HOPS

HUOM:

 • ennen vuotta 2011 aloittaneet (2010 ja vanhemmat) tekevät HOPS-lomakkeen "paperilla".
 • vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaneet tekevät 1. vsk:n HOPS-lomakkeen Weboodissa.
 • LuK- ja FM-tutkintoja haettaessa: hakemuksen liitteeksi tehdään edelleen "paperi-HOPS".
 • LuK-vaiheessa huom: ennen vuotta 2013 aloittaneille on oma LuK-HOPS -lomake (uusittu lokak./2014)
 • Vuonna 2013 aloittaneille on oma LuK-HOPS -lomake (uusittu lokak./2014)
 • Vuonna 2014 ja sen jälkeen aloittaneilla on oma LUK-HOPS -lomake (uusittu maalisk./2015)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan opintojen alussa laatima opintosuunnitelma, tiekartta opintojen suorittamisesta.

HOPSiin kirjataan pääaineen opintojen lisäksi sivuaineet, opintojen suorittamisjärjestys, mahdollinen vaihtoonlähtö/korvaavuudet jne. HOPS toimii opiskelijan työvälineenä opintojen ja oman kehittymisen seuraamisessa. HOPS laaditaan kulloinkin voimassaolevan opetussuunnitelman pohjalta.

1. vks:n HOPSit tehdään Oodissa ("OodiHOPS"). Opiskelijoita kuitenkin suositellaan tutustumaan tällä sivulla oleviin "paperi-HOPS" -lomakkeisiin (Luk. Niitä voi hyödyntää oman opintojen tiekartan laatimisessa ennen kuin klikkailee OodiHOPSin valmiiksi.

Orientoivissa opinnoissa koulutussuunnittelija ja pienryhmäohjaajat neuvovat opiskelijoita suunnittelemaan henkilökohtaista maantieteen opintopolkua ja sivuaineiden opintosuunnitelmaa. Alempaa eli LuK-tutkintoa varten opiskelija laatii HOPS:n 1. opiskeluvuotena ja niiden toteutumista seurataan.

HOPS-lomakepohjat

LuK- ja FM-vaiheiden valmistumisen yhteydessä laaditaan myös HOPS. Silloin se kertoo sen, mitä opintojaksoja koostettavat LuK- ja FM-tutkinnot sisältävät.

Valmistumisvaiheessa HOPS tehdään paperiversiona, jonka lomakkeet ovat tämän sivun alareunan liitteissä omina tiedostoinaan.

Huomaathan, että LuK-HOPS -lomake on erilainen eri aikoina aloittaneilla.

HOPS-lomake vaaditaan liitteenä haettaessa sekä LuK- että FM-tutkintoja tiedekunnasta.

HOPS-tietoja on hyvä päivittä vuosittain muutenkin: se jäsentää opintojen suunnittelua ja aikataulutusta.

LuK-vaiheen HOPS

Lomakkeen täyttämisessä on muutama tärkeä periaate:

 1. Pääaineen, maantieteen, opinnot jakautuvat perus- (P-) ja aine- (A-) opintoihin. Lomakkeessa P-opinnot merkitään ensimmäisen sarakkeeseen ja A-opinnot kahdelle seuraavalle sarakkeelle.
 2. Pakolliset (kaikille kuuluvat) opintojaksot on kirjoitettu uusiin HOPS-lomakepohjiin valmiiksi, rastita paperiin suorittamasi opinnot (tämä helpottaa ja nopeuttaa HOPSin laatimista).
 3. P- ja A-opintoja tulee vähintään 80 op. (vuonna 2013 ja jälkeen aloittaneilla 85 op) Ne jakautuvat seuraavasti: P-opintoja 25 op (vuonna 2014 aloittaneilla 30 op), A-opintoja väh. 55. P + A -opintojen summa voi olla 80 op (vuonna 2013 ja jälkeen aloittaneilla 85 op) tai enemmän. Vapaasti valittaviin A-opintoihin on merkittävä koodi, opintojakson nimi ja opintopistemäärä.
 4. Sivuaineita on LuK-vaiheessa oltava yhteensä 80 op (vuonna 2013 tai sen jälkeen aloittaneilla 84 op). Yhden oppiaineen (yhden sivuaineen) on oltava vähintään 25:den opintopisteen kokonaisuus (”perusopinnot”). Suositeltavaa kuitenkin on, että sivuaineet muodostuisivat esim. kolmesta 25 op:n kokonaisuudesta sekä ”muista sivuaineista”. Toki yhdestä sivuaineesta voi suorittaa laajemmankin kokonaisuuden (esim. 60 op), jolloin toista tai kolmatta sivuainetta ei tarvita niin paljoa. Vuonna 2013 ja sen jälkeen aloittaneilla pakolliset tilastotieteen opinnot kuuluvat sivuaineeseen. HOPS-lomakkeeseen on merkittävä myös koodi, opintojakson nimi ja opintopistemäärä, vaikka opintokokonaisuus olisikin koostettu.
 5. Muiden opintojen tai ns. yleisopintojen riville merkitään LuK-vaiheeseen kuuluvat ”muut pakolliset opinnot”, eli kielet (englannin kurssit ja ruotsi), orientoivat opinnot sekä tiedonhankinta (ennen vuotta 2013 aloittaneilla tilastotieteen perusmenetelmät, 9 op kuuluu Y-opintoihin). Eli aloitusvuodesta riippuen Y-opintoja tulee 20 op (ennen vuotta 2013 aloittaneet) tai 11 op (2013 ja sen jälkeen aloittaneet).
 6. Lomakkeeseen on myös rastittava oman erikoistumisalan vastuuhenkilö. Tämä helpottaa opintojen koostajien työtä.

Tulosta oheinen LuK-HOPS -lomake ensin tyhjänä ja hahmottele siihen omat opintosi. Viimeisellä rivillä on yhteenveto opinnoistasi sekä vähimmäisopintopistemäärät. Täytä lopullinen versio Word-ohjelmalla ja lähetä tiedosto koulutussuunnittelijalle hyväksyttäväksi, allekirjoitettavaksi ja arkistoitavaksi..

FM-vaiheen HOPS

Maisteri- eli syventävien vaiheen opintojen HOPS:ssa noudatetaan samoja perusperiaatteita kuin LuK-vaiheessa. Lomakkeeseen merkitään FM-vaiheen pääaineen ja sivuaineen opinnot.

FM-vaiheen opintoja ovat pääaineessa syventävät opinnot, eli "S-kurssit". Opiskelijat valitsevat oman erikoistumisalan, eli ”kotimoduulin” ja laativat opintosuunnitelman sen pohjalta. S-opintoja tulee suorittaa pääaineesta (maantiede) vähintään 50 op. Pääaineen viimeisenä suorituksena on Pro gradu -tutkielma, joka on 30 op. Maantieteen pääaineopintoja tulee siten vähintään 80 op.

FM-vaiheen kaikille kuuluvat opinnot (pakolliset opintojaksot) on myös merkitty valmiiksi lomakkeeseen, ne yksinkertaisesti rastitetaan suoritetuiksi (kun ovat suoritettu).

FM-vaiheen lomakkeessa ilmoitetaan myös suuntautumisvaihtoehto, eli rastita oikea vaihtoehto: maantiede / aineenopettaja, sekä valitaan erikoistumisalan vastuuhenkilö.

Sivuaineita tulee olla vähintään 40 op. FM-vaiheessa ei enää vaadita opintokokonaisuuksia, mutta suositeltavaa on, että LuK-vaiheessa aloitettuja sivuaineita laajennetaan aineopintojen tasoisiksi (eli 25 op P-opintojen lisäksi tulisi 35 op A-opintoja) tai tehdään kaksi uutta sivuainetta perusopintojen osalta (25 op + 25 op). Sivuaineissa suositaan kokonaisuuksien suorittamista – se on opiskelijan etu tulevaisuutta ajatellen. Sivuaineeseen voi merkitä myös LuK-vaiheesta "ylijääneitä" maantieteen aineopintoja. Maantieteen opinnot (syventävät opinnot) lasketaan pääaineeseen.

Muuta -riville voit merkitä esim. ulkomailla tapahtuneen vaihto-opiskelun (kohde ja kesto) tai muita tietoja (jos vaikka opinnot ovat olleet keskeytyksissä tms.).

Tulosta FM-HOPS -lomake ensin tyhjänä ja hahmottele siihen omat opintosi. Viimeisellä rivillä on yhteenveto opinnoistasi sekä vähimmäisopintopistemäärät. Täytä lopullinen versio Word-ohjelmalla ja lähetä tiedosto koulutusuunnittelijalle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Tarvitset HOPS:n, kun pyydät pääaineopintojen koostamista opintotoimistosta.

HUOM:

Käsin täytettyjä HOPS-lomakkeita ei käsitellä, tee ne siis wordillä.

Lisätietoja koulutusuunnittelijalta (heli.vaara (at) oulu.fi tai 0294 48 1822)

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017