Opinnäytetyöt

LuK-tutkielma

LuK-seminari ja -tutkielma on 10 op:n kokonaisuus, joka kuuluu kaikille maantieteen pääaineen opiskelijoille. Ennen vuotta 2014 opiskelunsa aloittaneet voivat halutessaan saada opintojaksosta 13 op. Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella ja yleensä se tehdään kolmantena opiskeluvuonna. Itseä kiinnostavaa aihepiiriä kannattaa alkaa miettiä hyvissä ajoin. Tutkielman aihetta voi tiedustella myös maantieteen yksikön tutkimus- ja opetushenkilökunnalta. Aiheen tulee olla  tutkielman tekijää kiinnostava ja mahdollisesti tulevien opintojen tai työelämän kannalta hyödyllinen. Aihetta miettiessä kannattaa pitää mielessä myös mahdollisuus LuK-tutkielman pohjalta laadittavasta Pro gradu -tutkielmasta. Kun sopiva ja kiinnostava aihe on löytynyt, kannattaa käydä keskustelemassa LuK-tutkielman ohjaajan kanssa.

LuK-tutkielman tekeminen antaa opiskelijalle valmiudet tutkimustyön perusteisiin, ja opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää maantieteellisen tutkimuksenteon tärkeimpiä lähtökohtia, menetelmävalintoja sekä kirjoitustapoja. Opiskelija osaa laatia itsenäisesti tieteellisen opinnäytetyön ja hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet.

LuK-tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään tutkielmansa aihepiiriin ja sen keskeisiin teoreettisiin käsitteisiin sekä kykyä tieteelliseen kirjoittamiseen, tieteellisten tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen ja monipuolisen kotimaisen ja kansainvälisen lähdekirjallisuuden käyttöön. LuK-tutkielma on usein tieteelliseen lähdekirjallisuuteen perustuva kirjallinen työ, mutta se voi olla myös empiiristä aineistoa sisältävä pienimuotoinen tutkielma. Pelkästään jostain maantieteellisestä aiheesta kirjoittaminen ei riitä LuK-tutkielmaksi, vaan tutkielmassa esitetään tutkimuskysymykset, joihin etsitään vastauksia lähdekirjallisuuden tai empiirisen aineiston avulla.

Valmis LuK-tutkielma (20–30 sivua) esitetään kirjallisesti ja suullisesti lukukauden loppupuolella (yleensä marras- ja huhtikuun lopulla) seminaarissa. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu kanssaopiskelijan työn opponointi seminaarin yhteydessä. LuK-tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5.

Pro gradu -tutkielma

Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin ja -tutkielmaan sekä tutkinnon hakemiseen tiedekunnasta. Pro gradu -seminaari on laajuudeltaan 5 op ja tutkielma on 30 op. Pro gradu -seminaari suoritetaan neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Seminaareihin voi osallistua esimerkiksi neljännen opintovuoden kevätlukukaudesta lähtien. Eri graduryhmissä vaaditaan hieman eri tavalla osallistumisia. On hyvä varmistaa ohjaavalta professorilta tarvittava osallistumismäärä ja ne tehtävät, joita seminaarissa suoritetaan (opponointi jne.).

Seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia ja osaa suhteuttaa oman pro gradu -tutkielmansa alan yleiseen traditioon. Seminaarien myötä opiskelija osaa käyttää keskeisiä alansa käsitteitä ja oppii alan keskustelua. Lisäksi opiskelija osallistuu tutkimusalaan liittyvään keskusteluun ja hän osaa argumentoida ja puolustaa omaa tutkimusaihettaan ja tuloksiaan akateemisten käytäntöjen valossa.

Seminaarin aikana työskentely koostuu lähinnä opiskelijoiden pitämistä tutkielmaseminaareista (seminaarit I, II, III). Niissä perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin.

Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 7–10 sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t).

Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin.

Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa, että pystyy toteuttamaan itsenäisen akateemisen opinnäytetyön. Pro gradu -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa opintojensa aikana oppimistaan asioista tutkielman, jossa hän raportoi keskeisistä erikoistumisalansa peruskäsitteistä ja -ilmiöistä. Tutkielmassa opiskelija osaa käyttää keskeiset tutkimusmenetelmiin liittyvät seikat ja osaa luokitella, analysoida sekä arvioida tietojaan suhteessa tutkimusalansa perinteeseen. Tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa tehdä oikeat johtopäätökset tutkimastaan ilmiöstä ja kommentoi niitä alan perinteeseen nähden. Tutkielmassa opiskelija osaa käyttää uusia tutkimusperinteeseen liittyviä näkökulmia sekä kehittää uusia tutkimusaiheita ja -kysymyksiä.

Muita pro gradu -tutkielman ohjaamiseen liittyviä lisätietoja saa ryhmiä johtavilta professoreilta. Alla olevassa liitteessä on puolestaan tietoa pro gradun arvioinnista.

Viimeksi päivitetty: 27.7.2016