463101A - Valmistustekniikka

Introduction to Manufacturing Technology

Vastuuhenkilöt: Heikkala Jouko, Pirkola Heikki, Porter Jyri

Laajuus: 5 op

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Luennot ja harjoitustyöt 3. - 4. periodilla.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä valmistustekniikan keskeisimmät osa-alueet ja tärkeimmät lastuavat työstömenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa valita sopivat menetelmät ja työkalut tavallisimpien valmistustoleranssien saavuttamiseksi. Opiskelija osaa kertoa tavallisimpien terämateriaalien perusominaisuudet.

Sisältö: Opintojaksoon sisältyy 32 t luentojakso, tentti ja käytännölliset työstömenetelmien laboratorioharjoitukset.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyöt

Kohderyhmä: Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: -

Oppimateriaali:
Ihalainen, E., Aaltonen, K., Aromäki, M., Sihvonen, P.: Valmistustekniikka, Otatieto Oy, Helsinki 2007, 490 s.
Martti Juuso: Valmistustekniikka; Lastuavat työstömenetelmät (Luentomoniste)
Luennoilla annettu lisämateriaali.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyöt arvostellaan.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kurssin lopullinen arvosana määräytyy seuraavasti:

  • Pakollinen tenttiarvosana x 40%
  • Pakollinen seminaari/harjoitustyöarvosana x 30%
  • Vapaaehtoinen demo 10%
  • Vapaaehtoinen tuntiharjoitus (4kpl) yhteensä 20%
  • Osasuoritukset vanhenevat lukukauden aikana

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017