Siirto-opiskelijavalinta

Siirtohaussa lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.opintopolku.fi . Siirto-opiskelijavalinnan hakuaika on 2.5.-16.5.2018 klo 15.00.  Opinto-oikeus valinnassa hyväksytyillä alkaa 1.8.2018.

Siirtohaku lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan

Siirtohaussa valitaan lääketieteen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan lääketieteen lisensiaatin (360 op) tutkintoa tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan hammaslääketieteen lisensiaatin (330 op) tutkintoa enintään 2 uutta opiskelijaa.

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintamenettely:

Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, jolla on suomalaisen yliopiston vastaavan tutkinto-ohjelman opiskeluoikeus.

Siirto-opiskelijan hyväksymisestä opiskelemaan lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa päättää tiedekunnan koulutusdekaani. Päätökseen vaikuttavat hakijan opiskeluvaihe, opintosuoritukset sekä sen kurssin opiskelijavahvuus, jolle hän aikoo siirtyä, samoin kuin hakijan esittämät taloudelliset, sosiaaliset, koulutukselliset tai muut erityiset perustelut. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen. Siirtoa hakevalla tulee olla suoritettuina vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa siirto-opiskelijan hyväksyminen edellyttää vastavuoroisuutta tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee osoittaa Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta saman tutkinto-ohjelman vastaavassa vaiheessa opiskeleva, siirto-opinto-oikeutta hakijan kotiyliopistoon hakeva opiskelija. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon.

Siirtohaku terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa

Siirtohaussa voidaan valita terveystieteiden tutkinto-ohjelmiin (hoitotiede, terveyshallintotiede, terveystieteiden opettajan koulutus) suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa 2 uutta opiskelijaa kussakin hakukohteessa.

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintamenettely:

Siirto-opiskelijavalinnassa voi hakea suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (180 op) ja terveystieteiden maisterin tutkintoa (120 op).  Hakijalla tulee olla terveystieteiden tutkinto-ohjelmien edellyttämä hakukelpoisuus. Katso siirtohaun hakukohdekohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset ja valintamenettely Opintopolusta:

 

Tutkinto-ohjelman vaihdon hakeminen terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa

Haettaessa tutkinto-ohjelman vaihtoa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden tutkinto-ohjelmasta (hoitotiede, terveyshallintotiede, terveystieteiden opettaja) toiseen lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (hoitotiede, terveyshallintotiede, terveystieteiden opettaja) tapahtuu hakeminen suoraan tiedekuntaan vapaamuotoisella hakemuksella.  Tutkinto-ohjelman vaihdon hyväksymisestä päättää tiedekunnan koulutusdekaani tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön esityksestä. Päätökseen vaikuttavat hakijan opiskeluvaihe, opintosuoritukset sekä sen kurssin opiskelijavahvuus, jolle hän aikoo siirtyä, samoin kuin hakijan esittämät taloudelliset, sosiaaliset, koulutukselliset tai muut erityiset perustelut. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen. Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden vuoden opinnot tutkinto-ohjelmassaan.

Opinto-oikeuden vaihtoa tutkinto-ohjelmasta toiseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan tiedekunnan koulutusdekaanille ja toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteeseen 16.5.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoiset perustelut opinto-oikeuden siirrolle ja todistus suoritetuista opinnoista.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteen käyntiosoite: Aapistie 7 A 2. krs, 90220 Oulu

Koulutuksen lähipalvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00–14.00.

Lääketieteellisen tiedekunnan postiosoite: Lääketieteellinen tiedekunta, Opintoasiat, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Siirtohaku hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan

Siirtohaussa valitaan hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TM) tutkintoa enintään 5 uutta opiskelijaa.

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan voi hakea siirto-opiskelijavalinnassa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (180 op) ja terveystieteidenmaisterin tutkintoa (120 op) seuraavilla edellytyksillä:

-          hakija on opiskellut yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden ja

-          hakijalla on tutkinto-ohjelman riittäväksi katsoma määrä opintosuorituksia sekä

-          hakija kykenee perustelemaan siirtonsa sosiaalisilla tai muilla syillä ja resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen.

Hakijalla tulee olla jonkin yliopiston tai tiedekorkeakoulun vastaavan tai alaltaan läheisen koulutusohjelman opinto-oikeus tai muu vastaava opinto-oikeus ja hän ei ole suorittanut siellä vielä kandidaatintutkintoa (tutkinto ei valmistu 31.7.2018 mennessä).

Tarkemmat tiedot tutkinto-ohjelmasta, hakukelpoisuusvaatimuksista, valintamenettelyistä, ym. hakemiseen liittyvistä asioista löydät Opintopolusta / Hyvinvointitekniikka, Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 2.5.2018 8:00 - 16.5.2018 klo 15:00.

 

Siirtohaun hakemuksen liitteet

Kaikissa siirto-opiskelijavalinnan hakukohteissa hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vapaamuotoinen kuvaus suoritetuista opinnoista sekä perustelut siirrolle. Liitteenä tulee toimittaa myös virallinen opiskelutodistus sekä opintosuoritusote suoritetuista opinnoista. Hakemuksen liitteet toimitetaan hakuajan päättymiseen 16.5. mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin. Ks tarkemmin siirtohaun valintaperusteista.

Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.

Huomaa:

1.8.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan, kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän mennettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa (Yliopistolaki 558/2009, 43§). Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti. Kun hakija on ottanut vastaan myönnetyn opiskelupaikan, hänen tulee ilmoittautua läsnäolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain ns. lakisääteisen syyn perusteella. Näitä syitä ovat asevelvollisuus, siviilipalvelus, vapaaehtoinen asepalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, oma sairaus tai vamma. (Yliopistolaki 558/2009, 39 §)

Viimeksi päivitetty: 18.3.2018