Dosentuurin hakuohje

Dosentuurin hakijalle / asiantuntijalle

Yliopistolaki (558/2009) 89 §

Dosentuuri on oppiarvo, jonka yliopisto voi hakemuksesta myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Oulun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle toimitetaan dosentuurihaun asiakirjat sähköisessä muodossa. Seuraavia ohjeita noudatetaan:

1. Tiedekunnalle osoitettu hakemus, josta käy ilmi haetun dosentuurin ala. Hakijan tulee hakemuksessaan perustella, miksi dosentuuria haetaan ja mitä annettavaa hakijalla yliopistolle on. Hake­muksessa ehdotetaan myös opetusnäytteen aihe. Opetusnäytteen tulee olla perusopetukseen soveltuva. Opetusnäytteen kesto on 15 minuuttia. Muistiinpanoina on sallittua käyttää vain lyhyttä jäsentelyä. Muistitikulle tallennettu diaesitys on suositeltava.

2. Ansioluettelo

3. Julkaisuluettelo ja arvioitavat julkaisut
Koska dosentin arvo on ensisijaisesti akateeminen, hakijan pätevyyttä arvosteltaessa kiinnitetään päähuomio tieteellisen julkaisutoiminnan laatuun ja laa­juuteen. Hakijalta edellytetään, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä. Päätöksen hakijan pätevyydestä tekee dekaani. Tiedekunta edellyttää, että hakija ryhmittelee julkaisunsa seuraavasti:

 I. Tieteelliset alkuperäisjulkaisut a) kansainvälisissä sarjoissa ja b) kotimaisissa sarjoissa, maininta erikseen väitöskirjasta ja sen osajulkaisuista (vähimmäislukumäärä 20 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua, joista vähintään 10:ssä hakija on 1., 2. tai viimeinen kirjoittaja)

II. Tieteelliset yleiskatsaukset, kuten kohdassa I

III. Käsikirjoitukset

IV. Muut julkaisut; tämän voi tarvittaessa jakaa alaryhmiin 

V. Kongressiabstraktit ja vastaavat 

Tieteelliseksi alkuperäisartikkeliksi voidaan katsoa vain kirjoitus, jonka oleellisena sisältönä on muihin artikkeleihin sisältymättömiä tutkimustuloksia ja joka on julkaistu tieteellisessä aikakauslehdessä. Vielä ilmestymättömien artikkeleiden (käsikirjoitukset) yhteyteen lisätään tilanteen mukaan maininta "painossa" tai "hyväksytty julkaistavaksi". Julkaisuluettelon laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kronologisessa järjestyksessä ns. Vancouver-järjestelmää (esim. Wilson DH, Thyson WT. artikkelin nimi. Am J Clin Patol 1997;29:762-770).

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkimusten järjestelmällinen löytäminen, niiden laadun arviointi ja tutkimustulosten analyysi sekä synteesi. Mikäli hakija haluaa käyttää julkaisuluettelossaan systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, niiden pitää olla korkeatasoisesti tarkan hakumenettelyn mukaisesti koottuja ja analysoituja. Julkaisuluetteloon voidaan hyväksyä enintään 2 systemaattista kirjallisuuskatsausta.

Open access -julkaisut ovat myös hyväksyttäviä.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa valitut 20 julkaisua pdf-tiedostoina. 

4. Tieteellisen tuotannon arvioimisessa apuna käytetään mm. julkaisufoorumien IF-arvoja (ISI Web of knowledge tms.) sekä JUFO-luokitusta. Hakijan tulee merkitä kunkin julkaisun perään lehden viimeisin saatavilla oleva IF-arvo sekä JUFO-arvo. 

5. Hakijan vapaamuotoinen, korkeintaan 2 sivun pituinen arviointi tieteellisestä panoksestaan ja tulevan tutkimuksensa keskeisistä suuntaviivoista sekä toiminta tieteellisen tutkimustyön ohjaajana. Tässä voi esittää saadut apurahat sekä analyysin siitä, kuinka usein hakijan töihin on kirjallisuudessa viitattu.

6. Tieteellinen jatkokoulutus. Tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa otetaan huomioon kotimainen tai ulkomainen tieteellinen jatkokoulutus, osallistuminen tulosten esittäjänä tai tapahtuman järjestäjänä tieteellisiin kokouksiin tai kursseille.

7. Hakijan opetusportfolio liitetään mukaan hakemukseen. Hakija esittää ope­tukselliset ansionsa, opetuksen kehittämissuunnitelmansa sekä tuottamansa opetusmateriaalin. Hakijalla on oltava hyvä opetustaito, joka osoitetaan opetuskokemuksella ja/tai pedagogisella koulutuksella. Hakija raportoi hakemuksessaan:

  •      tähänastiset opetusansiot lääketieteen opetuksessa
  •      miten tulevaisuudessa aikoo meritoitua lääketieteellisessä tiedekunnassa opettajana 
  •      tähänastiset pedagogiset opinnot, etenkin, jos opetusansioita ei ole.

Hakijan tulee kuvata opetuskokemuksensa erikseen perusopetuksen, ammatillisen ja jatkokoulutuksen osalta.

8. Kliinisillä aloilla hakijalta vaaditaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkin­non jälkeen kahden vuoden palvel kyseisen alan seniorilääkärin tai erikoisham­maslääkärin tehtävissä. Hakijan eritelty laskelma palvelun täyttymisestä liite­tään hakemukseen.

9. Asianomaisen oppiaineen vastuuhenkilö toimittaa arvion hakijan julkaisujen määrän ja laadun riittävyydestä dosentuuriin, sekä ehdotuksen asiantuntijoiksi. Vastuuhenkilö esittää myös perustelut sille, miksi dosentin arvo tulisi hakijalle myöntää, ja mitä lisäarvoa oppiaineelle kyseinen dosentuuri antaa.

10. Hakijan tulee dosentin arvon saatuaan sitoutua osallistumaan tiedekunnassa annettavaan opetukseen. Hakija voi myös osallistua opetuksen kehittämiseen.

11. Tiedekunnan nimeämä dosenttitoimikunta valmistelee dosentuurihakemukset dekaanin päätöstä varten.

              

Yhteyshenkilö Anne Vainionpää, p. 0294 48 5443 ja 040 566 2594
e-mail anne.vainionpaa(at)oulu.fi                                        

Viimeksi päivitetty: 5.7.2018