Laite-etiketti

etiketti < engl., ra. etiquette: “the rules and conventions governing correct or polite behaviour in society in general or in a particular social or professional group or situation”

Opetus- ja tutkimustilojen laite-etiketti
 

• pdf-tiedostona: Laite-etiketti

Logopedian ja fonetiikan opinnoissasi tutustut konkreettisesti erilaisten AV-välineiden ja ATK-laitteiden käyttöön opiskelun ja tutkimustyön välttämättöminä apuvälineinä. Äänitallentimia, mikrofoneja, videokame­roita, TV- ja video­monitoreja sekä tietokonetyöasemia oheis­laitteineen (tulosti­met, skannerit, tallentavat DVD-asemat, ulkoiset kiintolevyt tms.) tarvitaan mm. terapia­työs­kentelyssä sekä harjoitus- ja tutkimusaineistojen keruussa ja analyysissä.

Opetuslaboratorioon, tutkimustiloihin, äänitys­studioon ja terapiahuoneisiin ja niiden tarkkaamotiloihin sijoitettujen teknisten laitteistojen toimin­tavalmiuden ja häiriöttömän toiminnan sekä yleisen järjestyksen kannalta on tärkeää, että kaikki laitteiden käyttäjät noudattavat tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä eli ns. laite-etikettiä. Laite-etikettiä ei ole tarkoitettu rajoittamaan saatikka estämään laitteiden käyttöä vaan muistut­tamaan siitä, että monen erityyppisen käyttäjän toimintaympäristössä yhteiset käyttäytymissäännöt ovat kaikkien etu. Jos toimittaisiin periaatteella "minä käytän laitteita omalla tyylilläni – muut huolehtikoon niiden toimimisesta ja siivotkoon jälkeni”, ei ymmärrettävistä syistä voitaisi juurikaan luottaa laitteiden ja laitteistojen toimimiseen. Etikettiä ja etiketin noudattamista motivoikoon siis kaikkien pyrkimys laitteiden mahdollisimman helppoon ja ongelmattomaan käyttöön opintojen eri vaiheissa.

 

  lue käyttöohjeet ja noudata ohjeita

• laitteiden valmistajien käyttöohjeet (manu­aalit) säilytetään laitteen käyttöpaikassa (laboratoriot ja studio) tai kuljetuslaukussa (kenttälaitteet)

• osa manuaaleista on korvattu erikoisohjeilla, joita on laadittu mm. terapiatilojen ääni- ja kuvatarkkailuun, äänitys­studion käyttöön sekä eräiden yksittäisten AV-laitteiden (mm. DVD-tallentimet) käyttöön

• varaa aikaa laitteiston käy­tön opettelulle ohjeiden perusteella niin, ettei kiirees­sä mene “sormi suuhun”

• tutustu laitteiston käyttöön hyvissä ajoin ennen äänityksiä, terapianseurantaa tms. – tärkeää var­sinkin, jos et ole aiemmin käyttänyt laitteistoa

 

 2   ilmoita ongelmista laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvalle

• laitevioista ja käyttöön liittyvistä ongelmista ilmoi­tetaan ensisijai­sesti logopedian ja fonetiikan AV-asioista vastaa­valle fonetiikan lehtorille; ilmoituksen voi jättää esim. viesti­lapulla tai sähkö­pos­titse

• laiteviasta johtuvat toiminta­häiriöt ovat (onneksi) olleet varsin harvinaisia; usein ongelmat ja laitteis­ton toimimattomuus saattavat johtua siitä, että käyttäjällä ei ole aikaa (tai malttia) lukea käyttö­ohjeita; monien “toimin­tahäiriöden” syyksi on myös osoittautunut, että laitteiden kaapeli­kytken­töjä on – ohjeiden vastai­sesti – omatoi­mi­sesti muu­tettu, minkä seurauksena käyttöohjeet eivät enää pädekään

 

 3   älä irrota laitteiden kaapelointia äläkä tee omia kytkentöjä*

Description: mikki• yksittäisellä AV-laitteella on varsin vähän “käyt­töarvoa” sellaisenaan: useimmiten tarvitaan 2 tai useamman erillisen laitteen (mikrofoni – tallennin, tallennin – tietokone jne.) yhteenkytkemistä audio- ja videokaapelein, USB-kaapelilla, FireWire-kaapelilla tms.; kaapeloinnin avulla ääni- tai videoaineisto voidaan siirtää lait­teesta toiseen ja äänitallenne voidaan vaik­kapa kopioida tai siirtää äänitallentimelta tietokoneelle ja päinvastoin...

• laitteet ja laitteiden kytken­nät (audio- ja videokaapelointi tms.) on suunniteltu niin, että laitteisto toimii tarkoitetulla tavalla: esim. leikkiterapia­huoneen tarkkailu on mah­dollista kuulokkeilla tai kaiut­timesta tai studio­mikrofonin nappaama puheääni voidaan äänittää eli tallentaa samanai­kaisesti esim. optiselle levylle ja muistikortille sekä tieto­koneen kiinto­levylle

• monet “toimintahäiriöt” ovat johtuneet siitä, että laitteiden kaapelikytkentöjä on omatoimisesti muutettu eli “piuhoja” irroteltu, jonka seurauk­sena ohjeet eivät enää päde

*paitsi niitä, jotka on mainittu käyttöohjeissa

 

 4   AV-laitteiden varaaminen

• opetustilojen tai niiden laitteiden käyttäminen edellyttää ennakkovarausta, jossa varaaja kirjaa nimensä, varausajan ja varauk­sen syyn tai lait­teen käyttö­tar­koi­tuksen ao. laitteen tai opetus­tilan varaus­listaan tai -kirjaan

• studion, suurten terapiahuoneiden, labora­to­rioti­lojen ja niiden laitteiden varaukset tehdään huo­neen HU176 vieressä säilytettävän mapin ao. lis­taan tai varaus­kirjaan; pienten terapia­huoneiden varaukset tehdään ao. huoneen ovenpielessä säily­tettävään listaan; aikataulumuutoksista yms. syistä peruun­tuvat varaukset on poistettava varaus­lis­toilta

• kenttäkäyttöön tarkoitetut laitteet varataan em. mapin varauslistalta; laitteet saa amanuenssilta, joka myös “kuittaa” palautukset

 

 5   älä siirrä laitteita niiden sijoituspaikasta

• laitteiden siirte­lyyn tarvitaan henkilö­kun­nan lupa

• studion, labora­to­riotilojen ja terapia­tilojen laitteet on kytketty “pysyvästi” audio- ja video­kaapelein tms. äänimiksereihin, tietokone­lait­teisiin, video­moni­toreihin yms. – niitä ei ole tarkoitettu esim. kent­täkäyttöön

• äänite- ja videokopiointiin tarkoitettuja laitteita on sijoitettu terapiahuoneiden ja äänitysstudion tark­kaa­motiloihin sekä huoneeseen HU176; tutkimustiloissa voidaan myös kopioida sekä ääni- että videotallenteita

• kenttäkäyttöön tarkoitetut eli siirrettävät laitteet on sijoitettu välinevarastoon / amanuenssin huoneeseen

 

6   käsittele laitteita vastuullisesti

• omatoimisia äänityksiä ja kopiointeja tms. tehdessäsi (laitoksella tai kentäl­lä) olet myös omalta osaltasi vastuus­sa laittei­den asiallisesta käsit­te­lystä

• mm. mikrofonit ja kannettavat digitaalitallentimet ovat varsin herkkiä kolhuille ja iskuille tms.; huolimatto­masta käsittelystä johtuva lait­tei­den rikkou­tu­mi­nen tai niiden osien (verkko-laitteet, adapterit, kaa­pelit yms.) katoaminen voi johtaa korvausvaatimuksiin

• sammuta laitteiden käyttövirta, kun lopetat laitteen käytön – tärkeää varsinkin viikonlopun edellä

• eräät mikrofonit saavat käyttövirtansa paristosta; huolehdi virrankatkaisulla myös siitä, että ääni­tys­laitteistoa sinun jälkeesi käyttävällä on edelly­tykset tehdä onnistuneita äänityksiä

 

 7   lukitse opetustilojen ovet käytön jälkeen

• käyttäessäsi opetustiloihin tms. sijoitettuja laitteita, muista pois­tuessasi huolehtia ovien lukkiu­tu­misesta

• olet vastuussa, jos opetus- tai terapiatilojen laitteita katoaa esim. lukitsematta jääneen oven vuoksi

• jos joudut järjestelemään opetus- tai terapiatilan pöytiä, tuoleja tms. tiettyä seuranta- tai harjoitus­tilan­net­ta varten, siivoa jälkesi siirtämällä kalusteet takaisin omille paikoilleen

 

 8   tietokoneet

• laite-etiketti koskee soveltuvin osin myös logopedian ja fonetiikan tietokonelaitteistoja

• laitoksen opetus- ja tutki­mustilojen tieto­koneet on tarkoitettu logopedian ja fone­tiikan opintoihin ja tutkimustyöhön liitty­vään erikoistyös­ken­telyyn (mm. äänenkäsittely, akustinen analyysi ja mittaukset, videoeditointi ja -litterointi) sekä eräiden kurssien / opintojaksojen harjoitustöiden laatimiseen

• tekstinkäsittelyyn tai muuhun yleiseen ATK-työskentelyyn tulee käyttää yliopistoalueen mikro­luokkien ja opiskelijahuoneiden koneita ja ohjel­mia, joita ylläpitävät mm. yliopiston tietohallinto ja HuTK:n ATK-jaos (lisätietoja Tietohallinnosta).

• laitoksen opetustilojen koneiden käyttö (pl. ns. vieraskäyttö) edellyttää laitokselta annettua käyttäjätunnusta; käyt­tä­ess­äsi koneita ja niiden ohjelmia esim. ääni­ana­lyysiin tai muihin erikois­sovelluksiin, muista, että tieto­turva­loukkaukset ja ohjelma­lisenssien väärinkäyttö (esim. luvaton kopiointi) kuuluvat rikoslain piiriin

• käyttäjätunnusten ja henkilökohtaisten salasanojen luovut­ta­minen ulkopuolisten käyttöön on kielletty

• opetustilojen koneilta ei käynnistysvaiheessa automaattisesti kirjauduta kaikkiin opiskeilijakohtaisiin verkkoresursseihin; laboratoriotilojen tietokoneilta on kui­tenkin yleensä pääsy myös opiskelijoiden omille verkkolevyille, joita ylläpitää yliopiston tietohallinto

• opetustilojen koneiden kiintolevyille talletetaan pääsääntöisesti vain tutkimus- ja harjoitus­ai­neis­toja (äänitiedostot, videoleikkeet tms.); kiinto­levyille väliaikaisesti talletettujen harjoitustöiden, raporttien tms. työkopioista on suositeltavaa aina tallettaa varakopio ensisijaisesti omalle verkko­levylle tai USB-muistitikulle / -kiintolevylle

• harjoitusaineistojen tms. siirtämiseen ääni­tys­studiosta laboratorioihin käytetään ensisijaisesti USB-tallennusvälineitä, joita saa ko. tarkoitukseen laitokselta; poikkeustapauksissa siirtoihin voidaan käyttää myös optisia levyjä tai verkkoa

• tietokonevirusten torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi voidaan tallennuslaitteiden tai tiettyjen verkkopalvelujen käyttö estää; käytä opetustilojen tietokoneissa vain välineitä, jotka tiedät varmuudella virukset­tomiksi

Viimeksi päivitetty: 14.11.2012