Jatko-opinnot

Tiedekunnat järjestävät perustutkintokoulutuksen lisäksi oman alansa tieteellistä jatkokoulutusta eli tutkijankoulutusta. Luonnontieteellisen alan jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin tutkinto (FT). Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opinnoista kiinnostunut opiskelija hakee Oulun yliopiston tutkijakouluun (UniOGS). Lomakkeet ja ohjeet löytyvät UniOGSin www-sivuilta osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/uniogs.

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimus on opiskelijan laatima kirjallinen selvitys tutkinnon pääaineen alaan kuuluvasta tutkimustehtävästä ja sen tieteellisestä ratkaisusta. Tutkimuksesta tulee ilmetä opiskelijan kyky itsenäisesti käyttää ongelman ratkaisemiseen soveltuvia tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen laajuus on 90 opintopistettä. Se voi koostua myös kahdesta tai useammasta samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevästä osajulkaisusta ja niistä laaditusta yhteenvedosta, mikäli jokainen näistä osajulkaisuista täyttää yhtenäiselle esitykselle asetettavat tasolliset vaatimukset. Lisensiaatintutkimukseen voi sisältyä myös osajulkaisuja, joissa opiskelijan lisäksi on muita tekijöitä. Opiskelijalla tulee olla jokaisessa osajulkaisussa itsenäinen ja merkittävä osuus.

Väitöskirja

Väitöskirjassa väittelijän on osoitettava kykyä itsenäisesti luoda uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä samaa aihepiiriä käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja ja niistä laadittu yhteenveto, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijöillä on niissä itsenäinen ja merkittävä osuus. Yhteenveto-osan tulee olla väittelijän tekemä.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016