Antipsykoottien vaikutukset unettomuudessa, ahdistuneisuudessa ja masennuksessa

APSY Oulu

Projektin kuvaus

Psykoosilääkkeitä käyttää noin 200 000 suomalaista. Noin puolet heistä käyttää lääkettä johonkin muuhun kuin psykoosilääkkeiden viralliseen indikaatioon, ja tällöin kyseessä on niin sanottu off-label-käyttö. Psykoosilääkkeiden virallisia indikaatioita ovat psykoosi ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, sekä joidenkin lääkeaineiden osalta mm. aggressio dementiassa ja käytöshäiriöissä ja vaikean masennuksen lisälääkehoito. Psykoosilääkkeiden määräämiskäytännöistä sekä psykoosilääkkeiden hyödyistä ja haitoista on riittämättömästi tietoa.

Projektimme tavoitteena on selvittää psykoosilääkkeiden hyötyjä ja haittoja ei-psykoottisissa tiloissa, kuten ahdistuneisuus, unettomuus ja masennus. Aihetta tullaan tutkimaan erilaisissa suomalaisissa tutkimusaineistoissa.

 

APSY Oulu -projekti: Antipsykoottien vaikutukset unettomuudessa, ahdistuneisuudessa ja masennuksessa

Oletko kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen? Lue lisää tästä. Rekrytoimme tutkittavia 7.1.2020 alkaen. 

Tässä projektissa tutkimme sitä, muuttuvatko terveydentila, psyykkiset oireet ja kognitiiviset toiminnot psykoosilääkkeen tai muun psyykenlääkkeen käytön myötä. Tähän vuosina 2020–2023 toteutettavaan tutkimukseen voivat osallistua Oulun ja ympäryskuntien alueella asuvat, 18-65 -vuotiaat henkilöt, jotka aloittavat psykoosilääkkeen tai jonkin muu psyykenlääkkeen unettomuuteen, ahdistuneisuuteen tai masennukseen. Aineiston keruussa teemme yhteystyötä terveyskeskusten, työterveyshuollon yksiköiden, mielenterveyspalveluiden ja eri yliopistojen kanssa. Aineistoa tullaan seuraamaan 1–3 vuoden ajan.

 

Kysely lääkäreille psykoosilääkkeiden määräämiskäytäntöihin liittyen

Olemme toteuttaneet vuonna 2019 kyselytutkimuksen lääkäreille eri puolella Suomea. Kyselyn tarkoituksena on selvittää lääkäreidenmääräämiskäytäntöjä, ajatuksia ja kokemuksia psykoosilääkkeisiin liittyen. Olemme erityisen kiinnostuneita psykoosilääkkeiden käytöstä sairauksiin ja oireisiin joihin psykoosilääkkeillä ei ole virallista käyttöaihetta eli niin sanotusta off-label-käytöstä. On sairaustiloja, joihin psykoosilääkkeillä ei ole virallista käyttöaihetta, mutta joihin psykoosilääkkeiden käyttö on usein kliinisesti perusteltua. Kyselyn tuloksia ollaan parhaillaan analysoimassa.

 

Psykoosilääkkeiden hyödyt ja haitat off-label-käytössä työikäisillä ja ikääntyneillä

Olemassa olevien tutkimus- ja rekisteriaineistojen perusteella tulemme selvittämään psykoosilääkkeiden off-label-käyttöä ennustavia tekijöitä, sekä off-label-käytön hyötyjä ja haittoja Suomessa työikäisillä ja ikääntyneillä. Tutkimme aihetta muun muassa Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966 (https://www.oulu.fi/nfbc/node/44315), MEDALZ-aineistossa (https://www.uef.fi/web/gerho/medalz1), sekä mahdollisuuksien mukaan muissa aineistoissa.

 

Tämän projektin merkitys

Psykoosilääkkeiden käyttö, erityisesti muihin kuin virallisiin indikaatioihin, on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Psykoosilääkkeitä on tutkittu aikaisemmin enimmäkseen kliinisissä kokeissa, joissa on ollut lyhyt seuranta ja valikoitunut aineisto. Tavoitteenamme on selvittää psykoosilääkkeiden pitkäaikaiskäytön vaikutuksia erilaisissa valikoitumattomissa aineistoissa. Tämän projektin avulla saamme selville psykoosilääkkeiden vaikutuksia oireisiin, kognitioon ja fyysiseen terveyteen väestössä, ja tarvittaessa voimme tulosten avulla parantaa hoitokäytäntöjä. Projektin tulokset tullaan julkaisemaan kansallisissa ja kansainvälisissä lääketieteen alan lehdissä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Erika Jääskeläinen

Erika Jääskeläinen

Academy Research Fellow