Tutkintojen suorittaminen

Tutkintojen suorittaminen

Logopedian opiskelijat on valintakokeen kautta hyväksytty suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa. Tavoitteena on suorittaa tutkinto noin viidessä vuodessa. Aluksi suoritetetaan kolmivuotinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin tutkinnon pohjalta maisterin tutkinto suoritetaan noin kahdessa vuodessa.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Logopedian aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma, josta kirjoitetaan kypsyysnäyte eli maturiteettikoe. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa sitten, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty. Kypsyysnäyte on essee, jonka tulee (äidinkieleltään suomenkielisillä) osoittaa suomen kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Kypsyysnäytteen voi suorittaa erikseen määrättyinä yleisinä tenttipäivinä. Tutkintoa varten opinnot on koostettava erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa osastosihteeriltämme Kaisa Kosolalta. Kandidaatin tutkinnon (HuK) laajuus on vähintään 180 opintopistettä ja enintään 190 opintopistettä. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista. Keskeneräisiin opintokokonaisuuksiin sisältyvät opinnot suositellaan jätettäväksi kandidaatin tutkinnon ulkopuolelle ainakin silloin, jos opiskelijan tavoite on suorittaa opintokokonaisuus maisteritutkinnon aikana valmiiksi. Huom. Kandidaatin tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon.

Kun kypsyysnäyte on suoritettu hyväksytysti ja opinnot on koostettu, voidaan anoa tutkintotodistus. Lomakkeen voi itse tulostaa lomakesivulta tai hakea tiedekunnan kanslian opintoasioiden edessä olevasta lomaketelineesta (3. krs). Katso tarkemmat tiedot tutkinnon anomisesta tiedekunnan yhteisiltä sivuilta: valmistuminen ja publiikit.

Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma, josta kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on maisterin tutkinnossa pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä (lomake löytyy lomakesivulta). Katso seuraavasta linkistä valmistumiseen liittyvä aikataulu. Myös maisterin tutkintotodistuksen anomista varten opinnot on koostettava. Opintojen koostaminen voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun pro gradu -tutkielma ja siitä kirjoitettu tiivistelmä on hyväksytty (suoritus näkyy WebOodissa). Tämän jälkeen voi pyytää osastosihteeriä Kaisa Kosolaa koostamaan opinnot. Filosofian maisterin tutkinnon (FM) vähimmäislaajuus on 120 opintopistettä. Kun kypsyysnäyte on suoritettu hyväksytysti ja opinnot on koostettu, voidaan anoa tutkintotodistus. Lomakkeen voi itse tulostaa lomakesivulta tai hakea tiedekunnan kanslian opintoasioiden edessä olevasta lomaketelineesta (3. krs). Katso tarkemmat tiedot tutkinnon anomisesta tiedekunnan yhteisiltä sivuilta: valmistuminen ja publiikit.

Viimeksi päivitetty: 31.10.2011