Aluekehitys ja aluepolitiikka

Tutkimus ja opetus

Alueellisen järjestelmän muotoutuminen ja muutos liittyvät saumattomasti yhteiskunnallisiin prosesseihin: talouselämään ja poliittiseen päätöksentekoon. Alueelliseen järjestelmään liittyvää politiikkaa ja kehittämistä voidaan tarkastella monella eri tavoin, erilaisin metodein ja aineistoin sekä erilaisissa mittakaavoissa.

Oulun yliopiston aluepolitiikan ja aluekehityksen tutkimuksessa alueellista järjestelmää ja sen muutosta tarkastellaan monipuolisesti käyttämällä apuna maantieteelle tyypillisiä peruskäsitteitä. Erikoistumisala liittyy saumattomasti laitoksella tehtävään alueellisen transformaation tutkimukseen. Alan opetus perustuu tutkimusteemoihin, jotka käsittelevät seuraavia aihepiirejä:

  1.     Euroopan unionin aluepolitiikka ja aluejärjestelmän eurooppalaistumiseen
  2.     Osaamisyhteiskunnan poliittinen, taloudellinen ja tiedollinen dynamiikka
  3.     Suomalaisen aluepolitiikan ja valtion alueellisuuden muutokset
  4.     Aluepoliittisten ideoiden ja käsitteiden muutokset sekä näiden liikkuvuus
  5.     Arktisen alueellinen muotoutuminen yhteiskunnallisissa käytännöissä

Poliittisella päätöksenteolla ja taloudellisella toimeliaisuudella on alueellinen ja tilallinen ulottuvuutensa. Historiallisesti tarkasteltuna myös aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksen suhde aluepolitiikan käytäntöön on ollut likeinen.

Tutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan (kuten eritasoisen aluehallinnon) vuorovaikutus perustuu parhaimmillaan huolellisen tieteellisen työskentelyn kautta saatuihin tutkimustuloksiin ja näkökulmiin, joilla voi olla yhteiskunnallista relevanssia.
 

Tavoitteet

Aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa teoreettista ja empiiristä tietoa kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi alan opetus perustuu yksinomaan alan ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Tutkimusyhteistyötä kuitenkin tehdään alue- ja paikallishallinnon sekä muiden keskeisten aluekehitysorganisaatioiden kanssa. Tällä soveltavaksi tutkimukseksi kutsutulla suuntauksella on maantieteessä pitkä perinne.

 

Lisätietoja aluekehityksen ja aluepolitiikan erikoistumisalan opinnoista:
Professori Toni Ahlqvist (toni.ahlqvist(at)oulufi)

Viimeksi päivitetty: 22.6.2016