Oulun yliopisto

Nimitysten käännökset

Tätä sivua ei ylläpidetä ja se voi sisältää vanhentunutta tietoa. Ajantasainen tieto löytyy yliopiston pääsivustolta.

 

humanistinen | kasvatustieteiden | luonnontieteellinen | lääketieteellinen | taloustieteiden | teknillinen tdk

erilliset laitokset

Kirjeenvaihdossa ym. nimet merkitään järjestyksessä Oulun yliopisto, tiedekunta/laitos, yksikkö/jaosto.

suomi ruotsi englanti saksa
OULUN YLIOPISTO  ULEÅBORGS UNIVERSITET  UNIVERSITY OF OULU  UNIVERSITÄT OULU
Hallinto Förvaltning Administration Verwaltung
Konsistori Konsistoriet Consistory Konsistorium
Hallitus Styrelsen Senate Verwaltungsrat
Rehtorin yksikkö Rektorsämbetets kansli Rector’s Office Rektorat
Hallintopalvelut Enheten för administration Central University Administration Verwaltung
Henkilöstöpalvelut Personalenheten Human Resources Personalabteilung
Opetus- ja opiskelijapalvelut Enheten för utbildning och studentservice Educational Affairs and Student Services Unterrichtsangelegenheiten und Studentenservice
Kansainväliset asiat Enheten för internationella frågor International Relations Auslandsamt
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Planeringsenhet Planning and Development Planungs- und Entwicklungsabteilung
Talouspalvelut Ekonomitjänster Financial Services Abteilung Finanzen
Tilapalvelut Fastighetstjänster Estates Services Abteilung Immobilienmanagement
Ohjaus- ja työelämäpalvelut Arbetslivscenter Career Services Berufsberatungsdienst
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut   Research and Innovation Services  
Viestintäpalvelut Press- och PR-enhet University Communications Pressestelle und PR-Abteilung
Tietohallinto Datacentralen IT Administration Services Rechenzentrum
Tietohallintopalvelut Serviceenhet för IT-förvaltning IT Administration Services IT-Verwaltungsservice
Humanistinen tiedekunta Humanistiska fakulteten Faculty of Humanities Humanistische Fakultät
Humanistisen tiedekunnan laitosrakenne on vuoden 2008 alusta lähtien poistettu.
Kasvatustieteiden tiedekunta Pedagogiska fakulteten Faculty of Education Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Institutionen för pedagogik och lärarutbildning Department of Educational Sciences and Teacher Education Institut für Erziehungswissenschaften und Lehrerausbildung
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Lärarutbildningsenheten i Kajana Kajaani Department of Teacher Education Institut für Lehrerausbildung Kajaani
Oulun normaalikoulu Normalskolan i Uleåborg Oulu Teacher Training School Ausbildungsschule Oulu
Kajaanin normaalikoulu Normalskolan i Kajana Kajaani Teacher Training School Ausbildungsschule Kajaani
Luonnontieteellinen tiedekunta Naturvetenskapliga fakulteten Faculty of Science Naturwissenschaftliche Fakultät
Biokemian laitos Biokemiska institutionen Department of Biochemistry Institut für Biochemie
Biologian laitos Institutionen för biologi Department of Biology Institut für Biologie
Eläinmuseo Zoologiska museet Zoological Museum Zoologisches Museum
Eläintarha Djurgården Zoological Gardens Tiergarten
Eläintiede Zoologi Zoology Zoologie
Kasvimuseo Botaniska museet Botanical Museum Botanisches Museum
Kasvitiede Botanik Botany Botanik
Kasvitieteellinen puutarha Botaniska trädgården Botanical Gardens Botanischer Garten
Oulangan biologinen asema Oulanka biologiska station Oulanka Research Station Biologische Station Oulanka
Perinnöllisyystiede Genetik Genetics Genetik
Perämeren tutkimusasema Bottenvikens forskningsstation Perämeri Research Station Seeforschungsstation Perämeri
Geotieteiden laitos Institutionen för geovetenskap Department of Geosciences Institut für Geowissenschaften
Geofysiikka Geofysiska avdelningen Division of Geophysics Geophysik
Geologia Geologiska avdelningen Division of Geology Geologie
Geologinen museo Geologiska museet Geological Museum Geologisches Museum
Fysiikan laitos Institutionen för fysik Department of Physics Institut für Physik
Biofysiikka Avdelningen för biofysik Division of biophysics Biophysik
Fysiikka Avdelningen för fysik Division of physics Physik
Teoreettinen fysiikka Avdelningen för teoretisk fysik Division of theoretical physics Theoretische Physik
Tähtitiede Avdelningen för astronomi Division of astronomy Astronomie
Kemian laitos Kemiska institution Department of Chemistry Institut für Chemie
Maantieteen laitos Institutionen för geografi Department of Geography Institut für Geographie
Oulujärven tutkimusasema Oulujärvi geografiska station Oulujärvi Field Station Geographische Station Oulujärvi
Matemaattisten tieteiden laitos Institutionen för matematiska vetenskap Department of Mathematical Sciences Institut für Mathematikwissenschaften
Tietojenkäsittelytieteiden laitos Institutionen för datavetenskap Department of Information Processing Science Institut für Datenverarbeitung
Lääketieteellinen tiedekunta Medicinska fakulteten Faculty of Medicine Medizinische Fakultät
Biolääketieteen laitos   Institute of Biomedicine  
Diagnostiikan laitos   Institute of Diagnostics  
Hammaslääketieteen laitos   Institute of Dentistry  
Kliinisen lääketieteen laitos   Institute of Clinical Medicine  
Terveystieteiden laitos   Institute of Health Sciences  
Vanhat laitosnimet:      
Anatomian ja solubiologian laitos Institutionen för anatomi och cellbiologi Department of Anatomy and Cell Biology Institut für Anatomie und Zellbiologie
Anestesiologian klinikka Anestesikliniken Department of Anaesthesiology Klinik für Anästhesiologie
Farmakologian ja toksikologian laitos Institutionen för farmakologi och toxikologi Department of Pharmacology and Toxicology Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Fysiatrian klinikka Kliniken för fysikalisk medicin Department of Physical Medicine and Rehabilitation Klinik für physikalische Medizin und Rehabilitation
Fysiologian laitos Institutionen för fysiologi Department of Physiology Institut für Physiologie
Lääketieteellisen fysiikan jaosto Sektionen för biomedicinsk fysik Division of Biomedical Physics Sektion für biomedizinische Physik
Liikuntalääketieteen jaosto Sektionen för idrottsmedicin Division of Sports Medicine Sektion für Sportmedizin
Hammaslääketieteen laitos Odontologiska institutionen Institute of Dentistry Institut für Zahnmedizin
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Institutionen for vårdvetenskap och hälsovårdsadministration Department of Nursing Science and Health Administration Institut für Pflegewissenschaft und Gessundsheitsverwaltung
Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kliniken för hud- och könssjukdomar Department of Dermatology and Venereology Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Institutionen för folkhälsovetenskap och allmänmedicin Departmenf of Public Health Science and General Practice Institut für Volksgesundheitslehre und Allgemeinmedizin
Kirurgian klinikka Kirurgiska kliniken Department of Surgery Klinik für Chirurgie
Kliinisen kemian laitos Institutionen för klinisk kemi Department of Clinical Chemistry Institut für klinische Chemie
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar Department of Otorhinolaryngology Klinik für HNO-Krankheiten
Lastentautien klinikka Barnkliniken Department of Paediatrics Kinderklinik
Lääketieteellisen biokemian laitos Institutionen för medicinsk biokemi Department of Medical Biochemistry Institut für medizinische Biochemie
Lääketieteen tekniikan laitos Institutionen för medicinsk teknik Department of Medical Technology Institut für medizinische Technik
Mikrobiologian laitos Institutionen för medicinsk mikrobiologi Department of Medical Microbiology Institut für medizinische Mikrobiologie
Neurokirurgian klinikka Neurokirurgiska kliniken Department of Neurosurgery Klinik für Neurochirurgie
Neurologian klinikka Neurologiska kliniken Department of Neurology Klinik für Neurologie
Oikeuslääketieteen laitos Institutionen för rättsmedicin Department of Forensic Medicine Institut für Rechtsmedizin
Patologian laitos Institutionen för patologi Department of Pathology Institut für Pathologie
Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Kliniken för klinisk genetik Department of Clinical Genetics Klinik für klinische Genetik
Psykiatrian klinikka Psykiatriska kliniken Department of Psychiatry Klinik für Psychiatrie
Radiologian klinikka Radiologiska kliniken Department of Diagnostic Radiology Klinik für radiologische Diagnostik
Silmätautien klinikka Ögonkliniken Department of Ophthalmology Augenklinik
Sisätautien klinikka Inremedicinska kliniken Department of Internal Medicine Klinik für innere Medizin
Synnytys- ja naistentautien klinikka Kvinnokliniken Department of Obstetrics and Gynaecology Geburten- und Frauenklinik
Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Onkologiska kliniken Department of Oncology and Radiotherapy Klinik für Krebserkrankungen und Strahlentherapie
Teknillinen jaosto Tekniska service-enheten Technical Services Unit Technische Serviceeinheit
Taloustieteiden tiedekunta Ekonomiska fakulteten Faculty of Economics and Industrial Management Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Johtamisen yksikkö Institutionen för företagsledning Department of Management Institut für Unternehmensführung
Kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö Institutionen för internationell business Department of International Business Institut für Internationale Geschäftstätigkeit
Kansantaloustieteen yksikkö Institutionen för nationalekonomi Department of Economics Institut für Volkswirtschaft
Laskentatoimen yksikkö Institutionen för redovisning Department of Accounting Institut für Rechnungswesen
Markkinoinnin yksikkö Institutionen för marknadsföring Department of Marketing Institut für Marketing
Rahoituksen yksikkö Institutionen för finansiering Department of Finance Institut für Finanzierung
Teknillinen tiedekunta Tekniska fakulteten Faculty of Technology Technische Fakultät
Arkkitehtuurin osasto Arkitekturavdelningen Department of Architecture Abteilung für Architektur
Arkkitehtuurin historian laboratorio Laboratoriet för arkitekturhistoria History of Architecture Laboratory Laboratorium für Architekturgeschichte
Muotoilun ja taiteen laboratorio Laboratoriet för design och konststudier Design and Art Studies Laboratory Laboratorium für Design und Kunst
Nykyarkkitehtuurin laboratorio Laboratoriet för modern arkitektur Contemporary Architecture Laboratory Laboratorium für moderne Architektur
Rakennussuunnittelun laboratorio Laboratoriet för byggnadslära Building Performance and Construction Laboratory Laboratorium für Bauentwurfslehre
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Laboratoriet för samhällsplanering Laboratory of Planning and Urban Design Laboratorium für Städtebau
Konetekniikan osasto Maskintekniska avdelningen Department of Mechanical Engineering Abteilung für Maschinenbau
Mekatroniikan ja konediagnostiikan laboratorio Laboratoriet för mekatronik och maskindiagnostik Mechatronics and Machine Diagnostics Laboratory Laboratorium für Mechatronik und Maschinendiagnostik
Koneensuunnittelun laboratorio Laboratoriet för konstruktionsteknik Machine Design Laboratory Laboratorium für Konstruktionstechnik
Materiaalitekniikan laboratorio Laboratoriet för materialteknik Materials Engineering Laboratory Laboratorium für Materialtechnik
Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorio Laboratoriet för byggkonstruktion och byggteknologi Structural Engineering and Construction Technology Laboratory Laboratorium für Konstruktiv Ingenieurbau und Bautechnologie
Teknillisen mekaniikan laboratorio Laboratoriet för teknisk mekanik Engineering Mechanics Laboratory Laboratorium für technische Mechanik
Tuotantotekniikan laboratorio Laboratoriet för produktionsteknik Production Technology Laboratory Laboratorium für industrielle Fertigungstechnik
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Avdelningen för process- och miljöteknik Department of process and environmental engineering Abteilung für Verfahrens- und Umwelttechnik
Bioprosessitekniikan laboratorio Laboratoriet för bioprocessteknik Bioprocess Engineering Laboratory Laboratorium für Bioverfahrenstechnik
Kemiallisen prosessitekniikan
laboratorio
Laboratoriet för kemisk processteknik Chemical Process Engineering Laboratory Laboratorium für chemische Verfahrenstechnik
Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio Laboratoriet för mass- och värmeöverföringsprocesser Mass and Heat Transfer Process Laboratory Laboratorium für thermische Verfahrenstechnik
Mekaanisen prosessitekniikan
laboratorio
Laboratoriet för mekanisk processteknik Mechanical Process Engineering Laboratory Laboratorium für mechanische Verfahrenstechnik
Prosessimetallurgian laboratorio Laboratoriet för processmetallurgi Laboratory of Process Metallurgy Laboratorium für Prozessmetallurgie
Säätötekniikan laboratorio Laboratoriet för regleringsteknik Control Engineering Laboratory Laboratorium für Regelungstechnik
Systeemitekniikan laboratorio Laboratoriet för systemteknik Systems Engineering Laboratory Laboratorium für Systemtechnik
Teollisuuden ympäristötekniikka Industriell miljöteknik Industrial Environmental Engineering Industrielle Umwelttechnik
Tuotantotalouden osasto Institutionen för produktionsekonomi Department of Industrial Engineering Institut für Wirtschaftsingenieurwesen
Työtieteen laboratorio Laboratoriet för arbetsvetenskap Work Science Laboratory Laboratorium für Arbeitswissenschaft
Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Laboratoriet för vatten- och miljöteknik Water Resources and Environmental Engineering Laboratory Laboratorium für Wasserbau und Umwelttechnik
Sähkötekniikan osasto Elektrotekniska avdelningen Department of Electrical Engineering Abteilung für Elektrotechnik
Elektroniikan laboratorio Laboratoriet för elektronik Electronics Laboratory Laboratorium für Elektronik
Optoelektroniikan ja mittaustekniikan
laboratorio
Laboratoriet för optoelektronik och mätteknik Optoelectronics and Measurement Techniques Laboratory Laboratorium für Optoelektronik und Messtechnik
Matematiikan jaos Sektionen för matematik Mathematics Division Sektion für Mathematik
Materiaalifysiikan laboratorio Laboratoriet för materialfysik Materials Physics Laboratory Laboratorium für Materialphysik
Mikroelektroniikan laboratorio Laboratoriet för mikroelektronik Microelectronics Laboratory Laboratorium für Mikroelektronik
Tietokonetekniikan laboratorio Laboratoriet för datateknik Computer Engineering Laboratory Laboratorium für Computertechnik
Informaationkäsittelyn laboratorio Laboratoriet för informationsteknologi Information Processing Laboratory Laboratorium für Informationsverarbeitung
Tietoliikennelaboratorio Laboratoriet för telekommunikation Telecommunication Laboratory Laboratorium für Telekommunikation
Erilliset laitokset Fristående institutioner Independent Departments Fakultätsunabhängige Institute
Aikuiskoulutus   Continuing Education
 
Arktisen lääketieteen keskus Centrum för arktisk medicin Centre for Arctic Medicine Zentrum für arktische Medizin
Biocenter Oulu Biocenter Oulu Biocenter Oulu Biocenter Oulu
Biotekniikan laboratorio      
Elektronimikroskopian laitos Institutet för elektronmikroskopi Institute for Electron Microscopy Institut für Elektronenmikroskopie
Infotech Oulu Infotech Oulu Infotech Oulu Infotech Oulu
Kajaanin yliopistokeskus   Kajaani University Consortium  
Kielikeskus Språkcentret Language Centre Sprachenzentrum
Kirjasto Biblioteket Library Bibliothek
Koe-eläinkeskus Försöksdjurscenter Laboratory Animal Centre Versuchstierzentrum
Koulutus- ja tutkimuspalvelut Serviceenhet för utbildning och forskning Learning and Research Services Zentrum für Wissenstransfer
Lönnrot-instituutti Lönnrot-institutet Lönnrot Institute Lönnrot-Institut
Meri-Lappi-instituutti Meri-Lappi-institutet Meri-Lappi Institute Meri-Lappi-Institut
Mittalaitelaboratorio Laboratoriet för Mätteknik och Censor Measurement and Sensor Laboratory
Laboratorium für Messtechnik und Zensor
Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylä geofysiska observatorium Sodankylä Geophysical Observatory Geophysikalisches Observatorium Sodankylä
Thule-instituutti Thule-institutet Thule Institute Research Centre Thule Forschungszentrum
Yliopistopaino Universitetets tryckeri University Press Universitätsdruckerei
Oulun Eteläisen instituutti Uleåborgs Södra Institut Oulu Southern Institute Das Institut der Region Oulu Süd

XSulje tämä ikkuna