460020A - Koneteknisen laskennan ja ohjelmoinnin perusteet

Basics of computing and programming in mechanical engineering

Vastuuhenkilö: Heikkala Jouko

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Luennot keväällä 3. - 4. periodilla. Harjoitustyö tehdään kevätlukukauden aikana 1-3 opiskelijan ryhmissä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työstöratojen teon ja NC-ohjelmoinnin perusteet eri CAD/CAM-ohjelmistoilla.

Sisältö: NC-tekniikka, NC-koneen koordinaatistot, NC-ohjelmakoodit ja työkierrot, NC-koneiden perusteet, työstöoperaatiot ja työstöratojen teko CAD/CAM –ohjelmilla.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luennot ja NC-ohjelmointiharjoitustyö 1 – 3 opiskelijan ryhmässä.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Suositeltavat esitiedot: Valmistustekniikka; Tuotantotekniikka I

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Oppimateriaali: Luennoilla esitettävä materiaali

Suoritustavat: Opintojakson suorittamiseksi on harjoitustyö palautettava hyväksytysti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

Vastuuhenkilö: Heikkala Jouko

Työssä oppimista: -

Lisätiedot: -

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017