems in Circumpolar Societies (Alaska, Saskatchewan, Lapland, Western Siberia)

1998-2006

State University of New York at Albany, USA; University of Oulu, Finland; University of Ural, Russia.


The Sociocultural Change of Aboriginals in the Kola Peninsula in the 20th Century.

1991-1998

University of Oulu, Finland, the Russian Academy of Science and The Science Centre of Kola, Russia. 


Gouvernement Autochtone: Structures et Principes de Fonctionnement (Aboriginal Government, Resources and Development, James Bay territory)

1992-1996

McGill University, Memorial University of Newfoundland,  MacMaster University, Canada and University of Oulu. 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 3.1.2017