FM Johanna Aromaa, tutkija


Erityisala


- Ruumiillisuus ja sukupuoli
- Tanssintutkimus
- Työelämäntutkimus ja opettajuus
 


Esittely

Valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2009 pääaineenani kulttuuriantropologia. Gradussani tutkin baletin sukupuolittuneita merkityksiä. Jatko-opinnot aloitin muutamaa vuotta myöhemmin kokeiltuani ensin siipiäni muun muassa kulttuurituottajana.
  
Väitöskirjani aiheena on opettajan työn ruumiillisuus. Olen kiinnostunut selvittämään millaista ruumiillista ”pääomaa”, tietoa ja taitoa opettajan työssä tarvitaan, miten näitä ominaisuuksia kehitetään ja miten ne ilmenevät erilaisina työruumiiseen kohdistuvina vaatimuksina. Aineistoni koostuu opettajien haastatteluista, joita täydennän osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkimuksessani pohdin myös ”ruumiillisen tiedon”, aistisuuden ja kinestesian merkitystä etnografiassa metodologiana. Teoreettisessa lähestymistavassani pyrin yhdistämään diskursiivisen ja materiaalisen näkökulman ruumiiseen. 

Väitöskirjani on osa laajempaa työelämän muutosta ruumiillisuuden näkökulmasta tarkastelevaa tutkimushanketta The Working Body in the Post-Industrial Economy.

Vapaa-ajallani harrastan tanssia.

Viimeksi päivitetty: 13.6.2012