Tutustu alaan

Maantiede: laajasti luonnosta luoviin ihmisyhteisöihin

Maantiede on laaja tieteenala. Sen kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.

Luonnonmaantiede

... tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä luonnon ja ihmisen välistä alueel-lista vuorovaikutusta, johon liittyy keskeisesti ympäristö- ja globaalimuutostutkimus. Spatiaalinen analytiikka ja mallinnus ovat luonnonmaantieteen keskeisiä kehitysalueita.

Kulttuurimaantiede

... tarkastelee yhtäältä väestön, asutuksen, talouselämän, politiikan ja ihmisyhteisöjen alueellisia piirteitä, toisaalta alueellisten järjestelmien, paikkojen ja maisemien merkitystä yhteisöille ja yksilöille.

Matkailumaantieteen

... kohteena ovat matkailun ja virkistyksen alueelliset järjestelmät ja vaikutukset sekä matkailu- ja vapaa-ajanympäristön kehittämisen ja suunnittelun erityiskysymykset.

Geoinformatiikka

... keskittyy kartografiaan, paikkatietojärjestelmien, paikannuksen ja mobiilien palveluiden perus- ja soveltavaan tutkimukseen.

Aluekehityksen ja aluepolitiikan

... opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunnallisten prosessien alueellista ja tilallista ulottuvuutta teoreettisesta ja soveltavasta näkökulmasta. Eri aluetasoja koskevan tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaiset aluekehitysmekanismit, aluepoliittiset nykyprosessit ja yhteiskuntapolitiikan tilalliset ja alueelliset konfliktit.

 

Näiden lisäksi maantieteessä erotetaan omaksi tutkimuskohteekseen aluemaantiede. Sen pääpaino on ilmiöiden alueellisten piirteiden tarkastelussa ja aluejärjestelmän muutoksen teoreettisessa hahmottamisessa ja empiirisessä tulkinnassa. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota eri aluetasoilla – paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti – tapahtuviin prosesseihin.

Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Maantieteellisen tarkastelun ja osaamisen merkitys korostuu tutkittaessa ihmistoiminnan ja ympäristön vuorovaikutteisia järjestelmiä ja niissä esiin tulevia kysymyksiä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan.

Viimeksi päivitetty: 12.2.2016