Opintojen jälkeen

Yliopiston palveluja

Muita hyödyllisiä linkkejä ovat muun muassa

Yleistä

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakeutua työelämään muualle tai jatko-opiskelijaksi yliopistoon. Jatko-opinnot voi aloittaa heti valmistumisen jälkeen, mutta opintoihin voi palata myöhemminkin. Työssäkäynnin ja opiskelun voi myös yhdistää.

Jos opettajan ura kiinnostaa eikä pedagogisia opintoja tullut suoritettua, laaja-alaisen opettajan pätevyyden voi vielä hankkia ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai, mikäli jää töihin yliopistolle, tarjolla on opettajan pedagogisia opintoja henkilökuntakoulutuksena.

Palvelussa toissa.fi saa tulostettua piirakkagrafiikkaa eri koulutusaloilla työllistymisestä erilaisiin tehtäviin.

Tutkinto-ohjelmakohtaista tietoa

Biologia

  • Biologit työllistyvät tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä teollisuuden palvelukseen tutkijoiksi ja muiksi asiantuntijoiksi. Ympäristöhallintoon on sijoittunut ekologeja luonnonsuojelun suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. Molekyylibiologian taidot sekä opintojen aikana hankittu kansainvälinen kokemus ovat olleet myös kysyttyjä työmarkkinoilla. Erityisesti aineenopettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät sekä kouluissa että keskiasteen oppilaitoksissa.

Fysiikka

  • Fysiikan koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet mm. opettajiksi eriasteisiin oppilaitoksiin sekä tutkijoiksi yliopistojen, teollisuuden, tutkimuslaitosten, kaupan ja terveydenhuollon tehtäviin. Työllisyystilanne on hyvä ja näkymät mm. opetusalalla, tietotekniikassa, bioteknologiassa ja ympäristötutkimuksessa ovat erityisen suotuisat.

Maantiede

  • Maantieteen tutkinto-ohjelmasta maantieteen ja biologian aineenopettajiksi valmistuneet ja auskultoineet työllistyvät hyvin peruskoulun yläasteille ja lukioihin. Osa opettajakiintiön ulkopuolella valmistuneista on sijoittunut myös erilaisiin ammattioppilaitoksiin. Maantieteestä valmistuneet ovat kuluneen vuosikymmenen aikana sijoittuneet enenevässä määrin kansainvälisiin tehtäviin, valtakunnallisen, maakunnallisen, seutukunnallisen ja paikallisen tason lisäksi.
  • Työtehtävät ovat yleensä alue-, kaupunki- ja ympäristösuunnittelun, ympäristösuojelun, matkailun tai elinkeinotoimen asiantuntijatehtäviä. Tutkimuslaitoksissa ja erilaisissa instituuteissa maantieteilijöitä toimii tutkimus- ja johtotehtävissä. Maantieteilijöitä on sijoittunut myös yksityiselle sektorille ja yrittäjiksi.

Matematiikka ja sovellettu matematiikka

  • Matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan otettavien kiintiöstä noin kolmannes on varattu peruskoulun ja lukion matemaattisten aineiden aineenopettajiksi opiskeleville. Niin yksityis- kuin julkissektorinkin matemaatikkojen ja tilastotieteilijöiden tarve on mahdollistanut matemaatikkojen työhönsijoittumisen myös opetustehtävien ulkopuolelle.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2019