Curriculum 2011-2013

EDUTOOL Master's programme is a national program and the main language of instruction is Finnish.

Curriculum in Finnish:

Opetussuunnitelma pdf-muodossa

Opetussuunnitelma HTML-muodossa:

Oppimisen ja koulutusteknologian EDUTOOL-maisteriohjelma

Tutkinnon rakenne

Koulutusteknologian perusopinnot

Kasvatustieteen syventävät opinnot

Monitetieiset opintokokonaisuudet ja muut vapaasti valittavat opinnot 15 op

EDUTOOL-MAISTERIOHJELMA 2011-2013

Oppimisen ja koulutusteknologian EDUTOOL -maisteriohjelmassa koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka hyödyntävät luontevasti teknologiaa erilaisissa oppimisen ympäristöissä. Oppimisen asiantuntijuus on ensisijaisesti tiedon yhteisöllistä tuottamista, jakamista ja verkostoitumista. Lisäksi se on tapa toimia ja ratkaista ongelmia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Kummassakin edellytetään yksilön vahvoja oppimisen taitoja, joiden ymmärtäminen ja kehittäminen ovat maisteriohjelmassa keskeisiä. Koulutuksessa perehdytään uusimpaan tutkimustietoon oppimisen prosesseista sekä siihen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää oppilaitosten ja työelämän oppimisympäristöissä.
EDUTOOL-maisteriohjelmassa perehdytään myös erilaisten teknologisten sovellusten tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen oppimisen ja koulutuksen eri konteksteissa. Teknologian keskeisenä roolina on tukea oppimista ja rikastaa vuorovaikutusta. Maisteriohjelman tavoitteet, sisällöt ja toteutustavat perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon sekä työelämän ja yhteiskunnan asettamiin odotuksiin. Koulutus antaa valmiuksia julkisen ja yksityisen sektorin opetus- ja koulutustehtävissä toimiville sekä henkilöstön kehittämistehtävissä työskenteleville asiantuntijoille.

Tavoitteet

 • Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa oppimisteoreettista tietoa ja taitoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja elinikäisen oppimisen tukemisessa.
 • Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista.
 • Opiskelija osaa analysoida asiantuntijaksi oppimisen prosessia ja asiantuntijan toiminnan piirteitä. Hän osaa myös arvioida omaa asiantuntijuuttaan sekä oppimisen ja teknologian merkitystä osana asiantuntijuutta.
 • Opiskelija osaa työskennellä yhteisöllisesti erilaisissa oppijayhteisöissä.
 • Opiskelija osaa vertailla ja soveltaa oppimisen ja koulutusteknologian alan tutkimuksia ja tutkimusmenetelmiä sekä tuottaa oppimista ja teknologiaa yhdistävää tieteellistä tutkimusta.
 • Opiskelija osaa tulkita ja päätellä koulutusteknologian roolia korkeakoulun, työelämän ja yhteiskunnan rakenteissa ja osaa ottaa sen huomioon omassa opiskelussaan.

Sisällöt

Koulutuksen sisällöt perustuvat ajankohtaiseen oppimistutkimukseen, johon liittyy keskeisenä sisältönä erilaisten teknologisten sovellusten hyödyntäminen oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. Koulutuksen ytimen muodostavat kolme oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvää teoreettista näkökulmaa, joita ovat itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Oppimistutkimus sisältää muun muassa taitavaksi oppijaksi ja asiantuntijaksi (itsesäätely, motivaatio, kognitio, emootiot, yhteisöllisyys) kehittymisen analyyttista tarkastelua. Oppimisen ja teknologian lisäksi maisteriohjelman sisällöissä tarkastellaan koulutusteknologian merkitystä työelämässä ja yhteiskunnassa niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Toteutus

Maisteriohjelman toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti teknologisia sovelluksia sekä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työtapoja. Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja opetuskumppaneiden kanssa. Lisäksi opintojen toteutuksessa on keskeistä työelämäyhteistyö. Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Opetussuunnitelmassa erikseen mainituissa opintokokonaisuuksissa opetus toteutetaan joko kokonaan tai osittain englanniksi. Opinnot toteutetaan kahden vuoden aikana lähi- ja verkko-opetuksena. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena. Lähiopetuksen aikataulutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijaryhmän toiveet.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja oman oppimisen reflektointi

Opiskelija laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä niiden suoritusaikataulu. Lisäksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä arvioidaan opiskelijan aikaisemmassa tutkinnossa suoritettujen kieliopintojen taso ja tehdään tarvittaessa suunnitelma täydentävien kieliopintojen suorittamisesta. Opintosuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti opintojen aikana. Lisäksi opiskelija pohtii oppimistaan koko opintojen ajan kirjoittamalla säännöllisesti henkilökohtaista asiantuntijaprofiilia.

Sivun alkuun

TUTKINNON RAKENNE

EDUTOOL -maisteriohjelmassa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op), joka antaa jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Opinnot koostuvat viestintä- ja orientoivista opinnoista, perusopinnoista, syventävistä opinnoista sekä monitieteisistä opinnoista ja muista valinnaisista opinnoista.

Opintojen vastuuhenkilöt ovat professori Sanna Järvelä ja tutkijatohtori Pirkko Hyvönen.

KOULUTUSTEKNOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa analysoida oppimisteoreettista tietoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa sekä elinikäisen oppimisen tukemisessa.
 • Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista.
 • Opiskelija osaa kuvailla asiantuntijaksi oppimisen keskeisiä piirteitä ja kuvailla omaa koulutusteknologian asiantuntijuuttaan.

Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan  6 op

Tavoite
Opintojaksolla on tavoitteena tarkastella koulutusteknologian roolia osana oppimisyhteiskunnan mahdollisuuksia ja vaatimuksia erilaisissa oppimisen konteksteissa. Opintojaksolla perehdytään oppimisen ja koulutusteknologian teoreettisiin taustoihin, keskeisiin käsitteisiin ja käytännön sovelluksiin. Opintojaksolla tutustutaan asiantuntijuuden osatekijöihin, johon liittyen pohditaan omaa asiantuntijuuspolkua digitaalisessa portfoliossa. Yhtenä keskeisenä opintojakson osana on oppia hyödyntämään ja arvioimaan pedagogisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämän lisäksi opitojaksolla perehdytään tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin ja arvioimiseen. Tavoitteena on tieteellisen viestinnän taitojen syventäminen ja keskeisen käsitteistön ymmärtäminen.

Sisältö

 • koulutusteknologian merkitys oppivassa yhteiskunnassa
 • koulutusteknologiaan liittyvät peruskäsitteet
 • johdatus oppimisen ja koulutusteknologian tutkimukseen: tavoitteet, tutkimuskohteet ja teoreettinen viitekehys
 • asiantuntijuus ja oman asiantuntijuuden reflektointi
 • keskeisimmät tieto- ja viestintätekniikan sovellukset
 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja arvioniti, tietokantojen käyttö


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kuvata koulutusteknologian peruskäsitteitä
 • nimetä oppimisen ja koulutusteknologian tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
 • tunnistaa koulutusteknologian tutkimusalueeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja strategisia linjauksia
 • kuvata yhteisöllisen asiantuntijuuden keskeisiä piirteitä
 • käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja sekä arvioida niitä pedagogista hyödynnettävyyttä sekä
 • suunnittella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi –ympäristöön
 • hakea tietokannoista tieteellisiä julkaisuja ja arvioida niitä
 • tunnistaa tieteellisen tekstin ja sen, mikä erottaa sen muista julkaisuista
 • keskeiset viittauskäytännöt ja viitteidenhallintaohjelman peruskäytön


Toteutustavat
Kontaktiopetus 50 h, harjoitukset 25 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 86 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoituksiin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Oppimistehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen.

Ajankohta: syksy 2011

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilö/-t: yhteyshenkilö Niina Impiö, vastuuhenkilöt jakautuvat opintojakson teemojen mukaan

Sivun alkuun
 
Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö 7 op

Tavoite
Opintojakso sisältää kolme oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvää teoreettista näkökulmaa, joita ovat itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Keskeisenä tarkastelukohteena on erilaisten teknologioiden mahdollisuudet tukea oppimista ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteisöllisen oppimisen malleihin, oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin teemoihin.

Sisältö

 • itsesäätöinen oppiminen: motivaatio ja oppimisen strategiat teknologiatuetuissa ympäristöissä
 • yhteisöllinen oppiminen, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL) ja yhteisöllisen oppimisen mallit
 • asiantuntijaksi oppiminen
 • teknologian tarjoamat mahdollisuudet tukea oppimista
 • teknologiatuetun opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaaminen ja arviointi


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tunnistaa teknologiatuetun opiskelun ja opetuksen perustana olevia oppimisen teoreettisia periaatteita
 • määritellä käsitetasolla itsesäätöisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja asiantuntijaksi oppimisen sekä kuvata käsitteiden välisiä suhteita
 • perustella teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena oppimistutkimuksen näkökulmasta
 • arvioida erilaisia yhteisöllisen oppimisen malleja ymmärtävän oppimisen tukena
 • kuvailla perusasiat oppimisprosessin suunnittelusta ja tukemisesta ja arvioinnista teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä


Toteutustavat
Kontaktiopetus 45 h, pienryhmätapaamiset 50 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 92 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja pienryhmätapaamisiin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen.

Ajankohta: Syksy 2011

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilö/-t: Venla Vallivaara

Sivun alkuun
 

Designing technology-enhanced learning 6 op

Objective
Students become familiar with the key concepts, competing theories and approaches of designing Technology-Enhanced Learning (TEL). In collaboration with international students they will develop practical skills of setting up, implementing and evaluating the use of distributed set of integrated TEL systems and tools, and they will design a prototype of an advanced TEL course. This course will be implemented in international collaboration.

Content

 • Technology-Enhanced Learning (TEL) concept
 • Designing TEL: design process, selection of technology, constructing TEL environment
 • Implementing TEL
 • Evaluating TEL

Learning objectives

 • Students will be capable to describe characteristics of TEL
 • Students will be capable to define main stages of designing TEL
 • Students will be proficient to design and implement pedagogically well-grounded web-course
 • Students will be competent to assess pedagogical use of Information and Communication Technology (ICT).


Working methods
Lectures 15 h, individual and collaborative studying in virtual learning environment 145 h


Assessment methods
Active participation to the lectures and individual and collaborative studying in virtual learning environment

Timing: Spring 2012

Grading: 0-5

Language of instruction: English

Vastuuhenkilö/-t: Essi Vuopala, Venla Vallivaara
 

Koulutusprojektit 6 op

Tavoite
Opintojakson tavoitteena on toteuttaa projekti, jossa opiskelijat perehtyvät projektityöskentelyn ja -hallinnan teoriaan ja osallistuvat osana projektiryhmää projektin toteutukseen. Projektin sovellusalueena ovat oppimisen ja koulutusteknologiaan liittyvät kehityshaasteet. Projektissa hyödynnetään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä arvioidaan ja kehitetään niiden käyttöä oppimisen välineinä.

Sisältö

 • projektityöskentelyn periaatteet
 • projektityöskentelyn suunnittelu, käytännön toteutus ja hallinnointi
 • koulutusprojektien erityispiirteet
 • teknologian hyödyntäminen projektityöskentelyssä ja koulutusprojekteissa
 • oppimisen ja koulutusteknologian alan kehityshaasteet


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa koulutusprojektin
 • työskennellä vastuullisesti osana projektiryhmää
 • suunnitella ja arvioida koulutusprojekteja ajankohtaista oppimisen tutkimusta hyödyntäen
 • soveltaa oman alansa erikoisosaamista projektien sisältöön, suunnitteluun ja toteutukseen
 • toimia oman alansa asiantuntijana monialaisessa projektiryhmässä


Toteutustavat
Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely projektiryhmässä sekä projektityön tekeminen ja raportointi 120 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja projektiryhmän työskentelyyn. Projektin toteuttaminen ja raportointi.

Ajankohta: Toteutus 1: syksy 2011-kevät 2012, Toteutus 2: syksy 2012, Toteutus 3: kevät 2012

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilö/-t: Niina Impiö

Sivun alkuun

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP

Itsesäätöinen oppiminen 7,5 op

Tavoite
Opiskelija perehtyy oppimisen ydinprosesseja selittävään tutkimukseen. Tämän tiedon avulla opiskelija analysoi taitavan oppijan edellytyksiä ja kehittymistä elinikäiseksi oppijaksi. Lisäksi hän pystyy selittämään ryhmässä työskentelyn merkitystä uuden tiedon ja ymmärryksen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppimisen prosessia tuntemalla opiskelija osaa hyödyntää erilaisia teknologiasovelluksia ymmärtävän oppimisen tukemisessa ja uusien oppimisen ja opettamisen mallien kehittämisessä sekä koulussa että työelämässä.

Sisältö

 • oppimisen kognitiiviset strategiat sekä motivationaaliset ja emotionaaliset tekijät
 • oppimisen itsesäätely
 • oppiminen sosiaalisena ilmiönä
 • oppiminen tilannesidonnaisena toimintana


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • analysoida kognitiivisten, emotionaalisten ja motivationaalisten tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja merkitystä oppimiselle
 • vertailla ja selittää yksilöllisen ja ryhmän yhteisen toiminnan merkitystä oppimisessa
 • ennakoida, kehittää ja arvioida erilaisten teknologiasovellusten yhteyttä oppimisen itsesäätelyprosessiin


Toteutustavat
Kontaktiopetus 20 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 180 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Oppimistehtävien suorittaminen.

Ajankohta: syksy 2011

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi/englanti

Vastuuhenkilö/-t: Sanna Järvelä ja Jonna Malmberg

Sivun alkuun
 

Collaborative Learning 7,5 op

Objective
Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) is an emerging branch in the interdisciplinary field of learning sciences that studies learning and teaching. Students will comprehend and review theoretical background for collaborative learning and evaluate CSCL. Students will also deepen their understanding of particular CSCL themes in various educational and work life contexts from both theoretical and practical perspectives.

Content

 • Learning communities
 • Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
 • Distributed  intelligences
 • Technological tools for distributing intelligences
 • Collaborative academic writing


Learning objectives
Students will

 • understand state-of-the-art theoretical basis for CSCL and learning communities in various educational and work life contexts
 • be capable to design, evaluate and assess collaborative learning in technology-enhanced environments
 • improve their collaborative academic writing and argumentation skills


Working methods
Lectures 40 h, individual and collaborative studying in virtual learning environment 160 h. The course will be implemented in international collaboration.

Timing: autumn 2012

Study material
Will be confirmed at the beginning of the module

Assessment methods
Active participation to lectures, individual and collaborative studying in virtual learning environment.

Grading: 0-5

Language of instruction: English

Vastuuhenkilö/-t: Pirkko Hyvönen

Sivun alkuun
 

Asiantuntijaksi oppiminen 7,5 op

Tavoite
Opiskelija tutustuu asiantuntijuuden ja sosiaalisen innovaation käsitteisiin sekä niiden väliseen suhteeseen. Opiskelija syventyy asiantuntijuuden kehittymiseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä sosiaalisten innovaatioiden merkitykseen asiantuntijuuden jakamisessa. Opintojaksolla perehdytään myös asiantuntijaprofiilin kehittämiseen ja analysoidaan asiantuntijuuden merkitystä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Sisältö

 • koulutus, työelämä ja asiantuntijuus
 • asiantuntijaksi oppimisen teoreettinen tausta
 • asiantuntijalle ominaiset työskentelyn strategiat
 • sosiaaliset innovaatiot osana asiantuntijuutta


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa tarkastella asiantuntijaksi oppimista elinikäisenä prosessina, johon voidaan itse vaikuttaa
 • ymmärtää ja osaa soveltaa asiantuntijaksi oppimisen teoreettista viitekehystä
 • osaa selittää ja tulkita asiantuntijaksi oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
 • osaa monitoroida ja reflektoida omaa ja yhteisön toimintaa asiantuntijaksi oppimisen viitekehyksessä
 • ymmärtää koulutuksen ja työelämän vaikutuksen asiantuntijaksi oppimisen tukemisessa


Toteutustavat
Kontaktiopetus 40 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 160 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen asiantuntijaryhmässä työskentelyyn. Oppimistehtävien suorittaminen.

Ajankohta: syksy 2011-kevät 2013

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilö/-t: Pirkko Hyvönen ja Niina Impiö

Sivun alkuun

 
Designing technology-enhanced learning in global school systems 7,5 op

Description
The module will be implemented in multicultural collaboration with international universities. The module gives students an overview of education for global perspectives, and possibilities to design learning processes that use technologies and are possible to be implemented for multicultural contexts. Studies include tight integration of theoretical and practical perspectives.

Content

 • Concept of comparative education, school system and technology-enhanced learning
 • Introduction of  school systems of participating countries
 • Pedagogical use of technologies in learning and in different school systems
 • Designing, supporting and assessing TEL


Learning objectives
After completing the module students will be able to

 • recognize needs, problems, situations and practices of  pedagogical use of technologies in global school systems and find research-based solutions for the shortcomings 
 • analyze and compare education in different school systems and identify factors affecting education in global contexts
 • design technology-enhanced learning processes, in order to develop and analyze structures for the best practices

 
Working methods
Lectures 50 h, individual and collaborative studying in virtual learning environment 150 h

Timing: spring 2013

Study material
Will be confirmed at the beginning of the module

Assessment methods
Active participation to the lectures, individual and collaborative studying in virtual learning environment

Grading: 0-5

Language of instruction: English

Vastuuhenkilö/-t: Pirkko Hyvönen

Sivun alkuun

Tutkimusopinnot 50 OP

Kvantitatiivinen tutkimus 5 op

Tavoite
Opintojaksolla tarkastellaan kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiaa kokonaisuutena tutkimuksen suunnittelusta aineiston tilastolliseen analyysiin ja siitä teoriaa hyödyntävään päättelyyn asti. Keskeisenä näkökulmana on tarkastella kriittisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyviä väärinkäsityksiä. Samalla perehdytään käytännössä keskeisiin kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarvittaviin työtapoihin. Opintojaksolla voi käsitellä omaa, jo kerättyä aineistoa, mutta oma aineisto ei ole välttämätön.

Sisältö

 • kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
 • teorian merkitys kvantitatiivisessa tutkimuksessa
 • operationalisointi ja siihen liittyvät ongelmat
 • tilastollinen päättely ja tilastollinen kuvaaminen sekä aineistosta teoriaan päättely
 • luotettavuuskäsitteet kvantitatiivisessa tutkimuksessa


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • käsitellä ja analysoida kvantitatiivista aineistoa
 • raportoida kvantitatiivisen tutkimusaineiston tuloksia
 • arvioida kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta
 • soveltaa oppimaansa pro gradu-tutkielman edistämiseen


Toteutustavat
Kontaktiopetus 15 h, harjoitustyöt ja etukäteismateriaaliin perehtyminen 70 h sekä yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 49 h

Ajankohta: kevät 2012

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin. Oppimistehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen.

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi

Sivun alkuun

Kvalitatiivinen tutkimus 5 op

Tavoite
Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen traditioon ja erityisesti oppimistutkimuksessa käytettäviin menetelmiin. Pääpaino opintojaksolla on tutkimusprosessin kokonaisuuden hahmottamisessa ja oman pro gradu -tutkimuksen samanaikaisessa edistämisessä. Opintojakso toteutetaan osittain englanninkielisenä.
 
Sisältö

 • kvalitatiivisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset käsitteet
 • kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoja
 • tutkimussuunnitelma
 • teoreettinen viitekehys
 • aineistot ja niiden analysointi
 • eettisyys ja luotettavuus
 • tutkimusjulkaisun kirjoittaminen


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • laatia tutkimussuunnitelman ja -raportin
 • käsitellä ja analysoida kvalitatiivista aineistoa
 • kuvata ja raportoida kvalitatiivisen tutkimusaineiston tuloksia
 • arvioida laadullisen tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
 • soveltaa oppimaansa pro gradu-tutkielman edistämiseen


Toteutustavat
Kontaktiopetus 50 h, seminaarityöskentely 30 h sekä itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely 54 h

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja seminaarityöskentelyyn. Oppimistehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen.

Ajankohta: kevät 2012

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: suomi/englanti

Sivun alkuun

Tutkielmaopinnot 40 op

Kuvaus
Opintojakso linkittyy aiempien opintojaksojen ja erityisesti kvalitatiivinen tutkimus- opintojakson sisältöihin, joita syvennetään ja sovelletaan pro gradu –työskentelyyn. Opintojaksolla tuetaan pro gradu -tutkielman tehokasta edistämistä, esimerkiksi osallistumalla tutkimustiimeihin. Opiskelija perehtyy erityisesti opinnäytetyöhön tutkimusprosessina ja sen kirjoittamisen vaatimuksiin.

Sisältö

 • tiedekunnan tutkimusteemat ja -tavoitteet
 • tutkimusprosessi, erityisesti Pro gradu –tutkielma opinnäytteenä
 • aiheen valinta ja tutkimuksen suunnittelu
 • tutkimussuunnitelman laatiminen
 • metodologia
 • tutkimusryhmätyöskentely


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
•    laatia tutkimussuunnitelman: päättää tutkimustavoitteista, määritellä tutkimuskysymyksiä ja valita sopivia menetelmiä
•    suunnitella ja toteuttaa aineiston keräämisen
•    analysoida tutkimusaineistoa
•    arvioida tutkimusta tieteellisesti ja eettisesti
•    hallitsee viittauskäytännöt sekä osaa etsiä lähteitä ja arvioida niitä kriittisesti
•    kirjoittaa tutkimusjulkaisun

Toteutustavat
Kontaktiopetus 30 h, tutkimusryhmätyöskentely 40 h ja itsenäinen työskentely 998 h

Suoritustavat
Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä tutkimusryhmän työskentelyyn.

Ajankohta: syksy 2011-kevät 2013

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointi: 0-5

Sivun alkuun


MONITIETEISET OPINTOKONAISUUDET JA MUUT VALINNAISET OPINNOT 15 OP

Opiskelija voi valita erikseen ilmoitettavasta opintojaksovalikoimasta yhteensä 15 op:n edestä monitieteisiä opintokokonaisuuksia tai muita valinnaisia opintoja. Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston muiden maisteriohjelmien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opintokokonaisuuksien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Sivun alkuun

Last updated: 24.8.2012