Kypsyysnäyte ja tiivistelmä

Kypsyysnäyte filosofian maisterin tutkintoa varten eli Pro gradun tiivistelmä

Mikäli opiskelija on LuK-vaiheessa (tai AMK-tutkinnossa tai toisessa FM-tutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut riittävän suomen (tai ruotsin) kielen hallinnan, niin kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmaan liitettävä tiivistelmä.

Tiivistelmälle on maantieteen tutkinto-ohjelmassa oma lomakkeensa, jonka saat tämän sivun alaosasta. Lomakkeessa on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja tiivistelmän kieliasu on oltava hyvä. Mikäli olet kirjoittanut pro gradu -tutkielman englanniksi, myös tiivistelmän voi olla englanniksi.

Opinnäytetyön tiivistelmälomakkeen täyttöohjeet

Tiivistelmäliite liitetään kaikkiin pro gradu -tutkielmiin nimiölehden jälkeen (toiseksi sivuksi).

Käytä tiivistelmälomakkeen täyttämisessä esiasetettuja muotoiluja (kirjaisin: Calibri 10 / lihavointi osassa tietueita). Täytä lomakkeen valkoiset tietuealueet.

Laitos:
Maantieteen laitos (on esitäytettynä).

Pääaine:
Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla pääaineena on maantiede. Jos olet aloittanut ennen lukuvuotta 2009 ja olet suorittanut pääaineopinnot suunnittelumaantieteestä, niin merkitse se pääaineeksi.

Tekijä, opiskelijan nimi:
Kirjoita ensin tekijän sukunimi ja sitten etunimet. (Myös entinen sukunimi merkitään.)

Opiskelijanumero ja tutkielman sivumäärä:
Merkitse henkilökohtainen opiskelijanumerosi ruutuun. Tutkielman sivumäärän (esim. ”77 s.”) lisäksi merkitään liitteiden lukumäärä (esim. ”+ IX liit.”). Jos liitteitä ei ole, niin merkitään vain sivumäärä.

Tutkielman eli pro gradun nimi:
Kirjoita tähän tutkielman suomenkielinen nimi. Muu kuin suomenkielinen nimi merkitään vain siinä tapauksessa, että ko. kieli on työn alkuperäiskieli.

Asiasanat:
Kohtaan merkitään tutkielman asiasanat ("avainsanat").

Tiivistelmäteksti, eli kypsyysnäytteen teksti:
Tiivistelmä eli kypsyysnäyte laaditaan vapaamuotoisesti, selväsanaisesti ja lyhyin lauserakentein. Käytä tiivistelmässä lomakkeen esiasetettuja muotoiluja (kirjaisin: Calibri; kirjasinkoko ja -tyyppi: 10/normaali; riviväli: 1,5; välistys ennen kappaletta: 6 pt; tasaus: vasen; tavutus: ei päällä). Ks. tiivistelmästä malli-pdf.

Tiivistelmässä eli kypsyysnäytteessä tuodaan esille seuraavat asiat:

  • tutkielman aihe
  • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
  • käytetyt tutkimusmenetelmät (jos tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
  • keskeiset tutkimustulokset
  • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Muita tietoja:
Kohta voidaan jättää täyttämättä, ellei ole tutkielmasta ole erityistä huomautettavaa (esim. luottamuksellinen, tutkielma on laadittu osana tiettyä projektia, tilaajan toivomuksia jne.).

Muista lisätä paikka ja päiväys alimmalle riville.

Varsinaisessa tiivistelmäosassa käytetään lomakkeeseen Word-ohjelman esiasennettuja muotoiluja.

Tiivistelmän hyväksyy pro gradu -tutkielman ohjaaja, joka on yleensä erikoistumisalan professori maantieteen tutkinto-ohjelmassa. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä ja kypsyysnäyte hyväksytään johtoryhmän kokouksessa samalla, kun pro gradu -tutkielma hyväksytään.

Kun tiivistelmä on tutkielman ohjaajan hyväksymä, niin kypsyysnäytelomake liitetään osaksi Laturi-järjestelmään ladattavaan tutkielmaan. (Huom: ei enää allekirjoitusta.) Pro gradussa sen paikka on toisena sivuna nimiölehden jälkeen.

FM-vaiheen kypsyysnäytelomakkeen (eli Pro gradu -tutkielman tiivistelmälomakkeen) mallin, varsinaisen lomakkeen ja sen täyttämistä koskevat ohjeet sekä englanninkielinen tiivistelmäpohjan saat sivun alaosassa olevista linkeistä.

Tarvittaessa saat lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

 

Viimeksi päivitetty: 21.3.2017