Valmistuminen

Tutkintojen suorittaminen

 

Logopedian opiskelijat on valintakokeen kautta hyväksytty suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa, jonka suorittamisen jälkeen opiskelija saa opinto-oikeuden filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on suorittaa tutkinnot noin viidessä vuodessa.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Logopedian aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma, josta kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa sitten, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty. Kypsyysnäytteessä (tenttitilaisuudessa kirjoitettava essee) opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Kypsyysnäytteen voi suorittaa erikseen määrättyinä yleisinä tenttipäivinä. Tutkintoa varten opinnot on koostettava ennen anomuksen jättämistä. Kandidaatin tutkinnon (HuK) laajuus on vähintään 180 opintopistettä ja enintään 190 opintopistettä. Logopedian opiskelijoiden HuK-tutkinto koostuu aineen perus- ja aineopinnoista, sivuaineopinnoista (kielitiede ja fonetiikka, lääketiede ja psykologia) ja kieli- ja viestintäopinnoista. Opintojen koostaminen pyydetään opintoasiainsihteeri Kaisa Kosolalta opintopalveluista. Huom. Kandidaatin tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon.

Kun kypsyysnäyte on suoritettu hyväksytysti ja opinnot on koostettu, voidaan anoa tutkintotodistus. Lomakkeen voi itse täyttää ja tulostaa lomakesivulta. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon anomisesta tiedekunnan yhteisiltä sivuilta: valmistuminen.

Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma.

Myös maisterin tutkintotodistuksen anomista varten opinnot on koostettava. Opintojen koostaminen voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun pro gradu -tutkielma on hyväksytty (suoritus näkyy WebOodissa). Tämän jälkeen voi pyytää opintoasiainsihteeri Kaisa Kosolaa opintopalveluista koostamaan opinnot.  Logopedian opiskelijoiden FM-tutkinto koostuu logopedian syventävistä opinnoista. Jos syventävien vapaavalintaisiin opintoihin kuuluu muita kuin logopedian opintoja, nämä yksittäiset opintojaksot sijoitetaan tutkintotodistuksessa kohtaan ”muut opinnot”. Niitä ei koosteta logopedian syventävien opintojen kokonaisuuteen, vaan ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä.

Tarkista valmistumisaikataulu Humanistisen tiedekunnan sivuilta (tiedekunnan etusivun Tapahtumat-linkistä).

Kun pro gradu -tutkielma hyväksytty ja opinnot on koostettu, voidaan anoa tutkintotodistus. Lomakkeen voi itse tulostaa lomakesivulta. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon anomisesta tiedekunnan yhteisiltä sivuilta: valmistuminen.

Viimeksi päivitetty: 27.5.2019