Suuntautumisvaihtoehdot

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa on mahdollisuus suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (FM-tutkinto) viidessä eri suuntautumisvaihtoehdossa, jotka ovat

  • aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto,
  • matematiikan linja,
  • matematiikan ja tietotekniikan linja,
  • sovelletun matematiikan linja sekä
  • tilastotieteen linja.

 

FM-tutkintoa ennen suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (LuK-tutkinto) ja sen voi suorittaa pääaineenaan joko matematiikan tai tilastotieteen. LuK-tutkinnon laajuus on 180 op ja se on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. FM-tutkinnon laajuus on puolestaan 120 op ja se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Suuntautumisvaihtoehtojen vaihtaminen onnistuu helposti, joten sitovaa ja lopullista valintaaei tarvitse tehdä vielä opiskelun alkuvaiheessa. Osalla suuntautumisvaihtoehtoja on kuitenkin vaatimuksia LuK-vaiheen opintoihin, mitkä kannattaa ottaa huomioon opintosuunnitelmaa tehdessä (HOPS).

Maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehdot

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Matematiikan rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede (tietotekniikka). Opintoihin sisältyy myös 60 op aineenopettajan pedagogisia opintoja. Lähivuosina on matemaattisten aineiden opettajia jäämässä runsaasti eläkkeelle, mistä johtuen aineenopettajan linjalta valmistuvien työllistymismahdollisuudet opettajan ammattiin ovat erittäin hyvät. Tälle linjalle on hakukiintiöt  ja linjalle hakijoiden on suoritettava soveltuvuuskoe.

Huom. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon voi hakeutua joko aineenopettaja koulutuksen suoravalinnan kautta (sisältää soveltuvuuskokeen) tai myöhemmin erillisellä soveltuvuuskokeella. Haku aineenopettajalinjalla ja soveltuvuuskokeeseen (ei suoravalinnan kautta tulleille) järjestetään kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin).

Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu lähinnä tutkijan urasta kiinnostuneille. Koska sen sisältöä koskevat rajoitukset ovat vähäisiä, opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytieteet, tilastotiede, taloustiede tai fysiikka.

Matematiikan ja tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu matematiikan asiantuntijoita informaatiotekniikan teollisuuden ja tutkimuksen palvelukseen. Koulutuksessa korostuu syvällinen ja laaja matematiikan menetelmien hallinta, jota tukevat opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvat soveltavat kurssit ja riittävät tietotekniikan opinnot. Valmistuneet ovat löytäneet työpaikkansa mm. tietoliikennetekniikan yrityksistä, ohjelmistotaloista, ammattikorkeakouluista ja valtion tutkimuslaitoksista. Sivuaineiksi sopivat esim. tietojenkäsittelytieteet (pakollinen), tilastotiede, tietoliikennetekniikka, taloustieteet ja fysiikka.

Sovelletun matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään erikoisesti luonnontieteissä, tekniikassa ja taloustieteissä esiintyvien matemaattisten mallien analysointiin ja niiden ratkaisumenetelmiin. Linja antaa valmiuksia toimia matemaatikkona teollisuuden ja muun elinkeinoelämän palveluksessa, opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa sekä sovelluksiin suuntautuneen matematiikan tutkijana. Sopivia sivuaineita ovat esim. fysiikka, tietojenkäsittelytieteet, tilastotiede ja teknilliset tieteet oppiaineen vastuuhenkilön suostumuksella. Linjalta valmistuneet ovat sijoittuneet erinomaisesti teollisuuteen, muuhun elinkeinoelämään ja erilaisiin opetus- ja tutkimustehtäviin.

Tilastotieteen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy sellaisiin matemaattisiin malleihin, jotka sisältävät vaihtelua ja satunnaisuutta kuvaavia suureita. Tällaisia malleja käytetään kaikilla niillä tieteen ja teknologian aloilla, joilla analysoidaan satunnaisilmiöiden tuottamia havaintoja. Tilastotieteen teoria ja siihen pohjautuvat menetelmät muodostavat sen tieteellismetodologisen perustan joka mahdollistaa monimutkaisia ilmiöitä koskevien tilastollisten päätelmien ja ennusteiden tekemisen. Linja antaa valmiuksia toimia tilastotieteen asiantuntijana erilaisissa yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa sekä tarjoaa hyvän pohjan jatko-opinnoista kiinnostuneelle. Linjalta valmistuneet ovat viime vuosina sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Erityisesti teknistä, lääketieteellistä, maatalous- ja metsätieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimusta harjoittavat yksiköt sekä lääketeollisuuden tuotekehitysosastot tarvitsevat jatkuvasti tilastotieteilijöitä.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2014